#6444: Valhall

Sääf? Elläfållfsilållfåfålfsäöåi

 

e Biograf Valhall i;-

Folkets Hus Teatersalong.)

rnnnås

gifver förevisning af

LEFVANDE BILDER

i w Premiär. -tn

 

 

 

 

sia sie- aie efe-

Lördagen den 7 och Söndagen den 8 Januari 1911, kl. 6 och 8 e. m.

PROGR

l.

Vättern

Afd. 1.
som utgångspunkt. Vi

och bäcken

2.

-Vi börja var förd rundt
Vättern, denna gang med Huskvarna
klättra har
bland bergen, här dör forsarna. brusa
ringlar sitt silfvcrband

 

ff MUSIK
l=sla Hfdelningen:

AM e

med omgifningar.

En serie förtjusande idyller.

mellan skog. och gröna. höjder.

ping- och ila darpåi i vag till det idyl-

liska. Hjo, där vi bese bl. a. den vackra

lmdanstalten. som gör sig till sin för-

Den närsynte jägaren.

Sit

göra vi en visit i var goda stad Jönkö-

del i det härliga sommarljuset. Vi
hamna till sist i det idylliska Asker-
sund. v

Komisk.

 

forwrfffgfi-I   ...W V: ..

22dra Hfdelningen;

H. K. H. Kronprinsens besök vid de stora

3" Jclrollsläflingarna på Stindås 1910.
4 Brööernas svartsjuka.

Jag har svurit att inte tillhöra. din
bror, men jag blir heller icke din
hustru. Jag gar att dö. Farväl!

Två bröder lofde i fred. En ung
flicka uppträder på skådeplatsen och
som hon föredrar den ene af dem, kan-
ner den andre "en vild svartsjuka. viixa
upp i sitt hjärta mot den lycklige ri-
valen.

En gång nar bröderna tillsamnums

Zoologiska

Vi ta en tur förbi rofdjursgrottor-
na och få har se vackra exemplar af
björnar, lejon, tigrar, leoparder etc. i
för de olika. djurens naturer lämpliga
omgifningar. Intresset faster sig sar-
skildt vid den stora. isbjörnsgrottan
med dess bassäng, där ett flertal is-
björnar tunlla om, samt vid den bred-
vid liggande afdelningen för salar och

6.

Herr Pettersson har f att en sliing af
snufva med ty åtföljande starka nys-
ningar; men trots allt skall han bort
påJ ett par bjudningar. När han be-
ger sig ut nyser han så att hans be-

Ha-ha-tschi!

Drama.

varit ute på. stengetsjakt, söker den
försmådda skära af taget. med hvil-
ket brodern håller sig fast öfver en
afgrund och hindras fran sin afsikt
endast genom flickans mellankomst,
men den olyckliga kvinnan maste
köpa sin alskades lif mot löftet att
afstzi- sin karlek till honom.

Hon haller också ord, men hellre an
hon gifter sig med den hon anser som

brodermördare, beslutar hon söka dö-
den och skrifver för den skull några
ord till honom, som aftvungit henne
det hemska löftet och förbittrat hela
hennes lif. Då vaknar brottslingens
samvete. han lyckas komma tids nog
att radda hennes lif och återge henne
löftet, hvar-på hon åter vid sin älska-
des trofasta hjärta kan le mot lifvet
och lyckan.

 

MUSIK
3:dje Hfdelningen:

Trädgården i Köpenhamn.

sjölejon och den stora1 apburen. Vi-
dare ha vi zebrastoet med sitt lilla
föl, den stora fågelsamlingen. ormar
och ödlor. kamelcr, tapirer. hjortar,
älgar, renar, bulflar. myskoxar m. fl.
Härefter få vi se en liten dressyrakt
af skämtsammare slag samt den lille
favoritapans upptag till omkringsta-
ende småttingars förnöjelse. Denna

Prosit!

tjant star på. hufvudet. Under våigen
råkar han nysa omkull ett par poliser
samt ett krainstand. Pa bjudningen
nyser han så. att gästerna ramla om-
kull och taklampan faller i golfvet

apa, som ar mycket tam, vistas i full-
ständig frihet samt matas och omhul-
das af de besökande. Detta utgör nu
endast en liten bråkdel af allt som
var bild visar samt en svag framställ-
ning af det intresse som det hos en
hvar bör framalstra.

Kolossalt rolig skämtbild.

och en formlig villervalla uppstår i
mörkret.

Alla måste skratta!

 

 

- MUSIK mvh-
li-:de Flfdelningen:

Vger från Strassburg.

8.   Fin-finaprestationer.

oo

9
à
I:
I:
n
I:
3

é"

9

9.   Komisk.

o enunlnlnlnllnlll-.Ilammrunnnlnnlunlnlnn nnznn :minnunnan:llnnnmnmammannunnano
i OBS.! Vi ha härmed nöjet re- gI Ett synnerligen godt tillfälle be-
g kommendera dessa våra förevis- g redes här för herrar lärare och pe-
: ningar till alla, som sätta värde på g dagoger, att låta skolbarnen àse
ä ett intressant och val valt biograf- g dessa för dem lärorika och instruk-
Iào program. E tiva natur-och zoologiskabildserier.

090 "I 99

Dnnunnunnnnnnuununnnnnnun nu: unnnnnnnnnnnnunnnnunnnnnä

ENTRE FÖR ÄLDRE;
plats 15 öre.

Första plats 50 öre.

2:dra plats 35 öre.

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

BARN:

l:sta plats 25 öre. 2:dra

Nytt program hvarje vecka-

 

 

 

 

Linköping 1911. Östgötens Boktr.

Information

Title:
Valhall
Printed year:
1911
Place:
Tranås
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain