#6438: Norden

ll

9
(W
09

b

II

 

 

bL

 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAFNORDE

 

 

 

gifver storartade uppvisningar af Lefvande Bilder i

FOLKETS HUS, Boxholm

Lördagen den 2 September kl. 8,15 e. m.

 

 

 

 

a- PReeRaM -=a-:--

09" .

l AFDELNINGEN.

lf Ett besök i Wiege.

Hänförande vackra och storslagna naturscenerier från Schweitz.

En moder.

Gripande samhällsdrama i 50 afdelningar.

.Hon var moder, ingen anade att
den vackra guvernanten hade en son,
det var hennes hemlighet, men på.
samma gång hennes olycka, ty .den
unge grefven hade förälskat sig i
henne, friat till henne och hon hade
gifvit honom sitt ja, men samvetet
plågade henne, hon mäste säga honom
det, i annat fall finge hon ej ett ögon-
blicks ro, men upsköt det dag för
dag och först påy själfva bröllopsai-
tonen omtalade hon det för honom.

3.

 

Det hon hade väntat skedde, han ja-
gade bort henne och allt var förbi,
hon blef förskjuten af alla, tänkte pä
själllmord men kärleken till barnet
räddade henne och vänliga människor,
hennes barns fosterföräldrar, togo
hand om henne och tiden gick. Den
lille är nu sju är gammal och en rask
och duktig pojke som alla hälla af.
En dag ser han på vägen en automo-
bil som utan tvifvel skulle kört rakt
på expresståget om ej någon hindra-

ll AFDELNINGEN.

de det. Resolut kastar han sig fram-
för autoinobilen med fara för sitt eget
lif, stannar automobilen midt för ex-
presstäget och afvärjer således olyc-
kan. Automobilens ägare och hans
moder äro gamla bekanta, det är gu-
vernantcns man och hon är stolt öf-
ver att det är henes son som räddat
hans lif. Dä hon nekar att mottaga
pänningar förlåter han henne allt
och heder henne att äter komma till-
baka till sig som hans hustru.

 

En StOfmfu" dag. Komiskbiid.

4- Ett besök i Alm. 

Amerikansk konstfilm!

5.

lll AFDELNINGEN.

Amerikansk konstfilm!

När limglaset rinner ur.

Spelad af kända amerikanska skådespelare.

Professor Schafistein ................ ..
Professorskan .......................... . .
Albert Mertens ....................... ..

Professor Sehaffstein är en fram-
stående filolog, en af tidens störste
kapacitet i gammal persiska och
sanskrit, men han är mycket dålig
äkta man.

I sin stora egoism, han känner icke
till någon hänsyn utan för sin veten-
skap, förbjuder han sin unga hustru
att deltaga i alla slags nöjen, hon lef-
ver afstängd från hela världen till-
sammans med sin tidigt äldrade man,
hvilken ingenting tål, ej ens musik
som är hans unga hustrus enda glädje.

Hvar dag som kommer är en källa
till nya Yledsamheter och nya sorger
för den unga professorskan, som ännu
har mycket att vänta af dettal lifvet.

Ändtligen skymtar den unga frun
en sträle af hopp i1 fjärran; hennes
man har fått ett bref från en ung-

6.

 

Personer:

domsvän, hvilken anmäler sin an-
komst för att uppfriska gamla min-
nen, och dessutom för att frekvente-
ra sin gamle väns rikhaltiga biblio-
tek.

Det är en ej sä värst ung man,
författaren Albert Merteus, som kom-
mer, och han och professorskan blif-
va snart goda vänner.

Dä professorn plötsligt blifver
kallad till en närgränsande stad för
ett vetenskapligt syfte, blifva. frun
och husets gäst ensamma, och fru
Schaffstein begynner lefva upp pä
nytt.

Dä anländer hennes man till hem-
met, svårt sjuk, och den tillkallade
läkaren konstaterar att det är en far-
lig, langt framskriden hjäriisjukdom,
som kräfver den mest möjliga hän-
syn.

IV AFDELNINGEN:

 

Mr. viLLiAM GREEN.
Miss FLORENCE LAWRENCE.
Mr. J. A. BURKE.

I ett anfall af svartsjuka uttöm-
iner den sjuke emellertid sina sista
krafter, och några fä timmar efter
är allt förbi. Husets tjänare som
älska sin gamle herre, tror emellertid
att det är professorskan, som har
framkallat katastrofen genom att gif-
va den döde en alltför stark dosis
morfin; men den tillkallade aukto-
riteten förklarar snart, att misstan-
ken är alldeles ogrundad.

Albert Merteus och professorskan
älskade livarandra men de kunde ej,
af hänsyn till folkets dom, ingå nä-
got äktenskap; de gamla ryktena
vilja dyka upp pä nytt, och världen
tror som bekant alltid det värsta.
Detta inser Albert Merteus också, han
resignerar och reser bort; lifvcts tär-
ning är kastad och han har tappat.

cidlsfarinn an.

Dramatisk scen af FRONDAIE.

Herr PAUL NUMA
,, TAUFFENBERGER ,,
e Frk. NAPIERSKOWSKA ,,

Skådespelare:

I)

!l
Operan ,,

från Comedie Francais

Vännen.
Baronen.
Dansösen.

Parasollet.

Kemisk scen af Frederice Mausens. Spelad af PRINCE.

Döljande sig för obehöriga blickar
bakom sin kärastes parasoll, ser Pet-
ter plötsligt icke utan oro sin hustru
och sin svärmor nalkas, medan han
som bäst drömmer om ett litet kär-
leksäfventyr.

Hans följeslagerska gör sig hastigt
och lustigt osynlig, lämnande i stic-
ket den lättfärdiige äkta mannen med
parasollet i handen. Med en snabb
rörelse stoppar Petter den förargliga
tingest-en bakom sin väst, hvarpä han
med ett småleende på läpparna tä-
gar vägen hemåt, med hustrun och
svärmodern på var sin sida, alltjämt
bemödande sig att för de båda. damer-

 

na. dölja parasollet, som emellertid
glidit ner i ena byxbenet, förlänande
ät hans gäng en viss likhet med en
ankas otyinpliga sätt att röra sig.

Till råga pä olyckan faller Petter
omkull, hvarvid det komprometteran-
de parasollet blifver synligt. Svär-
modern är ej sen att gifva honom en
välförtjänt näpst. Under tiden igen-
känner en föl-bigående det olycksa-
liga parasollet såsom tillhörande hans
egen hustru.

Petter utmanas på duell, hvarvid
det bestäinimes att 12 kulor sko-la
växlas pä 4 meters afstånd. På det
att en rättvis försyn mä ensam fälla

Ingen bör försumma detta tillfälle utan "kom, se och döm".

Klara och tydliga bilder.

 

utslaget, skiljas de båda motståndar-
na ät af ett förhänge. Duellen äger
rum 1 den förorättade partens salong.

Darrande af fruktan döljer sig
Petter bakom en möbel, under det att
hans motståndare, som trots allt tvif-
lar pä den rättvisa försynen, kryper
in i ett skåp. De 12 kulorna växlas
salunda utan resultat.

Till sist uppenbara sig de båda
motståndarnes hustrur på valplatsen.
Petter upptäckes i en garderob och
öfverandtvardas skamflat och darran-
de .ät sin svär-mors vrede af sin "er-
1öfring", som fått nog af detta äfven-
yr.

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Entré: n

 

35
t 25
50

99

öre för äldre.
för barn under 12 år.
för reserverad plats.

Vördsamt

Program 5 öre säljes i biljettluckan.  

F. BERGER, Linköping.

Linköping, Östgötens bo-ktryckeri, 1911.

J:

 

 

 

 

o

po

oo
e

Information

Title:
Norden
Printed year:
1911
Place:
Boxholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain