#6448: Elektro

Uuuseender"ckande

är Nyhet! e

På

Linköpings Elektro-Biogra

visas

som exil-anamma:-

 

 

 

 

 

 

 

på Lördag och Söndag jämte det vanliga jätteprogrammet

lllverste Westleys dollar

eller

Häslstiilden vid-invadalallen.

Stort, spännande amerikanskt skådespel skildrande det fasansfulla lifvet i Amerikas vildmarker
bland fientliga indianstammar.

 

 

 

 

hg, KONSTHLM, AMERIKANSK sENsATloNsNYHET.

Aldrig har väl ett drama arrangerats i vackrare omgifningar än detta. Men det är också upptaget i YOSEMITDALEN och bättre bakgrunds-
motiv kan man näppeligen finna för en skildring som denna. "

till "Nevada Falls". .De binda häs-
tarna. vid foten af fallet och begifva

Öfverste Westley har en enda dot-
ter. Vid sina långa ridturer i skogen

sakadc att tillbringa natten i skog-en.

tid krig mellan trupperna och india-
Då. dottern icke återkommer sänder

nerna. Vid en öfverrumpling äro öf-

åtföljes hon alltid af sin barndoms-
vän Roth Adams, en ung sergeant vid
faderns regemente, deras vänskap öf-
vergår emellertid till kärlek och de
lofva hvarandra trohet. En dag un-
der deras vanliga ridturer komma de

 

iånbörping, Ostgöten boktryckeri, 1911.V

sig till fots till "Yasarmite Valley".
Då de återkomma återfinna de icke
sina hästar. hvilka under deras borto-
varo stulits af en indian. Under de-
ras försök att finna dem. gå de emel-
lertid vilse och blifva slutligen nöd-

öfversten en skvadron på spaning ef-
ter dem, hvilken också slutligen fin-
ner dem. Vid återkomsten till lägret
blir sergeanten trots sin alskades bö-
ner arresterad.

En månad senare utbryter emeller-

versten och hans dotter nära att tagas
till fånga af rödskinnen. Adams får
nu tillfälle att visa sitt mod och med
fara för sitt lif lyckas han rädda.
dem. Hans utnämning till löjtnant
följer och med den öfverstens löfte att
som brud få hemföra hans dotter.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain