#6488: Elite

ivi

Kom när N

 

 

ll, ni får ändå se hela programmet

 

 

i x
-y
4
.k

   

vid kyrkan

Stadens enda, eleganta och modärna Biograf-Teater

Riksrelefon 195 (Innehavare: C.

w. IAndersson) Rikstelefon 195

 

a:

U

v

PROGRAM

fr, o. m. Fredagen den 13 t.

o. m. Söndagen den 15 Okt.

Jsmfs

Högfjäi

Stämningsfulla loilder

lsnatun

från norska kusten.

.1)er arr ulnldlerlmrl, makro nuen-erior sin vi ulplple po nullern blund leooeor-

lrän fjol-dm.- ocli fjäll, som upprull-luls.
Än medföljer. vi den snabbt frwmrnisun-
de tnristång-luren. lim fin-don vi "li-um ini
de slinlg-rzmdr lnndsviitmrlni. iin iller

av

nn . (ulver zilll1 sol, ljus ocli filmning-en
nullur, .som end-aint Norden kun uppvi-
ooli vilkel oel: lörlclrlrnr lnrislenn
enl nsiullsl-inkn lrenmlrmi.

Hd

En modig läionlämiizrska.

.Ett [spännande nummer ur Närkligheten.
Förstklassig dressyr och prima ögonfägnad.

Den lille sinnesslöe.

Spännande -dralmatisk bild.

l en by lmde en mindre vetondle glos-
or funnit en tillflykt-Hold lim1 medlid-
sammnn iniimniilsllnor. Vur ooli en be-
kyinirnr sig om den lillel strular-.tron oi-li
lönsöllwr glöm lir-.inn sorg-liga l-illwiro så,
ljus .som möjligt. lflndnsl en rii. jord-
lunikisnrblehare lmli-zurdlnr honom dil-
lilgl lll-.n lförniini dom kommer lill byn
ooh blundnr .sig i byinneviinnrnnn slum-

lnl. l)lii.rvid liifnmnr lion sin dyrbnrn
välskl-i nr sikte. Arbetaren lituglnlgnnr

sig :iv tillfället oeli göinlinler densnm-
mn. Men den sim-learn goal-wii lmr gn-

 

vil nkll. pin. honom otal: :avslloijnr nlölden.
l enlighet lined dennes (inakth Över-
liinlnnr man iolwl lfjuvien fill. polis-en, n-
tnn lfrller lilononl löpa. lilör nlll bil-m-
nns nåirnnlr lnnn sig en dop; den lille
oeli giiver llononi en :ink iiindnllilellror
.nlllr leikn med. Ulla-igenom förorsakar
den lille sinnessllöli- en .stor brand, Holm
mun endnnl efter ston-.l arnntnåing-nilig-nr
lyrik-un slät-dm. l-lnln vet dot-k nth giiw
bleskiod. Mnn näller eller fin-ln-ylnren
och liiilklurir lionom,

 

SALZBURG.

Snlzburg är lufonlunld, med l-ilieln
mon-.ulkimi med lillivutlstnd bärande

liåirliigdösmeQ i (Flslerrlilki .sek-l l n mers- len

Sll-lllllla- lllfl lllll .

Vackra scenarier.

Mundial-lol"

 

EXPRESSNYHET!

in liillehnul lrin

Årets största attraktion!

lrinuliinsln lusten,

där Italienska-Turkiska ltriget pågår. - Marinlöitnant von rinken och
den :turkiska .spionem -- Spännande äventyr i flera avdelningar.

ltlll ltlvilg-sskleplp genonrlwrsm- de Tri-
]ilrliziziisllrzl ful-votlnen. -w lllln dag er-
lnlller .lozlplinien ett. telegram med nn-
lllerrirlllolse friiln lll-.nnsI regering, :il-t.
.sv-(im .finlvleo-lnlingm" uppstått vid lins-
ien ooli mun fruktade för de vilan sli-
.loerllnel i dosen distrikt. llöjlnnirl von
låriirlu-lnx non! vid flera! lillfiiillon ull-
lnlåirkl sig,l som en hjälte i ordets bibeln
ln-nriirluw-llsle. får blir elly lill-Hille att. gr
prov nn lsin oförskriiektheir. Kaptenen
ger honom niilmlilglen order att gå. i
lund ooll ulnllorlmndiln med de npqn-or-
isilm. illlen lniiglsslwplml linr redan
liinlg-osednn vnrsngoibs nv (lean. En saun-
xroltlslön ngr-nl. oeli u-ndenliondlnne :Från
en fråilnmnnmle makt hm- iriin för-.sin
början n-Irplietsal. morferna oeli förmått
dem :iiiV rrsln. sig mot regering-mi. Hon
griper lill det fruktansvändn medlet,
att under-vinn araberna, hur man för-
lfiirdigiuu" die farliga dynuniil-boinliernn
ooli .sätter diem i förbindelse med olzl
urviirk, :ni att de explodera vid en be-

stiilnld tiilplulnkl. Minrinlöjl-nnnt von
llrinken beger sig emellerlid oför-

ekriiokt rakt till det palats där de impm-

rorinlkas funsle bodde. LlÖjl-nonlen ouli
linne följelsll-.nglure överfallst och röran
i säkert flöwlnr i ful-stone points. lån
spion taglel" på sig fioljleslngorrns lilii-
der och försedd med en dynnin-.illmmb
beger llan sig Irell lill liulslen lör nlll
lillwu .sig tnfgins ombord pà krigsnlw]illel.
(lnnllord på kriig-.snk-emwl bedövur spio-
nen välliin-an oil-lll pliloernr oförniiirkl
bomben pd ell-l liianplligl ställe, De lliir-
på. llöiljnndle spännande seonernn visa!
oss. llurusoln von llrinken lyukur be-
fr-in sig, simlmnnde uppnår .sleepipel
m--li förliiinlrnr explosionen. .En link-
lr.1nnvii.rd lvlolaninp mellan liijtlnlmillen
ooli Isipionlon slutar i Vntlnet lill "förmiiin
för den förre4 Spionrn linr nnnrl fåitl
.sith villiörljiiinln Hin-lill.. Men den upp-
roriser .sleildrn ooh dess liiirnllenre. non:
lmnlgl1 siliislrpel i .såldnn fnrn .skola oclknzi
få sin vederfgiillnilrg. Staden bombar-
(lernn lirnlitlnlnsviirl; oeli såldes i br-uinl.
Nfililllriinrmleln liiirgzns nr dl-el eldroldn
skena-il.. oi-li den för mig-an ln tiinnnlr
sodnn .så vnolirn nlnrlen återspeglas nn
påY ett F-rulkimmvänt såill fw linvels :que-

 

g-Ielblaini lm yta.

 

 

WOIOWOIOI
Sickenyizn lupp.

Säsongens lmäst ikomliska bild. Alla som ej missunna sig lsjälva ett gott
skratt böra se "sicken en tupp".

 

Biliettpris 55 öre

Ett fåtal reserverade platser 50 öre

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre

Köp Elite-Teaterns kupongböcker om 25 biljetter!

 

Program gratis

25 Z rabatt

 

Föreställningar fortgå i oavbruten följd,

Vardagar kl. 6-10 e. m.

Sön- och helgdagar kl. 5- 5, 6 40 e. m.

Man gör entré nä:l som hälst samt kvarsillizr lills man sell hela programmet

.lll-llllilllOlll-l

Elite-Teatern

 

 

TRABOLNORRSKENET

Luleå 15-)ll

I

weJBoid Mu Hag .ieåepaxg qoo Jeäepuew

Information

Title:
Elite
Printed year:
1911
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain