#6493: Elite

ll, ni fårwindå se hela programmet

lvi

Kom när N

 

 

   

 

 

i It
4:
4

4 .

 

Elite-Teatern

vid kyrkan

Stadens enda, eleganta och modärna Biograf-Teater

Rikstelefon 195 (Innehavare: C.

ll). Andersson) Rikstelefon 195

 

r?- LL),

w

-P RO G RA M
fr. o. m. Fredagen den 17 t. o. m. Söndagen
den 19 Mars 1911.

-A-ävAi-N

Salo

nlkl

Vacker naturbild.

Abdul. lbzuniid, Turkiets uiu detroni-
serade härskare, tillbringar ätemstoden
av sitt liv som state-ns fånge i Sailo-
niloi. Vi se här hans fängelse, om
man kan kalla. det så, få en vy övier
hamnen. och komma. så till Alexander
den stores triunvlfbäge, Kerim Effeudi
och Isliaimgntormt. Ett panorama. :n
hela sladen röjer med sina flata. tak

och många smärta miinareteir strax att
vi. äro i Muhacmmeids land. Efter ännu
några partier aw staden se vi en slak-
tane och en stämpelgravör, och efter
ätit hava uppnått den lyckan att få se
någirä turkiska skönheter både med
ooh utan slöjor, taga. Ivi pr spårvagn
en tur genom sitlaldem.

Doktor Jekels uppfinning b

Skämt.

Doktor J ekel. :meddelar sin gode våiin
och ställbmder i ej allt för redliga uf-
lfäror, det han uppfunnit ett iludium,
som. förmår ändra såväl. levande som

illlllllllllllilllllll lllll

lllhouifiskfàngisiten  för närvarande
ou huvudnäring för den Siciliänslm
fiskurbiefolkningen och utgör denna
fisk kon serverad inlagd i olja på1 block-
burloar det mäst använda. näring-smed-
let.

1. Drä-gnot.

2. Fiskrättisinnehavaren och hans

gäster.

döda ting-.s utseende och nialtur. Detta
kommer, som. vi se, väl till pass, da
han blir av polisen efhcnsparnlad. Dock,
ingrn undgiir sitt ödie, som. vi. se. -

siniliiniii ruin

Nålen drogas in.

4 W

-l Hair-puh eri mig .
5. Fisken dräges upp på sirandmi.
(i. llensniugen .

7. Sön derdielni ngeu .

8. Kokniugen.

9. Förpackningen.
lll. Hurkarna maskinlödas.

Violinsolo av" kapellmästare Paul Dahlén

vid dödens bran

eller

Räddad genom barnets tro

Gripande värklighetsskildring ur sjömanslivel.

 

het av sina kolleger, vinden är gun-
stig och alla. rösta för avgång fortast
möjligt. Inner-ligare än vanligt tager
Klas denna gäng :avsked av hustrun
och barnet och strax därpå få. vi se en
rörande familjebild. På vägen till
hamnen passerar Klas åtföljd av sin
lill:I son och hustru en leksaksbnsalr,
diir den lillo i fönstret blir varse. elit
liiol. sogelskepp. .Ham bodor nu faidcrn
köpa detta. och dii. lfadoru överlämnar
det i dein lilles händer, strida hans
ögon uv lycka. Klas lämnar nu ham-
nen pil fartyget, hustrurna till de om-
bordvafrande Vinka. farväl och beige sig
därpå hemåt. Vi se nu huru Klas är
sysselsailt i masten, sjön går hög, ett.
llolsleg, Klaus faller utzäm (vill. .ljud i den
upprörda.  där hanv genast. lör-
sviuner. och dit kamraierna sakna ho-
nom iir det för sent. Veckan förgäv-
Sjömäninen återvända. till sina på stran-
den vilnilando liusiterur. dock, Klas iir
 med åter. Vanmäflrtig sjunker vid
den dysifrn mulen-rätilelsen. don arma
hustrun till. marken. Goda viinnzor
irarisporioufa. henne hem, där hon nu
sitter i sin djupa. smärta, övergiven,
med bar.th i sina armar. Då. får den
lille en idé, han lösgör sig lång-.samt
ur moderns armar, obemärkt tager han
sin iilskliugsleksak, faderns sista gå-

 

va. och på. tånporiioama. Yamning-:air-.hain-L sig
ut.l Han skall gä till himlen och häm-
ta pappa.. T-arp-pert strävar han fram-
åt genom skog och över bärg, bärande
sitt lilla skepp i handen. Nu bör han
vara. framme, synes det honom i hans
barnnoskuld, och han stannar framför
en Kristusbild. Ännu en gäng be-
traktar han sitt skepp innan han faller
på knä och ber sina böner, vari. han
överlämnar sitt kära skepp, bedjiainrlc
uti. få sim papp-a. äter. Är det en till-
fiillighet, eller här Gud hört den lilles
bön? Vi se huru under tiden på det
närbelägna havet en människa kom-
mer drivande, falsithållkmde sig vid en
bjälke. Närmare och närmare kom-
mier hiam klippstränden, kämpande för-
tvivlat blund dio skyhöga vågorna. Fm
kraftig vag kastar upp honom blalnd
klipporna, val-est han förlorar medve-
tandet. Det är Klas, som genom ett.
under undgått döden. Dä hon äter-
.fiir sänzsen är det nätt och. han beger
sig mot hemmet, och huru äters-elendel;
gestaltar sig där behöverI ej beskrivas.
Dock, den lille visar tecken till oro.
.För-värmde  de honom den långa.
vägen till. Ki-.isitlusbilden och. filmna. häri
gåitanis lösning. I innerlig bön för-ena
sig nu de tre lyckliga. människorna och
tacka. slutpuluinen som hört den lilles
bön.

Madras, Indien

lllu mycket inträssant bild från un-
der- och sollandet Indien, som bekant-
gör för oss livet i staden Madras. En
ofrnrtjuisarc visar sina konster, on
skicklig elfenbenssnidare frnmtmllar
av en elefantbeite en hel elefantpro-
liession. Till slut dansar en hustru
från Tunnel en förI henne-s hemtraki;

lcaimktärist-ilsk "och samtidig-it mycket
gruciös dans.

l . O rintj usari-x .

73 . (iatuli v .

-l . Elfe nbieinslsnid are .

4 .lllomisternmrknad .

 Framför moskéeui en hälgdug.

U. En hustru från Tannel.

Jens ser levande bilder

Jons har, innäin .han blev soldall,
framlth sitt liv stilla och fredligt
långt uitie pä lalmleit, han känner där-
för inte till. huvudstadens faror och
frestelser och dess många djävulskn
111.1pfi-n.nirn:gar, och när Jens bara i fred
och ro får dyrka, sitt huvudinträsse
ii. t a- (spiisa är ett för svagt ord) sä är
han glad.

lin, det mä sägas, att Stina, hans
karesta sörjer mycket bra för honom

 

i den riktningen, till. gengäld härför
vill. hon ha. honom för sig själv. Mein
en av storstadens många frestelser är
ett djäivulskt kompani med ein. av de
förnämsta nymodäma uppfinningarna,
vid detta tillfälle: levande bilder, så
skäll det ju gå. galet - men hur kunde
.Terms nu ana, att han, utan att han
ville det, hade spelat med i en biograf-
komedi.

g:-

Biliettpris 5 5 öre
Ett fåtal reserverade platser 50 öre
Barn under 12 år I5 öre, under 15 år 25 öre

088. l

 

Sän- och Holgdagnr efter kl. 6 säljas inga IS-öres barnbiljelter.
Köp Elite-Teaterns kupongbäcker om 25 biljetter!
Program gratis

083. !
25 .95" rabatt

 

Föreställningar i oavbruten fälld,
Vardagar kl. 6-10 e. m. Sön- och helgdagar kl. 5-5, tfn-lo e. m.

Man gör entré när som hälst samt kvarsltter tills man satt hela programmet

 

TR.A.BoL.NoRRsKENET Luleå 1911

 

 

 

1.112.13on nio "au :vinpng Lpo JeBepuyw

Information

Title:
Elite
Printed year:
1911
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain