#6436: Norden

i  . r H5
=1f . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B IOGRAF oRDEN
FOLKETS HUS, Boxholm

I, Lördagen och Söndagen den 9-10 December kl. 8,15 e. m u

:af-:a- PRoeRnM. -a :3:

i?
u

Edison film!
09"

i AFDeLNiNeeN.

Veckans händelser.

Ngtt från alla land.
Expressnyhett

 

 

 

 

 

 

:Det att-agila barnet.

Gripancle episod ur ett barns lit.

Denna bild återger på ett rörande sätt ett litet
barns saga.

Föräldrarna lefva olyckligt tillsammans och fa-
dern öfvergifver barnet och dess moder. Han är
officer i engelska armén och vid samma regemente
tjänar en annan ung officer som bär öknamnet
wKängam.

Då den öfvergifna modern icke förmår försörja
sitt barn beslutar hon sig till sist att bära barnet till
kasernen och öfverlämna det åt faderns vård. Dit-
koinmen tog hon dock miste på rum och lade bar-
net i Kängas rum. Denna blef naturligtvis ytterst

 

 

förvånad då han kom
väl ombonad och inpackad i sin länsstol.
icke kunde förstå orsaken hvarför barnet fanns där ==
ropade han sina kamrater an.
sig äfven barnets fader, men denne låtsade om in-
genting och lät Känga draga försorg om barnet bäst
han kunde.

Kängan underrättade öfver-sten om händelsen i:
och dennes fru beslöt sig för att taga hand om bar-
net.

skap samman med en ung fru, hvilken han genast i

in och fann en liten flicka
Då han

Bland dessa befann

Två år senare träffar Kängan i ett större säll-

 

 

 

Sann skildring fràn engelska armén.

finner vara så likt barnet att han ej kan taga fel på
att hon är dess mor. Han blef förälskad i henne
och anhåller om hennes hand, men blef besviken då
hon svarade att hon visserligen älskade honom åter,
men ändock icke kunde gifta sig med honom.

Något senare träffa vi barnets fader på en kapp-
löpningsbana. En olyckshändelse skedde och han
föll dödligt skadad. lnnan han dog meddelade han
att han var fader till det okända barnet, men han
hann icke meddela hvem som var dess moder. Då
Kängan emellertid erhöll ett bref från en fru. som
förklarade sig vara barnets moder och önskade
återfå sin dotter, beslöt han sig för att söka upp
henne, fastän han nu lärt sig älska den lilla flickan
och visste att han knappast kunde skiljas från henne.

Han begaf sig åstad till den uppgifna adressen,
men blef icke så litet öfver-raskad då han där mötte
den dam, som han så lidelsefullt älskade och som
nu förklarade sig vara oförhindrad att gifta sig med
honom.

H Kängan kände sig som den lyckligaste människa
pa jorden ej endast därför att han nu ägde en älskad
hustru utan äfven därför att han fick behålla det lilla
barn som så djupt ingripit i och gestaltat hans lif.

 

 

ii HFDELNINGEN.

Pappas spatserkapp eller

lDå Petter skulle profgå med spatserkäpp.

 

(Komisk bild.)

 

 

Maken till skojfrisk bild är det länge sedan Ni såg, och det är längesedan Ni skrattade så hjärtligt.

GAHClA-THUPPEN

 

 

Intressant sportsbild.

 

 

m aroELniNeEN.

Edison film!
Uno

ii

 

 

 

 

lr

lf

 

 

 

 Film!

FIF

sTnaE

 

L I
I IL

-u

 

- Den förlorade sonen.

Stort gripande skådespel i flera afdelningar.

Vi se den unge mannen pekande mot storsta-
den sägande till sin gamla moder: ((Där i den stora
staden är min plats, dit vill jag går).

Men mellan lifvet i staden och lifvet på landet
är en stor skillnad. Den unge mannen faller offer
för storstadens snaror och efter bittra erfarenheter
återkommer han iklädd fångdräkt till sitt gamla hem.
Framför dörren ser han den gamla stolen i hvilken
hans kära mor satt den dag, då han lämnade hem-
met. Hvilken skillnad, den dagen strålade solskenet
af hopp, i dag moln af sorg. Då han ser på sina
fångkläder tänker han med sorg i hjärtat: jag är icke
mer värdig att kallas ssom. Vi se en annan bild
af lifvet, en vaksam fader och hans son. Fadern är
cheriff och har just emottagit underrättelsen om fån-
gens flykt och att en dussör utlofvas för hans gig-i-
pande, den stackars fången har blifvit jagad fran
plats till plats. Sheriffens unge son har blifvit tagen
på bar gärning då han stulit frukt men vill inte erkänna
det, för detta bestraffas han af fadern och iförargel-
sen öfver detta gär han med sina lekkamrater till
floden för att bada. Han får här lida straffet för

 

 

sin olydnad, han går förlängt ut och drages med
strömmen ut i hvirflarna.

Gossens drunkning synes oundviklig. Skriket
från hans kamrater höres af fången som gömt sig i
buskarna vid sidan at strömmen och med risk af
sitt eget lif och sin frihet kastar han sig i strömmen
och lyckas draga pojken lyckligt iland just som
fadern kommer, ditkallad af sonens kamrater. Som

fader till den räddade gossen står han i stor skuld =

till fången men å andra sidan fordrar hans tjänst
som sheriff honom att arrestera fången. l hemmet
lämnar han fången under hustruns tillsyn medan
han gör sig redo att återföra fången till fängelset.
Modern gripes af medlidande med den stackars
fången som offrade sitt lif och sin frihet för hennes
son. Hon vill nu belöna honom. Hon lägger fram
några gamla kläder och sätter sig sedan på trappan
låtsande sig sofva, så att fången må fly med en ko-
stym civila kläder och återvända till sin egen mo-
der. Då den stackars förlorade sonen återvänder
till sin moder sträcker hon händerna mot honom
sägande: 1)Min son var död, men är i lifvet igen,
han var förlorad, men är återfunnem.

 

I:
jr

Il.- 1
t 1.
i i .. .l

I A.-B. Filmllil

FÅNGEN

eller

sill

 

 

 

 

huru

 

 

iv nFDELNlNeEN.

Greklands hufvudstad Athen.

Intressant och Vacker naturbild.

SDen tjocka käringen som hustruns

 

 

hjälparinna.

 

 

Stormande skrattsuccés. - Säsongens basta skämtnummer.

Fru Fetty för ett särdeles rörligt lif. Under se-
nare tiden har dock hennes materiella välstånd nå-
got försämrats så att hon nödgats taga tjänst såsom
husföreståndarinna. l denna tjänst visar hon nu
hvad energi och kraftig vilja kunna uträtta.

Hennes herrskap är återkommet från .en resa.
På -gatan håller droskkusken och väntar att man
skall hämta den tunga reskofferten. Fru Fetty ilar
ned och inom ett ögonblick befinner sig kofferten
på gatan. Fru Fetty sätter raskt sina krafter till och
i nästa ögonblick åker kofferten hastigt in rakt ge-
nom väggen. Om folk byggde och bonade sina hus
ordentligt, så kunde man åtminstone vara trygg däri,
men nu tog kofferten sig en hastig tur rakt genom
alla rummen och Fru Fetty, som är mycket rädd
om herrskapets tillhörigheter, följde troget med.

Fru Fetty är en pärla, som verkligen kan sköta
undan endel arbete både fort och bastant, när hon
kommer i tagen och vi se här huru hon i en liten

 

 

handvändning kan göra undan en hel del saker.
Tyvärr händer det dock ibland att en eller annan
kommer i hennes väg och det kan ej undvikas att
någon får sig en liten törn. Olyckan var en gång
framme och då en olycka sällan kommer ensam rå-
kade fru Fetty ut för det ena spektaklet efter det
andra.

Man alarmerade polisen och denne ordningens
väktare kom för att lägga beslag på den våldsamma
frun, men han råkade hastigt och oväntadt göra en
ofrivillig luftfärd. Tre stycken kamrater kom till och
snart befann fru Fetty sig inom lås och bom i en
liten trång cell. W

Dessa trånga väggar passade dock ej fru Fetty
nu och snart befaun sig dör-ren liggande på golfvet
bland en del poliser som stått på zakt utanför. Fru
Fetty steg obehindradt ut och begaf sig med raska
steg mot hemmet för att fullgöra de sysslor igen
som där ålågo henne.

 

 

Spring, spring kära gubben min för att få biljett till BIOGRAF NORDEN. Denna gång visas
ett jätteprogram af enastående och intressant innehåll!
ende Musikvirtuosen AXEL MELLKVIST vid föreställningarna!

gumman min, att vi i tid hinna till BlOGRAF NORDEN.

Vi ämna nu inbjuda publiken på något fullständigt enastående inom kinematografien. Sällan har någon
biograf visat tvänne så storslagna stycken som vi göra denna gång. Fråga Edra vänner som haft nöjet se våra bil-
der och de skola enstämmigt vitsorda dessas sällsynta värde.
na å BIOGRAF NORDEN, den biograf som alltid förmår att visa hur förstklassiga biografprogram skola vara och
Ni bör se det gedigna programmet med de storslagna iscensättningarna och
det glimrande, öfverlägsna spelet, i förening med de mest härliga naturscenerier som man gärna kan tänka sig.

bilderna skola återgifvas på duken.

Vanliga biljettpriser.

vördsamr BIOGRAF Non-ban.

F. BERGER, Linköping.

Denna gång medverkar den framstå-
Sedan säger Ni: Raska på,

Skynda sedan att själf få en biljett till föreställningar-

 

 

 

 

Linköping, Östagötenls boktryckelri, 1911.

Information

Title:
Norden
Printed year:
1911
Place:
Boxholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain