#6427: Continental

4 sl), sällan-:Kwak

 

 
 
 

 

 

I

1 I  lyA sl), 

 

r

 

 

 

 

 

  
   

ole ole ole

 

 

 

 

 

 

 

 

BIO-GRAF llllllTlllEllTALS
RESETUURNE 

PROGRAM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l AVDELNINGEN.

I" Från lan llruksulslällningen i lIIHIIIIS-llll-

Världens största utställning i sitt slag.

1. Shallrarnna. Argentinske Linkoln-
får frem-för prisdromarna.. 2. Amenv
hinske Merinos--fån 3. Argentinrske

Här Lotta blev a

3. O il

Inöhkr.-na.se1r (He-rtorrd, Polled Angus,
ilamdr. o. holl.). Komtholnsroce och
Dlurhernreoe. 5. Prisbelönade amgfen-
tfinekla" häzshnanser". 6. På utställningens

 

En munter historia!

ll AVDELNlNGEN.

karppllöpninrgsbena.. Argentinske offi-
oerralre och kapplöpningishilsm. 7.
Krenakhä-rilst-iska, argentinska, åskådare.

krobat.

 

jaluupposjringens Belöning.

Djupt gripande verklighetsroman förtjänstfullt återgiven av högt stående

I-llenr Ponsol, en gammal man, för-
lolvalr sin son med sin giuddoftlt-er Mam-
gulerite. Förr tillgivenhebs skull mot"
haglar- Malrguerite enbudlefh emot, sin vil.-
jel., hy anues Ponsol. är en polsrsironerald?
spelanre. Hon gån- ifrån sin fair och lime
lovade för .at-t besöka. klubben. Han
förlonarr och lrålnalr en ström-re penning-
rsrumma. av en medlspelene. Demlne säm-
d-er honom klmvbrev ooh Jeg-nes än" förr-
tzvivlald och på :alitonem försöker han
uppbryta. faderns kassaskåp, Han gäir
öö-nsi-ktilgh .ifrån :sitt hum, men en arv
hems vänner Philippe Bosaw einer oräxl
och följe-r efter honom. Inkommen1 i
.sin faders arbetsrum, vänder han sig
om och ser framför sig sin vän, som gör

sceniska förmågor.

ofrivillig rörelse riåkaa" Joques att vid-
rörra, kesealskåpeii och en ringnimgr låter
hlöma. sig i natten; bräde spur-inge. mot
dlörnern, .men den stänger sig framför
diem och de .ärr-0 fast. Heru- Polnrsoll, som
hört, rilngningen, föl-(står 11!thÅ någon rölrlh
vid skåpeh stå-ngrer dörren till lll-befo-
4rurmrret och kommer med med :sin gud-
dlo-toer Margueritre. Plliörhslirgitz öfpplnalr
sig dönnen, Margmerihe siktar med re-
volver-n) men hennes alrm faller sänkta,
horn igenkännefr sin. trolovradle ooh dlen
horn i hemlighet älskar. Horn ber dem
vem nysta., lugn-anI gublheln-1 oohK följer
honom till henne hum samt! vrå-nde:- hill-
bake till de båda. männen för  hon
framhåller del-fars- llålga. handling. J equers

 

honom svälna. fönelbnåelsert Genom .en

4- Garda

sjon r

Vensam är skyldig på den att Hergnerirhe
ej skall få, veto. .någon om  hnolovradlels
dåliga. brwgd. Margiuerite rälr som töm-
l-amad då hon får höra. am, den hon äl-
skar inte -älr- v-älrdl hennes alkllrningl och
gån- mieud sin sorg. Dalglen efter .är Jae
ques tvinlgrard ett- bezglä-ra. mena, pengar
anv sin fader för ett betänka. srprelskul-
den. Herr; Pans-oil. Kbehaler men vill ett
:sonen skall resa. Jaqulers måste lyda
men före- alvmeslann bikrher haln sig för
Mulliglure-rite att han .än- den skyldige,
han Jämn-elr henne ling-en för ett horn
.skall kunne gifte sig med Philipp-e.
Helnr. Ponsol får aldrig veta. sonens fell-
srleg ooh Philippe får Mengueritle, som
han älskat, (som .pris-r flöu" sin vackra

 

säger ingenting), Philippe .släiger alt-t han

nOffél

hand ling.

llalien.

5- Klods Hans pà äventyr.  

Express i dag från Paris.

lll AVDELNINGEN.

Senaste serie.

Kinematografisk Veokorevy.

visar levande bilder till dagshändelserna världen runt. f V
Läs världsnyheterna i Eder tidnin

6.
Klinematografiska veckorev
7.
K ON S T FILM!
8.

llzr 136.

yn vet allt. Ser allt.

IV AVDELNINGEN.

Första range sensationsnummer.

g.

Do älskandes missöden. Kolnssamorgt.
Svenska Teaterns i Stockholm stora clou!

KÖNS TFILM!

 

 

Det bekanta skådespelet från Ranfts teater av Alexander Bissonls ))La femme Xi)

med den populära skådesp. frkn Oda Nilsson fr. Köpenhamn i titelrollen.
1:stn akten.

Jacqueline Fleur-int .änr ung och llev-
nlaldlsglad, seden hon nu en gång loke
är lycklig i sitt, .äktenskap med den lett-

rfetllige juristen Fleuri-ot. Den ömhet.
och kårl-eksgl-öd Vsom han inte finner 1
sitt àkbenekep söker han .då uternrför.
Fleulriohs hede.nskà-nslraJ han" blivit
kränkt ooh hah jagar Jacqueline på
dörren, inån hemmet och deras lille
son.

2 :dra akten.

Tjugfu år hanh förflutri-h, den lille Bary-
rnond Flerurriot hall" varit rsjulk men .älr nlu
alzl :Bana över. Bretjànhen möt-er en dag,
Jacqueline ooh onitellalr för henne om

i born-ens sjukdom, och .all den gamle
kärleken och làlnlglzouiy eifber barnet, flam-
malr nlu upp på nytt, hon vill nu .se ho-
nlom och stanna. hols honom, nu då hen-
nes fröutförvalre- för längesedan iir död.
Då Fleuri-ol; står ansikte mot ansikte
Inled henne och ser hennes djup-e song o.
höfter hennes. ånger, vecklarr han ett.
ögonblick... men med, hen är kränkt ooh
sånalcl, bort med dig. Utl din herr inte

line, hä-ri .staden kan hon inte stannar,
ty här  .hon dag-ligen urtsartfh för att
mlöfhe sin son, som horn blivit fönbjurden
att. tale med -o-c-h .därför finner hon in
gren :linnen utväg än .att festar, ooh dess.
mål blir Arn-erika.

Szrlje akten.

l elit vilh liv söker hon hän- artrt glöm.-
ma, längtan ell-eu" :sin son, ooh sjunker
strån-digt djupare. Erftrer t-julgru åns forw
lopp återfinna vi henne men blott som
en skugga. 1aw sig själv män-kt- aN lass-.herr
och urtrsrvràvningnr, hennes "vän" Lamo-
qlue, -eln frölrlbryharnetyp, har kommit i
delo med mätt-(visum. ooh mråjste för arbl;
mild-da.y sig fly över .till Europe, .ev med-
lidamde ooh spekulation medtagehdle
Jacqueline. I Bofrdealux ser holn i en
tidning att hennes son, som redrarn än en
bekant advokat, skall gifta, sig med
presidentens dotter, m-ode-nsstoltfhehelnr
vaknar och hon kan ej döljeantm omftallrai
am det .ä-r hennes son och vem hon själv
är. Lamoqvure ser -öglonrblickligern ett dem-
ha1 kan bliva en vinrshgivalnlde effälr för
honom och vill följs-öka, en penninguh-
plressninrg, :då det vaknar i J acquelines

 

här ett, göran Allt än" nu. emot J aque-

 

.sovande hjälm-ta, förmimmelzsen över vad

hon gjort... det, må-she förhindras, hen-
nes kläre son skall. .alldrig få v-ehe vilken
dålig moder han herr och då Lemonle
icke vill larv-stå- rsin påtaärnktar handling
skjuter hon ned honom. Hornr alrresher-
ras men vill] ej lärnma. någon upplys-
ning, ingen få veta. vem hon hur.

4 :de akten.

Forsynlen vill auto det .lim hennes son,
som kommer ett] fore hennes sak vilket
hony rforst [får veta. i .själva riàhtrssellen.,
nru mera, än förut måste hon tiga, 11110be
ett hennes. hjärrtaJ skriker mod; honom.
Med en o lörkl-arlig sympati Lägger so-
lnren de bälsha. ond :förr1 henne, han anes-
atht- en man yåi-r skuld till allt... hon fri-
k.ä.nn;ers. Under sonens tel ser galmle:
Freuriot, som har igenkäuutv sin hW-urshrlu,
plröhs-ligt hela., sin skuld, försent ett. nu
göra. goy i, endast ett kan han göra., han
meddelar? sin son vem -detr .iir hanl har
föl-smalmat... försent, för-sentl... Jacque-
lines sjuka hjärta. brister och hon dör
lycklig, hennes son, hennes allt. kallar
henne vid modersrnamnetf... ekot- ev det-
ta, heliga. ord följ-elr henne i graven och
färsk-omr dlödlen.

Detta stora gripande skådespel är här återgivit i bilder med allra störste
precision sådant det utföres på teatern.

 

r Della program får ej visas för Barn under 15 år...

BIL] ETTPRISER: 1 :sta plat

s 50, 2:dra plats 35 öre.

Varje Vecka nytt program.

PROGRAM s ÖRE.

 

 

Linköping, Östgötens hoktr., 1912-.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1912
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain