#6498: Elite

Kom när Ni vill, ni får ändå se hela programmet

 

 

 

 

  

Rikstelefon 195 (Innehavare C.

Elite-Tele

vid kyrkan

Stadens enda, eleganta och modärna Biograf-Teater

w. andersson) Rikstelcfon 195

 

0-7-

PRooRAM

.vä

fr. o. m. Måndagen den 13 t. o. m. Torsdagen
den 16 Mars IQII

Genom Tarns bergsklyftor

Tiufn kommer ifrån Lozéres bäirg"
och gnäve sig igienom ston-a. ooh dju-
pa borgs-klyftor. På. .do kala klipp-
väigig-anmo ha några. tallaoI och fulror
satt rot och gåva dessa trakter liv och
fån-g.
tressunm mellan stöderno S :t Enimrie

llllll llllllllllllilll lllll

och Bzroquiés. Två kilonierteu- förbi
(le-sea orter börjar den att flyta allt

.naiskam och raskame tills den ånyo för-

svinner i de djupa. bärgspossen. Vatt-
net  mycket klart och  Torn segwel-

l synnerhet är Torn mycket in- bnr på en. lång-Kl av 148 kilometcuz

fällt llll lzl llBllIlilll

Fängslande natursonorl av högt värde.

Vid vårt besök i Paris komma vi i
tillfälle aitrt vid 4sidan av det brokiga.
rörlig-n. liv den vackra världsstmlem
utvecklar, sititllws framför stol-landade
byggnader och monument, däribland
det väldigo Äliffeltonnicft. Vidare fort-
säilter ncssm utför de mås-t vackra och
bedårande stränder, slussar och vat-
tenfall tills vi slutligen äro framme
vid S :t Gennwin däal en tur ta;ng krimlg-
staden.

En växlingnnik skildring från den
vackraste turista-ess. som visats  nå.-
gwon blog-mf.

l. Avresa. från Point ltoynl.

2. Alexander-bron.
fl. Eiffeld-onnet.

 

4. Vi-adukten vid Bwtenil. (På.
bropelamme se vi vita. streck, ut-
visande huru högt vattnet stigit
i Sezinen vid dess översvämnin-

gar.)
5 Stranden vid Acudom.
6. Bellevue.
T. Saint Cloud.
8 Slussorna vid Scurespe.
9. Neutem.
10. vBougrival.
1 1 . Mau-y-le-Ro-l.
12. Panomtma över S :t (hemma-lin.
13. Parken.
14. Slottet vid S :t Gel-moln.

Blld för naturvänner.

Ett resande cirkussällskap

En gycklonegrup-p visar inför en för-utför

sina prestationen- pà en högft

vànod ålskàdamehop i en by sina primi-spänd lina., i glonsnummet och "direk-

tiva. konster.

Små. pojkar göra hals-törens" stolthet är den "kloka" och

brytande konststyclsen, Pic-Ile Jöns sö-samtddlgr-t enda. hästen som även in-
kei- genom sina. tricks sätta. publikens höstor riklig-.t bifall.

skmttmuskler i rörelse, en. lindansnro

Violinsolo av kapellmästare ?au1 iDahlén
SK OGS -R USSAR

l de gottliimlsku skogarna gån- ännu
på. sina. ställen skogsrussen, ett slags
liten häst, omkring i vilt tillstànd.
A.-B. Gottlands stuteri i närheten av
Slite är anlagt för rationella. tillvara-
tagande arv dessa ruosam, och vår film
visor nàgim. bilder därifrån.. I de till
stute-riet hörande skogsmarkjelnin strö-
va. de av nwtunen skyggo. djuren flock-
vis omlsriing, då och då frnnikolnrlnnn-

A. B.-KON8TFILM!

Liv för liv eller Vid

de till för dlezm uppförde. skjul, där de
särskilt under den sträng-note vintern
 vann finns foder och salt utlagda.
Bilden visar även en del inlömjdn. ex-
ezmplm- i ridning och körning.

De små friska., bördiga, i skogen
uppväxta hästarna expomtwas, .. och -
man ser (lem här och var ofta nog"
gående under namnet "ölämmingnr".

gränsen

Utomordentllg spännande skildring fr än det amerikanska horgarkrigat.

Hänförande vyer upprulla sig. let

solbelysta och praktfullt brinnande

facklor upplysa skogen I nattens mörker.

à Den ung-e fadern rycker ut med
sitt kompani, "Unholy-soldaterna. till
fiontcn, tog-ande. ett ömlt fnnväl av sin
hustru och sina. båda barn. - Ningma
dagar efter krigets utbrott blir en plu-
ton un- "förbundsyäurmém som är ute
för att anskaffa fodeu- fit hästunnn,
plötslith överraskad och skmgmad av
ein. unionsstynka. En av soldaterna
(lrives i rikrtninig mot faderns hem.
Då. donnie sol-dot kommer till brunmlen
finner han unionssoklaltens dotter sys-
selswtt med att fina. upp ett ömbar mt-
ton. Han ber henne att skydda. ho-
nom och, tuotsnnde sin förrdom, göm-
mer hon honom i brunnen samt Isrtii-l-
.ler sig själv att vakta. där och visa.
föl-följarnn på o "ätit väg. Förbunds-
soldaten iir djupt rörd och vet icke
hur han skall. vise, sin tacksamhet.
Flioknn i sin tur känner att hon gjort
sin plikt som människa, men befaller
förbundssoldoten genast uftt gå för mfl;
hinns förena sig med kamraterna. l
unionens huvudkvnmter får den. ungwe
Vfadern order om att föra en viktig de-
peisoh till sidostyrkan. Detta. blir ett
mycket farligt uppdrog, alldenstund
diet ärr nödvändigt att passera inom (le
förbundnas bevuikniiigslinje. Det lyc-
kas våJr djiirve man att smyga. förbi
skiltvakten utan att observeras nv
denne, men snart blir han förföjld law
en avdelning- ur förbuudsarmén. Ta-
,Qfande vägen genom en fält skog lyckas

 

han dock ännu en gång kommuns un-
dmn följderna. Tidigt morgonen där-
på kommer ordonnansen till sltt egiet
hzecm. Alldeles utmattad av övleiran-
strängning och de blessynefr han erhål-
lit undeuI sin flykt. kastar han sig på
en sling- under det han sändes- sin äld-
stn dotter till huwumdkvartercrt med zin-
liållan om hjälp. Den andra flickan
hm" under tiden kraftigt baml-ikmlecrai
döm-en. Förbundssoldatefrna, som va-
rit hack :i hill, anstomu nu och imo?-
cnde det hopplösa. i sin ställning ger
union-rssoldnten sin lilla. (lotter befall-
ning att hämtas ett brinnande ljus,
med vilket fadern bräumer upp de pap-
per, som anförftrotts honom. Den förr-
bundssoldet, vi sett vid brunnen, är
just den, som har befälet  den an-
rycknnde truppen och ensam beg-ler
han sig nu in det rum där den särade
fadern lig-ger. Då. förbundssoldaten
finner pupperen förstörda guipes han
in" lfaseai och hade snart avgjort dem
stackars faderns öde om icke den lilln
flickan kommit emellan och hejdnt
hans hand. Finnainlde sig stående an-
sikte mot Iansikte medl sin lilla rä.d-
darinno vaknar dock hans samvete och
påstående .för sina knull-oftenl att visi-
baltiomien är värkställd lämna. alla hu-
set. Senare anländer en avdelning
Unionssoldater och en fältskär, vilklen
på det bästa. sköter om fadern och för-
binder bums sår.

En rasande svärmor

Att svin-mödrar ej alltid  ling-
lnr, måste betjönt Bass bekänna.. Han
hur den sötaste lilla. hustru, men ett
uvskum till svärmor. Hon är herre i
hans hus, och. hon pinor och plågar
honom alltid. I dug-  hon rent gn-
lon, och i sin nöd hänvänderr han sip,I
till en kollega. Denne följer honom
hem i den. mening, att dennaJ sak skall
jag snart ordna; men god morgon,
han bliver den. minste. Där hämtas

 

flera. kolleger, men svin-mon- sänder
dem hurtigt hem, då själva. byns sum-
lade polisbetjänter begiver sigI till
henne, ordnar hon dem och förföljer
(lem, ity nu först blir hon galen, och
att hon är energisk i sin förföljelse,
synes därsv att hon till sist står med
sog-.erpohweil i. sin hand, och man må-
ste bekänna, att hon är em svålmodcu-
ine-x "gott gry" i.
Hejdlöst komiskt.

 

 

l

weiBon uKu "en .iiIBopoH Lpo .mBopunw

 

 

 

Billettpris 55 öre
Ett fåtal reserverade platser 50 öre
Barn under l2 år 15 öre, under I5P år 25 öre
088.! Sön- och helgdagar efter kl. 6 säljas inga IS-äres barnbiljetlar.
Köp Elite-Teaterns kupongböcker om 25 biljetter!
Program gratis
Föreställningar fortgå i oavbruten följd,
Vardagar kl. 6-10 e. X4m. Sön- och helgdagar kl. 5---5, 6 10 e. m.
Man gör znlré när som hälsl samt kvar-sillen lills man sett hela programmet

OBS. !
25 z rabatt

 

 

I

 

Luleå 1911, Tryckeri-Ann Norrskenots tr

Information

Title:
Elite
Printed year:
1911
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain