#6439: Norden

of"

i?
ri

 

 

 

 

 

 

 

Bio NRAF. E oRDEN

 

"U
O
9
é

T-lll

 

 

gifver storartade uppvisningar af Lefvande Bilder i

Ordensliuset.

Åtvidaberg.

Fredagen den l September kl. 8,15 e. m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:i z:
oo oo
l7l:l Il Il=ll9
I I
En! , En!
en --=I . Iwmnh
9 0
i ta
n I AFDELNINGEN. I?

I. Elf I" 7(II) (I I.CI W.I
ä fan a VI len.
Intressanta bilder från badorten Gänchäufel vid Donau.
I I
2- Amerikansk film!
I d I. d i I. I k I. l k
Stort spännande drama i 50 afdelningar.
Il AFDELNINGEN.
i excantrisk cyklist.
Förvänansvärdt konststycke.
Cyklisten Noiset visar oss här sina förvånansvärda konststycken, utförda med ett komiskt allvar, som verkar
oeniotståndligt skrattretande.
4" E ff besök i Miinche
Intressant resebild. 1
lll AFDELNINGEN.

[Fä s: onE-aaåoa  LH]
m 5- Edison konsthlm. m
Gripande dramatiskt skådespel i flera afdelningar.

Den unge jack Norworth älskar den sköna" Edith Lang- hjältemod å ett litet prof begagnade hon sig af de bägge sol-
don. Han är en bäde förekommande och älskvardeung man daternas hjälp. Emellertid passa förbrytarna på tillfället attiett
samt en angenäm sällska smänniska och en mästare a dansens obevakadt ögonblick sinsemellan uppgöra en plan till inbrott i
område. Det var ett i alo förmånligt parti, da de bagge voro Ediths hem. Då kaptenen aflägsnat sig, smyger sig den ene af
rika och innehade samma samhällsställnin . Icke förty sökte sgldaterna tillI den närbelägna villan. Den un a damen uppe-
den unga damen jämnt fel hos jack och afs og dupphorligt hans halles under-tiden af den andre soldaten. Då E ith om en stund
frieri som han framställde minst två gånger i manaden. inträder ih sitt rum, stöter hon på soldaten som redan tillägnat

Så utbröt kriget och jack Norworth blef i egenskap-af sig en mängd af hennes tillhörigheter. Då äfven den andre
kapten i armén inkallad till krigstjänst. Nu ville han visa Edith kommer inrusande upipstår en vild kamp. Kaptenen som miss-
att han ägde hjältemod. Detta påstod hon att han totalt saknade. tänker de bägge sol aterna sm gger sig efter dem och hans

Tva ljusskygga förbrytare som läst i tidningen .om kriget misstanke besannas. Efter en vi d strid har han öfvermannat de
kommo ä den idén att ingå som frivilliga i krigstjanst. En bägge Iförbrytarne. Genom denna sin hjältebragd har han eröf-
natt skaffade de sig de erforderliga persedlarne för sin utrust- rat Editlis hjärta och erhåller som belöning hennes hand.
ning. Då Edith Langdon en dag på skämt ville sätta kaptenens
Ö-A t" kåd l kl bb -

ma    u en. Amerikanskt Iustspel.
Framställdt af AB förnämsta artister.
IV AFDELNINGEN:
7. K I I." [I h k l I. l
i Spännande verklighetsbild från Frankrikes storhetsdagar.

Historien förmäler oss att Napoleon för sin lille son, om, men konungen af Rom stampar med foten i golfvet
konungen af Rom, hyste en lidelsefull kärlek. a det var icke och säger, att han önskar, att hans befallningar åtlydas.
blott kärlek utan en formlig dyrkan han ägnade etta lilla väsen.  de blifvit allena räcker den lille fram böneskriften. sDet
Hans födelse var m cket efterlängtad och kejsaren hoppades, gifves ting som du ingenting har att skaffa medw, säger kejsa-
att en gång på hans hufvud få sätta världens största kejsarrikes ren i barsk ton, .Jämna mig Och jekm Barnet Som för första
krona, gången hör sin fader tilltala sig sä strängt blir skrämd och för-

En dag då Napoleon i sitt arbetsrum leker med sin lille stummas plötsligen, under det stora tårar strömma utför hans
son, anmäler man en dam, som önskar öfverräcka en böneskrift kinder. wKom hit och omfamna migw, säger den rörde fadern.
till kejsaren. Den lille konungens guvernant tager honom med wNejs, säger barnet härdnackadt, ajag omfamnar dig icke, då du
sig ut i ett förrum och damen införes till Napoleon. Det är ej läser böneskriftem. Kejsaren ger efter och öppnar omslaget.
komtessari de Courville, hvilkens son genom sitt deltagandet Förvånad läser han följande: sMajestät, min son är oskyldig.
sammansvärjningen mot generalerna Duchesne och Marty af Man har nämnt hans namn såsom en af de sammansvurne, men
högsta krigsrätten blifvit dömd till döden. Kejsaren läste första han har aldrig velat deltaga i någon komplott. Aran förbjöd
sidan af böneskriften, drog ihop sina ögonbryn och svarade med honom dock att nainngifva sina kamraters. Kejsaren läste bref-
afvisande åjbörder; sRättvisan skall ha sin gång. Lämna mig vet till slut, tog sin son i sina armar och befallde, att fru af
madame., Courville skulle föras in. Orörligt lutad mot kamin betraktar

Den olyckliga modern går gråtande utiiörrummet,hvarest hon Napoleon. Full af smärta och skälfvandc i alla lemmar
konun en af Rom leker med grenadiererna som med största be- närmar hon sig skrifbordet, vid hvilket den lille konungen har
redvillighet efterkomma hans befallningar. Madame de Courn- intagit kejsarens plats. Då Napoleon ser hennes tvekan, säger
ville, som icke längre kan behärska sin smärta, sjunker ned pa han uppmuntrande: gMadame frambär Eder bön till konungen
en stol. Konungen af Rom betraktar henne från alla sidor, ogår af Rom. Han skall hjälpa Eden. Dä vänder hon sig bedjande
fram till henne och frågar med mild stämma: iHvarför. grater till barnet, som öfverräcker till henne en skrifvelse af följande
du? Kan du inte säga mig det? Knappt har den olyckliga-för- innehåll: sHärmed befaller jag att kapten de Courville genast
nummit hans stämma, då hennes förtvif ade belägenhet ingifver skall försättas i frihets.
henne en tanke. Hon frambar sin bön till den lille prinsen-.och Konungen af Rom
besvär honom att ej släppa sin fader, förrann han last bOne- IV Napoleon.
skriften.

Barnet tager skrifvelsen och går in i-sin faders arbetsrum, I Den nyss så arma, men nu så glädjestrålaude modern
hvarest denne har en öfverläggning med sin-minister. Prinsen vill kyssa en flik af den lilles rock, men denne räcker henne sin
går förbi officeren som vill förhindra hans inträde och vänder kind och omfamnar henne. Därefter aflägsnar hon sig. Full af
sig först till ministern sägande; sDrag er tillbaka min herre. tacksamhet stiger den lille upp på en stol och sträcker sina ut-

" ja har något att tala med min fader omv. Kejsaren skrattar bredda armar mot fadern, som trycker honom till sitt hjärta.
ocå anmärker, att han äfven har något att tala med denne herre
8 IN EÅI I "
ROB som gift.
Stormande skrattsuccés.

ll ll
9 0
fo po
od oo
I? Ingen bör försumma detta tillfälle utan "kom, se och döm". à

 

 

Klara och tydliga bilder.
Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Vördsamt

I 35 öre för äldre.
 25 ,, för barn under 12 år.
...i 50 ,, för reserverad plats.

 

Program 5 öre säljes i biljettluckan.

Biograf Norden. I

F. BERGER, Linköping.

i Linköping, Ostrgötejn-s. boktryekevri, 1911.

and!

Information

Title:
Norden
Printed year:
1911
Place:
Åtvidaberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain