#6490: Elite

4 fm... ..-W-m v-. .

 

 

ivi

Kom när N

 

 

ll, ni får ändå se hela programmet

 

   
 

 

Rikstelefon 195 (Innehavare 

Stadens enda, eleganta och modärna Biograf-Teater

w. Andersson) Rikstelefon 195

 

r.,-

HJJ

n

PROGRAM

fr. o. m. Måndagen den 20 t. o. m. Torsdagen
den 23 Mars 1911

H54 ä".
a. ..

llllllllllll lllll lllll llllllll

H äniförande

Amerikansk expressnyhet!

naturstudiie.

Gripande och spännande!

"V mm döms eller

Cowboys-drama från Vilda Västern.

Den :slraifllluih- brolrhsilingr-n gill- ul. i
livleI sedan. hun ffihlu sitt str-.Lif med
lll-inklun och bitterhet. Trons han ii-
ll-rlfiill. sin friheit känner han liksom.
inom sig :ill han är stilimplad, trots
:ill hun genom slrufliel. borde jlföirsonni
sit-l. broll, :ir (lock viirldein oj så fori-
l-åirllig invid :ill gllihnlmzi och Fill-lilla.

Toni. (million, lo-d-.m1 :iv oil. lnlndil-
hund i lfyiilnlm-n, l-röillnnr pil sill. liv som
lag-olfri vin-lör hun. beslutar sök-.i lill-r-
id. ställning som hedefrlig nio-.illJon-igaru.
lluns helsilwl- liiiruliinnain påverkas mäni-
ov (lvl bmw han nyss erhållit lll-än sin
gamla hydeu-lign nnor, van-i hon uttryc-
ker sin sorg över att hon ryikllelsvis
hört: hnn lörl vill lång-l1 ifrån hexh-ir-
vsninl liv, samt uppmanat honom :ill slii
in på do riilliias väg.

Tom (lumllon sammmmlmlhur bamlel
samt. nunhlvlnr dem ull; han ämnar bli
vn lie-dining människa sulnl nplnnnnur
dem ull. göra sumnmiledos.

"Trots (fm-lton bland folket. van.- kilnd
.som en :iv Västen-nn ilji-rvalsilv "Vilg-
ngeln-n-lr", hudr:Y han aldrig blivil. fzilsl,

(lilwlmgl Vui- nähluin i lika 110 " "l -.

[illliir som llonn . ood, villa-n brandA
silunttude. de rika., men lijälpftei alla lamt-
ligo, viillkot gjorde :vill Caailtoin samti-
dig-l. han fruktadels, beundraldes han
aven. Husmödrarne tyckte ej illa va.-
m ull få göra honom sniärtjiiifnsiler,
lrohs (lv fruktade hans friamrhisig-:i
sånt ooh grova. rösm. Cam-Hon finnm-
f-niollerliid nu uti. died. första. och lug-
nwsllv slog- för att son-.i sina synden",
iir att söka genom egna hàvndietrs nr-
ln--lo vinn, :il-t han på rätt säd-l vill. sö-
ka. förtjäna sitt uppehålla. Han får
först :la-bete på on lantgåml, nuon blirI
lim-tkörd, då husfolkot få. klamt för sig

Säsongens clou i

x,

 
 

 

Vinn. han iir och vän-ill. Hun vnndir-.rr
omkring- p-fi lninldieit .sökande arbete1 pil
olik-u. siliillon Jtills han kommer lill
några gruvor, din" :irln-nniro sökos. llwn
blir nu anning-on som gunuvarlwitnrv,
"och hugger i" med liv och luint. llnn
:ii-lioior här lilla lnun- on. dag blir igen-
kiiind som den för detta. lmindirtlem. och
bliil borliköiril. Hon sökoir nu zirbolo
[nl filiakililigvu sitiillim, men förgiiwes då.
han öve-iinlilt iir kilnd.

En vankieir sönldiagisunorgmL pinsam-lar
han v-n liliem by ooh hör huru kyrk-
klm-ilgornn kolla lill gmlsitjiinlsrt. Him
drug-os i sina. hokyinunm- mot kyrkan,
men lill och med här blir han bold;-
slöill. Förtvivlad och förbittrad över
ilnudinnimiiskors hårdhet, ser han sig
in won :min-an nlviilg  attW återgå till
sillY gamla liv. Ilzin blir misiin-.nitroph
en halm-o av llhiiimiskosliiklL-eib och bv-
slnllnr :ul-l oni. han elj Varit bland (lv
vill-sillar så. skulle han hilidnnolilleir sökn.
liliivu. det.

Den gwaimln modern igmikälnneu- lsin
olycvkliigie som, (hängenh honom hill sig

, honom..  stå

I början överraskade av den vändning
snfkecn tagit, men draga sig diskreit
tillbaka medan moder och son fast, om-
sluta varandra. J a, modern. var nu
på väg till honom för att hjälpa ho-
nom mm; bli en god människa och för
att, med sill milda Sätt och ömlma. hjär-
ln hjälpaW honom ull återvinna alla de
gamla, vänner som bannlyst honom.

Vålr bild slutm- miod att ein mv tu-
rintemnn en rik affärsman efter alt ha
åliörl. .hamn levnudaliinloliin, räcker ho-
nom sin inmnl med löfte, att föl-hjälpa
honom. hill diet liv han Skriv-(it föirg-iilvos
eller lill. få föra.

i Enastående attraktion l

IX.,

Violinsolo av kapellmästare ?au1 Eahlén

En maa genom "Kollaml

 

Drama i 10 avdelningar.

MIM

 

Särskilt imponerande och storslaget.

Kärlekens makt

.l . VHemmet .
2. (lsämja .

ll . Möte-t.

l. Föilakltad.
5. Planen .

l i . Brol t-.ol .
7. Defn (löd-Li visni- sig".
8. Fin-följ elsen.
9. Valnsiin ne.
lll. llly :lll finna diklon.

Denna (h-zunfwtislm skildring- av on kvinnans hilngiivim kärlek  alltige-

nom fint införd.

 

WIW

Spännande, .gripande och vacker.

 

ilmanch hämmas

Ett värkligt humorspäekat nummer.

 

 

Biliettpris 55 öre
Ett fåtal reserverade platser 50 öre
Barn under l2 år I5 öre, under 15 år 25 öre

088. !

Köp Elite-Teaterns kupongbäcker om 25 biljetter!
Program gratis

 

Sön- och helgdagar efter kl. 6 säljes inga I5-äres barnbiljetler.

088.!
25 X rabatt

 

Föreställningar fortgå i oavbruten följd,

Vardagar kl. 6wro e. m.

Sön- och helgdagar kt. JMS, 6V vlo e. m.

Man gör entré närl som hälsl samt kvar-sitter tills man sell hela programmet

 

Luleå 1911.

Tryckeri-A. -B

Norrskenets tr.

lite-Teatern

vid kyrkan

LueJBon nÄu "en .Indepan qoo Jeäepuew

 

 

 

 

 

.I1 "r .: L-ät-x- "Haara-bf"

Information

Title:
Elite
Printed year:
1911
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain