#6437: Norden

"he

 

F. BERGER, Linköping.

Linköping, Ostglötemi boktryckeri, 1911.

 

 

 

 

   
  

 

 

 

 

n "h
099 ge
0 f:

II
l-
gifver uppvisningar af Lefvande Bilder i
Sönda en den 10 Se tember kl. 8 15Å e. m.
9
Il ll
9 0

oo oo

Un i: n nO

Il I
I!! , I!!

O 9
h - 9
I 15

I AFDELNINGEN.
n ar genom var u vu sta .

Utsikt från Mariahissen m. m. Genom "gamla staden". Med Katarinahissen etc.

Kinematografi af Stora Biograf-Teatern Malmö.

Ej att förväxla med en annan bild från vår hufvudstad som har visats här, emedan denna innehåller

helt andra motiv.

2 N " M l" i i

ar eyer arde att otogra era.
Komisk.
ll AFDELNINGEN.
-
3" E f P I I I f
S e I a.
Storslaget drama i många afdelningar.

Estrellita är dotter till en baron. Denne är anförare för lofvar han med glädje att komma, ty han älskar den vackra
en skara män hvilka ha beslutat en sammansvärjning mot kvinnan. Då tiden för mötet är inne, smyger han sig för-
kejsaren. Under en rådplägning kommer en af de samman- siktigt upp till hennes rum. Hon förmår honom att stanna
svurne in och berättar, att en skara af kejsarens soldater ligga hos sig, så att han glömmer att tänka på sina soldater. Men
lägrade på slottsgärden. plötsligt tränger larm och rop upp till dem, och annande det

Estrellita och en annan af banditerna skynda ned på går- värsta vill Henry springa fram till fönstret, men Estrellita
den. Då kommer truppens befälhafvare, officer Henry, fram försöker hålla honom tillbaka. Han sliter sig med våld lös
till dem och frågar efter baronen. Han visas då på Estrellita, och skyndar fram och drar undan gardinen. Där nere på
och hon förer honom till sin fader. Denne sitter omgifven gården ligga alla hans soldater döda! Förfärad öfver att han
af sina bundsförvanter, då officeren inträder, åtföljd af Estrel- försiinimat sin plikt, ämnar han fly till lägret. Först tvingar
lita. Han lämnar baronen ett bref från kejsaren, samt af- han den gråtande Estrellita att bekänna, sedan skyndar han
lägsnar sig därefter. Så fort officeren lämnat rummet, gör ned. Han hoppar öfver muren som omger ården, och det
baronen upp en plan för de sammansvurne. Denna går nt lyckas honom att osedd uppnå skogen. Hal död af trötthet
på, att om natten öfverfalla de fåtaliga soldaterna och döda kommer han till lägret, där han i korthet berättar hvad som
dem. Förslaget vinner allmänt bifall, och de församlade svära händt. Några ögonblick därefter ha alla soldaterna fått order
att icke förråda den. Men Estrellita har hört det skamliga att storma gården. Efter en het strid lyckas det dem, och
försåtet. Dock kan hon icke varna officeren, ty man skulle baronen, Estrellita och en annan af de sammansvurne föres
genast upptäcka hennes förräderi mot bandet. Men hon nu som fångar till kejsarens läger. Af krigsrätten dömes
älskar den vackre befälhafvaren, därför måste han räddas. de till döden, och för att sona sitt brott, får Henry tillsägelse
Plötsligt får hon en ingifvelse. Hon skrifver ett bref till att sätta domen i verkställighet. Dety smärtar honom djupt,
officeren, där hon ber honom komma upp till sig. Hon stäl- att han mäste döda sin egen älskade. Men plikten framför
ler så, att Henry skall befinna sig hos henne, då tiden för allt! Han kommenderar fyr! Döda falla brottslingarna till
öfverfallet är inne. En gammal trotjänarinna får tillsägelse marken. Sor sen vänder han sig bort, men då kommer kejsa-
att lämna honom brefvet. Förvånad mottager Henry den ren fram, oc till tecken på, att han förlåtit honom, sluter
lilla biljetten, men när han får veta hvem som skrifvit den, han den tappre officeren i sina armar.

-

4. Ettb "k-T.t

080 l Hell .

(TYRDLE N.)
Hänförande vackra naturscenerier.
lll AFDELNINGEN.
t==ll==lb====dlr :L àll ...JL- .i j (à
" 5" N " ly k fly
a I" C a Il II
Drama och dimbilder ur societetslifvet i 13 tablåer.

m Köpmannen Wilbur Orloff är hufvudmannen i före- Under stark spänning föres åskådaren genom alla de 

-1 liggande intriganta skådespel. Hans naturell får ett ypper- samvetslösa ränker, den läge mannen utspinner. Wilbur u:

i: ligt återgifvande i den sak han kommer att spela som den Orloff kommer dock aldrig att vinna den unga missen. Den
rika arftagerskans beundrare, om ej af kärlek, så åtminstone lycklige ägaren till hennes hjärta och förmögenhet är en
för den hemgift, hon kommer att föra med sig till sitte na fattig lärare vid ett allmänt läroverk, som af en tillfällighet
hem. Den unge Wilbur är en man, som i saknad af ä ta kom att inblandas i Wilburs ränksmideri. Skamsen, öfver-
manlighet utnyttjar sig själf i lå hetens och den fega ego- bevisad om sin fega skuld, nödgas han helt dra sig ur spelet.
ismens slaftjänst. lnga medel f förbigås, då det-Jgälle-r att

Er tillvinna sig guld, äfven om det skulle ske pa basis af Ef

m hyckiad kärlek. n I SKÅDEsPELET; 1. Lycksökama. 2. Tvänne mäns ["

.T På ett garden-party -- just där handlingen far sin kamp om en förmögenhet. 3. Ett dumdristigt vad. 4. Käl- =
upprinnelse - har Wilbur sammanträffat med na ra farliga laren ((Röda hundens.  Wilbur Orloffs planer. 6. Ma-
medtäflare om den vackra arftagerskans hand. . an är själf gister Henry Volk. 7. Ofverfallet på skogsvägen. 8. En
förslagsgitvaren till ett dumdristi t vad, nämligen att han lycklig räddare. 9. Tvänne fiender. 10. En lycklig moder
på viss tid skall äga den omtvista e sköna som sin hustru. och hennes son. 11. Vännerna för lifvet. 12. Ett tappadt

L- Det kortaste strået drar dock herr Wilbur men för vad. 13. Det fullständiga nederlaget.
att gå segrande ur vadet begagnar han de mest laga medel
för att na sitt mål.

- j; Å:I 4.: J :L 1". 1.:
6 f t .d K H d
En es vi ung ero es hov.
Danser m. m.
I IV AFDELNINGEN:
Amerikanskt lustspel! Amerikanskt lustspel!
Spelad af kända Amerikanska skådespelare. i
Två unga flickor, Mary White och Alice Brown, är? för- mål. lntrigen-som är mycket fyndig, skall icke beskrifvas här,
älskade i två unga män, Jack Morgan och Jim Barker; forald- men den trefiiga handlingen gifver anledning till skrattretande
rarna på bäg e si or äro emellertid emot en iorbmdelse, så de missta . -- l den ena manliga hufvudrollen spelar Mr Maurice

ha låga utsikter till giftermål. Emellertid finna de ut en list Costelo. .

hvarigenom de lyckas efter många hinder nå sina onskningars

Skämt af första rangl Utan konkurrens på komikens område! Bör ses af alla som önska sig ett godt skratt

OBSJ Nytt program hvarje gång.

Il I
a a
04 to
ge oo
I? Ingen bör försumma detta tillfälle utan "kom, se och döm". à
Klara och tydliga bilder.

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

I 35 öre för äldre.
 0 25 ,, för barn under 12 år.
0 50 ,, för l:sta plats. Vöfdsamt
I
Program 5 öre säljes i biljettluckan.   
fl.
I

Information

Title:
Norden
Printed year:
1911
Place:
Åtvidaberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain