#6484: Elite

Kom när Ni vill, ni får ändå se hela programmet

 

 

 

 

lite-Teatern

vid kyrkan

Stadens enda, eleganta och modarna Biograf-Teater

Rlliätllclloll 10:) (Innehavare   Andersson) RiILSH-.llfilföll lila

PROGRAM

fr. o. m. Måndagen den 20 t. o. m. Torsdagen
den 23 Februari 19ll

Nä

. -. .y feg-:i 15-..

Äuign on

Gammalklassisk stad i Syd-Frankrike. In-trässant reseskildiring.

l. Slzulvn sl-llll lrnli lllilinl-.xl Islrnnll. L). Hlnllsplirlun (if-li anan-nn. Il.
llznllinslorgl-l. Jr. llnxlign iinlnlsvl, liiiliiii-jnl lil-"lli :iv -llilinn VXXll. liilliiinlnl
:iv linne4 (Lill-irliiljnrv. 5. llrrinwinnl lim-kvi- ill-s li. Venus lill-(l
nnrnn ni" (llnii-iu-nlillr4 T. lvlsilil lm!! llvn lill lin-lm- liiigzi lirfilm-nzulvn will"-

llllllhl. NYH-

nl-nvv. lliing-ln-nn (ii-li i-i-wli-i-nn :iv lll-n ln-rönnln S :l lll-iwzi-l-lirlin. 8. lin
l Y" " l 1 I H i v
FM lll-nsz. ll. llnslnlngl-n Stl Ånllrn (li-nn lfl :(li- ni-linnllrnili-ll, lll, lxnl-

lil-nsl-rk llml rulla gu ni ln lim-l.

"Dizn barmhariigiz
samarilizn"

- eller -e

Olack är världens lön

En sorglustig1 historia om följden av att visa välvilja mot en yrkestiggare.

Fåglarna i sina bon

Kinematogwrafi i färger.

nnn ling-rn, (igmililil-ll :inåig-snnl sig
frun lim-l lll-nÅ ull, sigill-n löda.

l. lningl lir-.in nninnislwlmningniI

li-ninlvvn. Hill-.lIw--fawlul-nn Isill1 lir.
I-l

2. Hloiiinsmlnn Inn-kur i lilillgiing-li- li. lllusnnnng-ni" lin nlliirll nlnIi-i- lin--
gu lilillplinlur :L lllx nilil lnivl-l lirnnl illllHlllllllH VILITl- i
nvilslnpnlnli- lim-gvägg-arna, T. Illl-lillgaii-(lssnngnrv. som liva-gl leill

Cl. Den nngn slnilinsrnlnn liluniil Vill lm im vn lnllg-ri-n.

v Å H i 44 r 4 fl .Y I-
klåil-liningl-n (in vnnlipj, ilnnlilnllil 5- HUllllleHh hlllxI-l lm.
lin-kling-I fl. llln lrnsllninu im vukl inlör vn

4. YlillaWALL-vuV lJTvu-puu- Lilja lm lild. nu llllllll fula! dig

lilillrnslnnuni- ifliillnnlli- sigl :il Isin
r Y" Il I

llnllv, som im Imimmi aning ljiinsl-
nnnnnnml :iliri-lwiiml.

gör min vagga.
Fi. Hoppning-rn. Yi linivny paissail1 im
:lll insliilln viii- niilmrnl inr-(Inn lili- l

. Siillvsiirlnns lin.

 

Q. liliiinpling-l-n med sina. ung-nr.

Extranummer:

Skadan Gusiaf Frödings
begravning

Violinsolo av kapellmästare IPaul iDahlén

Hemlandstoner
i vildmarken

uni ung; innn som i-öi-lyiiinndv Äsill nppi-liiilliÅ i

llin (Ing lini- lnin anil i Iwlnllun m-li lll-ml"

l)nnlin rllilln linnlllni-
viislrn (lnnniln mini lininivrliligg-:ullA
Illillsumllmnfk" mHl Slim lullnrnli-r sillw linn vn kviill m-li hör

kii rll-limlriiiif

(lll

sig vn limma-1111,."
lin lll-n m-li lyssnar linin lilnml nnnnl lill sång-nn "0. innj, n,
.llnn (I-I-ini-niI sig" linrn lill-r i Viirllll-n lizliml ninlll-i- ln-nlunli- sin-ln ilvn. nnllvr
lll-l1 lnllvrn liisli- lillningi-n, nvli lnlns liiislinii slml liri-(lvill sjungande ill-n
åliilmlil Hillllå-WH- llilllll" lill llll"1"llllYil lurinniil lill lil-sinning- gill" linn nl m-li lill
(ill iiiii-ligg-ninli- linli-ll. lunll-l1 linr sn log-nl ull vn siliiigvrslui lag-il in iliii" vii-
ning-iln nnlll-r lionmn lila-li lnin kan liiiini lim-n lmn Sjunger juni lll-iii mnlyl-kln
Vail" lininn-rlnnn iininni" Hljåiln ling-rn. linnknnlm- som jnsl ligga
inm- i l-ll rnni, men som :iv r-n plötslig ingivolsv i-llsnil lnin1 nl nr i-nninwl
juni i sninnm ögonblick. som. mig-m personer slå1 sninlnil-.nnleI Villa-l :illl rör
sig mn l-n snininnnsvfiirjning- för ull Him (len lim-(inidn siiiig-nrslmn. lilu föl-
jnnilv sm-nvi-nn risn oss Vnr iii-.ins lnpiinrlwl linrnsmn linn rinlllnr livnnl- (wli
ff! vi sålle illly Siilllllllwliil" WSP" illlllnn iir lin linnel l". (i. fiislinö iii-li . ..
sinlvl iir grill iir ulllinlgv g-(iill. "

.Kungl-n.

när

Sömnlöshizl

llln nnmsl g-nlnu niipln
komisk vili-kuin.

H- lnlnln Ieilnnlinnvr (il-li lnlu-ril-r slnrni-lnll,

p..

NY

-l-
Biliettpris 55 öre

Ett fåtal reserverade platser 50 öre
Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre
058.! Sön- och helgdagar efter kl. 6 säljes inga IS-äres barnbiljetfer.

Köp ElitefTeaterns kupongböcker om 25 biljetter!

OBS. !

25 rabatt

94

 

Program gratis
Föreställningar fortgå i oavbruten följd,

Vardagar kl. (Se-10 e. m. Sön- och helgdagar kl. 5 5, 6 10 e. m.

Man gör entré när som hälsi saml kvarsiller lills man sell hela programmet

lrnli-fi lllll.

 

 

rlll-inlwri-AL-ll NHiYi-elu-in-r- ll:

 

 

lueJBon pÄu Hag JeFepan qao .ieBepugw
l

Information

Title:
Elite
Printed year:
1911
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain