#6428: Norden

I
og! "O
q 6
n 0 i
II i ll
gifver uppvisningar af Lefvande Bilder i
FOLKE. IS HUS, Boxholm.
Sondagen den 16 September kl. 8,15 e. m.

:i " i:
oo of
Un nl:l nu :iv
En! , IEI:
oogn I , I nu
I i

l AFDELNINGEN. . .
l1 af geflOlTl Var LI VLI Stå .
Utsikt från Mariahissen m. m. Genom "gamla staden". Med Katarinahissen etc.
Kinematografi af Stora Biograf-Teatern Malmö.
Ej att förväxla med en annan bild från vår hufvudstad som har visats här, emedan denna innehåller
helt andra motiv.
2 N W M l" f i
ar eyer arde att otogra era.
Komisk.
ll AFDELNINGEN.
m -
3" i E I P I I .f
S e I a.
Storslaget drama i många afdelningar.

Estrellita är dotter till en baron. Denne är anförare för lofvar han med glädje att komma, ty han älskar den vackra
en skara män hvilka ha beslutat en sammansvärjning mot kvinnan. Då tiden för mötet är inne, smyger han sig för-
kejsaren. Under en rådplägning kommer en af de samman- siktigt upp till hennes rum. Hon förmår honom att stanna
svurne in och berättar, att en skara af kejsarens soldater ligga hos sig, så att han glömmer att tänka på sina soldater. Men
lägrade på slottsgården. plötsligt tränger larm och rop upp till dem, och annande det

Estrellita och en annan af banditerna skynda ned på går- värsta vill Henry springa fram till fönstret, men Estrellita
den. Då kommer truppens befälhafvare, officer Henry, fram försöker hålla hononitillbaka. Han sliter sig med våld lös
till dem och frågar efter baronen. Han visas då på Estrellita, och skyndar fram och drar undan gardinen. Där nere på
och hon förer honom till sin fader. Denne sitter omgifven gården ligga alla hans soldater döda! Förfärad öfver att han
af sina bundsförvanter, då officeren inträder, ätföljd af Estrel- försummat sin plikt, ämnar han fly till lägret. Först tvingar
lita. Han lämnar baronen ett bref från kejsaren, saint af- han den gråtande Estrellita att bekänna, sedan skyndar han
lägsnar sig därefter. Så fort officeren lämnat rummet, gör ned. Han hoppar öfver muren som omger gården, och det
baronen upp en plan för de sammansvurne. Denna går ut lyckas honom att osedd uppnå skogen. Halfdöd af trötthet
på, att om natten öfverfalla de fåtaliga soldaterna och döda kommer han till lägret, där han i korthet berättar hvad som
dem. Förslaget vinner allmänt bifall, och de församlade svära händt. Några ögonblick därefter ha alla soldaterna fått order
att icke förråda den. Men Estrellita har hört det skamliga att storma gården. Efter en het strid lyckas det dem, och
försåtet. Dock kan hon icke varna officeren, ty man skulle baronen, Estrellita och en annan af de sammansvurne föres
genast upptäcka hennes förräderi mot bandet. Men hon nu som fångar till kejsarens läger. Af krigsrätten dömes
älskar den vackre befälhafvaren, därför måste han räddas. de till döden, och för att sona sitt brott, får Henry tillsägelse
Plötsligt får hon en ingifvelse. Hon skrifver ett bref till att sätta domen i verkställighet. Det smärtar honom djupt,
officeren, där hon ber honom komma upp till sig. Hon stäl- att han måste döda sin egen älskade. Men plikten framför
ler så, att Henry skall befinna sig hos henne, då tiden för" allt! Han koinmenderar fyr! Döda falla brottslingarna till
öfverfallet är inne. En gammal trotjänarinna får tillsägelse marken. Sorgsen vänder han sig bort, men då kommer kejsa-
att lämna honom brefvet. Förvånad mottager Henry den ren fram, och till tecken på, att han förlåtit honom, sluter
lilla biljetten, men när han får veta hvem som skrifvit den, han den tappre officeren i sina armar.

" Å -:
4. b u k o IT o t
E tt G S 0 l r 1 G ll .
i (TYROIIE lll.)
Hänförande vackra naturscenerier.
.tlll AFDELNiNGEN.
EEE: :: ä". :: :: . 
5. oo i fl
a I yC k a Il yr.
i i Drama och dimbilder ur societetslifvet i 13 tablåer. J
[I Köpmannen Wilbur Orloff är hufvudmannen i före- Under stark spänning föres åskådaren genom alla de 
- liggande intriganta skådespel. Hans naturell får ett ypper- samvetslösa ränker, den läge mannen utspinner. Wilbur 33
EE ligt återgifvande i den sak han kommer att spela som den Orloff kommer dock aldrig att Ivinna den unga missen. Den 11
l rika arftagerskans beundrare, om ej af kärlek, så åtminstone lycklige ägaren till hennes hjärta och förmögenhet är en
för den hemgift, hon kommer att föra med sig till sitt egna fattig lärare vid ett allmänt läroverk, som af en tillfällighet
hem. Den unge Wilbur är en man, som i saknad af äkta kom att inblandas i Wilburs ränksmideri. Skamsen, öfver-
manlighet utnyttjar sig själf i låghetens och den fega ego- bevisad om sin fega skuld, nödgas han helt dra sig ur spelet.
ismens slaftjänst. Inga medel få förbigåhs, då; detugällelr at: n
-: - - " id, "f en om det s u e s epa asis a i, E;
ä  kålåekgu a v SKÅDESPELET: 1. Lycksökarna. 2. Tvänne mäns L
.- "På ett garden-party -- just där handlingen får sin kamp om en förmögenhet. 3. .Ett dumdristigt vad. 4. Käl- -=
upprinnelse - har Wilbur sammanträffat med några farliga laren ((Röda hundenw.  Wilbur Orloffs planer. 6. Ma-
medtäflare om den vackra arftagerskans hand. Han är själf gister Henry Volk.  Ofverfallet pa skogsvägen. 8. En
förslagsgifvaren till ett dumdristigt vad, nämligen att han lycklig raddare. 9. Tvänne fiender. .10. En lycklig moder
på viss tid skall äga den omtvistade sköna som sin hustru. och hennes son. ll. IVännerna för lifvet. 12. Ett tappadt
L Det kortaste strået drar dock herr Wilbur, men för vad. 13. Det fullständiga nederlaget.
att gå segrande ur vadet begagnar han de mest laga medel
för att nå sitt mål.
l t f
6- " t vid Kun llerodes hov
n -
Danser m. m. 1
X lV AFDELNINGEN:
Amerikanskt lustspel! Amerikanskt IUStSpel!
Spelad af kända Amerikanska skådespelare.

" flickor, Mar White och Alice Brown, äro för-I mål. Intrigen, som är mycket fyndig, skall icke beskrifvas här,
älskaderviI tLiliågilinga män, jagk Morgan och Jim Barker; föräld- men den trefliga handlingen gifver anledning till skrattretande
rarna på bägge sidor äro emellertid emot en förbindelse, så de misstag. --- I den ena manliga hufvudrollen spelar Mr Maurice
ha låga utsikter till giftermål. Emellertid finna de ut en list I Costello.
hvarigenom de lyckas efter många hinder na sina onskningars Ö
Skämt af första rang! Utan konkurrens på komikens område! Bör ses af alla som önska sig ett godt skratt

OBS.! Nytt program hvarje gång. -
I
få o
od og
g Ingen bör försumma detta tillfälle utan "kom, se och döm". i:
Klara och tydliga bilder.
Rätt till ändring af programmet förbehålles.
I 35 öre för äldre.
 0 25 ,, för barn under 12 år. V d
. 50 ,, för l:sta plats. Öl" samt
O
Program 5 öre säljes i biljettluckan. B I  f N o  n
" O

d

 

F. BERGE

 

 

R, Linköping.

 

Linköping, Östgötents- boktryckeri, 1911.

ut

Information

Title:
Norden
Printed year:
1911
Place:
Boxholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain