#6429: Continental

Biograf Continental-

 

 

gifver förevisning af

  ltlvsnilt Bililtr

Folkets Hus, Boxholm, .

a

0nsdagen den 15 Februari 1911 kl. 8 e. m.
P R O G R fl (Vlz

..-

1". Fiske vid Sgdfranska kusten.

Aktuell äyhet!

m
-

 

 

Aktuell Nyhet!

åringar i Bordeää

Ett äöelt hjärta unöer en trasig blus.

4.

Under manga iir har den gamle
kemikern varit upptagen af det stora
problemet: att framställa guld på ke-
misk vag. Han står som  många,
många gånger förr lutad öfver sin de-
gel tänkande " denna gang måste det
lyckas" -ä 7lnu måste det ske".

Full af förhoppningar gar han in
till sin dotter. den unga, vackra
Gudrun. Strax efter kommer Paul,
Gudruns fastman. Han har med sig
en guldring, som han glad sätter på
sin älskades finger. Denna oskyldi-
ga ring skall blifva orsaken till en
fruktansvärd tragedie. Då fadern
en stund efteråt ber Gudrun hämta
hans pipa i laboratoriet, kan den
un ga flickan icke styra sin nyfiken-

 

het utan tittar ned  degeln, där den

(Gri pande drama).

gamle rört tillsammans sin sällsam-
ma blandning. Hon rör i degeln och
tappar sin ring i den. I sin ångest
för fadern öfver, att hon vågat röra
vid hans allraheligaste, talar hon ej
om, hvad som handt. Följden blir,
att fadern, dåJ han senare undersöker
degeln, finner den lilla guldklimpen
och tror, att han verkligen gjort guld.
Glädjestrålande skyndar han till
kungen med guldet, och den förvåna-
de fursten följer strax honom tillba-
ka, för att med egna ögon se honom
demonstrera det underbara.

Då alkemisten icke åter kan fram-
ställa guld, anser kungen honom för
en bedragare och låter arrestera ho-
nom.

(ilkemistens dotter

I sin granslösa förtviflan söker
Gudrun audiens hos kungen och ber
för sin far. Kungen är icke obenä-
gen att skänka fadern friheten, men
sätter dock som villkor, att hon själf
skall stanna hos kungen. Efter en
hård kamp med sig själf går hon in
på villkoret, och den gamle alkemis-r
ten blir strax frigifven.

Men Gudrun kan icke bara denna
tunga lott, hon för faderns skull ta-
git på sina skuldror. Rodnande af
blygsel och afsky se vi henne fly för
kungens lidelse och göra slut på sitt
if.

Två drabanter bara Gudruns lik
hem till den stackars fadern. Tillin-
tetgjorda af sorg knäböja han och

 

Paul vid den älskades bår.

5- Letve friheten. [skämt]
6- Kinesiska silhuetter. [Kasteran

ITysk-Franska fältmanörern hösten 1910.

Tyskarne blåa Ä Fransmännen röda.

 

 

 

 

OBS.! Högst intressanta medryckande bilder.

I hell: 1. Inf teriet under Rast. 6. Bivuak. 7. Faltköken i trupnens frammarsch. 10. Franska
mafsldlia 2. Infanterieetni skyttelinje. bruk. 8. De utländska officerarne. arméns öfverfaltherre General de
3. Kavalleri. Artilleri i elden. 5. 9. Tyske kejsaren åser från en höjd Lacralx.

8. n I " I:
I
Mannen som got hva som a er (inom ln
...-....- Skämt. m
9 .

Q EfLàSLSlag-

tas utvalda först som frisör och sedan
som plåtslagare. Men obekantskapen
med dessa yrken vållar att han råkar
tusen lika öbehagliga som roande

den outtröttlige friaren får annu ett
tillfälle att nå sitt mål, i det han tar
plats som en ny jungfru. Han blir
emellertid ånyo afslöjad, genom sln
mot den äkta mannens

Vid ett gathörn möter en ung kvin-
na plötsligt en ung man, som stannar
som förstenad och som icke vaknar ur
sin extas annat an för att följa efter i

 

henne, i det han utropar: 7lHenne situationer, ur hvilka han har-svårt opposition
eller ingen". Sedan han lyckats mu- att klara sig. Han blir emellertid al- kurtis och det hela slutar med en
ta jungfrun närmar han sig sin hjar- slöjad och jungfrun afskedad. Men skrattretande tabla.

 

vipförsvär biograf hvarje vecka erhålla ständigt nga
bilder från de förnämsta filmsfabriker i Europa äro
vi härmed i tillfälle att visa ett verkligt godt
och omväxlande programgoch äro alla
bilderna nga för Boxholm.

Sum sxtranummsr visas ett llsrtal verkligt mamls skàmlhiltlst.

Entré för äldre: tsta plats 50 öre. Zilla plats 35 öre. Barn: 25 öre.

Vördsamt BIOGRAF GONTINENTAL,

Linköping.

Dä

 

 

Linköping, Östgötens boktryckeri, 1911

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Boxholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain