#6423: Continental

B

 

ograf Conrnenial

 

 

Lolvo

gifver förevisning af

ll

 

o llililor

 

å

 

OBS.! 2 timmars föreställning.

Mexikan

Medan In-es, dotter till Major Kin-
.ston, gjorde .sin morgoniridt, såg hon
hur Mexikan Bill, hvilken tillsammans
med indianer drack ur floden, stöt-te en
af dem i floden. H-ä-röfver ulppbralgt
öfverfoll hon och slog obanmhart-igt
Mexikan Bill. Nar han ville forlsvara
sig blef han .af hennes älskare, von
Yonell, misshandlad och slagen. Mexi-
kan Bill vill nu hamfnas med att under-
ratta hennes fader om forhålllandet
dem emellan. Då Yorell kom till Ma-

 

jor Kinston blef han .af denne afvisad

2.

Den största eldsvåda i mannaminne.

V år bild visar har en -ofverblick af
den härjande utställningen, af hufvud-
byggnadens väldiga monumentala fa-
sad har endast några cement-kolonner
blifviiit stående. Jlarnbjalkaxr ha kr-ö-kt
sig af hettan och slingrat sig non hvar-
andra bildande ett Vildt virrvarr. Den
kollossala bro, hvilken förband Sol-

Expressnyhet!

Har genom stora

3" lila flora

 

i

.i  i
U li 1,.
f l

  

I
L,  Spännande drama från Vilda Vestern,

-och fick icke vidare närma.  Hickan.
Medan Yorell leddel sin häst till stal-
let benyttade Mexikan Bill sig af detta
ögonblick att genom ett fån-star affyna
ett skott mot Major Kin-ston. Majorien,
traffad .af skottet, faller till golfvet.
Mexikan Bill slår allarni och omtalar
att Yorell dödat Inajoren. En indian,
som var -öogonvittne och ville omtala
förhållandet blir af Mexikan Bill miss-
handlad och bunden .samt .n-edkastad
utför en brant, dar han sedan blef furn-

af indianens utsago, befriar Yorell och
sätter efter Mexikan Bill, soon under
tiden försvunnit. Efter mycket letan-
de och skarpa ridter genom vilda
strömmar", öfver berg och backar, upp-
hinnens och fångas slutligen Mexikan
Bill och för-es sedan till Major King-
ston. Medan de tva .älskande fattar
hvaralndrasfhander och hänger1 sig åt
sin lycka blir Mexikan- Bill på god cow-
boys sed lynchad.

 

nen af Ines. De. båda intyga sanningen

200 meter.

En tur genom den

backis hufvudbyggnad och Italiens bygg-
nader, har fullständigt f-ölrst-öfrts af el-
den ; öfv-erallt ser man rykande ruiner
och .anblicken öfver det hela Verkar
fasansfull. Af 4allt Bryssel ståjr endast
de stilfulllay .fasaderna kvar, .allt det of-
riga, de vackra -gafvelhulsen i flandrrisk
renässans och lunaparken med dess

Bryssolutställningoin i lågor.

brunna utställningen.

stora nlöjesanlaglgrningar ar for-störd.
Vidare visar .bilden vyer af utställning-
en som ej tagit skada af eldsvådaln,
hvadan det borde vara. af stort intres-
se att skåda. Skadan anslås till öfver
en half milliard.

Expressnyhet!

kostnader lyckats köpa ensamrätten för Sverige för

Man f-öiljer med andlös spänning; då
aeroplanet .ar uppe på Öfver 1,000 m.
.höjd och  småningom sänker sig tills
det slutligen från 20 m. höjd störtar
till marken och blir krossadt till spill-
ror, begrafvande aviatikennla under
sig, som ljuta en ogonblicklig diöld.

l. Flygplatsen vid Issy-les-Mouli-
neaux, dar aviatikern Laff-ont och hans

Lollo [oi Mario Paula ra isla lill

i lssy-les-Moulineaux den 28 December 1910.

passagerare Mariot Paula på. en höjd
af 20 meter nedst-örrtade .och fuinno- sin
diod. 2. Forberedelsen till -olycksflyk-
ten. w L-aiffont och Mari-ot Paula en
minut 3. Det
döidlslbringande fafllelt och likens fram-
dragiande. z1. Efter katastrofen.
Fruktlölsa born-odanlden .att radda lif-

f-ölre olyckshändelsen.

vet åt dem.

i begraining.
Torquato , Tasso.

Gripande skådespel af W. von Goethe.

Bilden visar oss en episod u-r den ita-
lienska diktaren och hifstorileskrifva-
rerns lif Tarquato Tasso, som föddes i
midt-en af 15:de århundradet, stude-
rande både juridik, teologi och filoso-

1. Tarquato i sitt arbetsrum.

2. Tradgårdlsparti från Lustslottet
Belsiqularldo.

3. Tavrquato Tasso die-klame-rar en af
sina dikter for hertig Alplhons och
dens syster Leonore af Esta..

4. Leonore af Esta bryter en blomma
och Agifver Tasso.

ö. Tasso bekanner sin karlek for
Leonore.

6. Spionerna upptaeka Talssols och
Leonores rnote i parken.

7. Spioner-na omtala för hertigen att

Ö.

Scenen  befastningsvallarnia; Be-
diouville, som .ärr lumpsamlalren firar
sitt bröllop med Eulalia Bezadieux,
hvars pappa innebar samma varda yr-

(Pojk

10.

11
12.

13

14.

15.

nàmsta i landsorten

Hahenska ingen

fi; uppfostrad hos jesuiter led han
stundom af periodisk sjalssjukdom.
Han blef  i den valckra Leolnore,
syster till hertigen Ferrairira. Han. ha-
de många fiender och då han en .gång

PERSONER :

Alphons den II:d.re7 Hertig af Fe-
rar-ra..

Leonore af Elste, Hertig-ens syster.

L-eovnore Ranvit-ale, Griefvinnan från.
Scandiano.

Antonio Monteeaftiro, Stad-ssekretar.

Tarquato Tasso.

 

Leonlore o. Tasso .alska hvarandra.

8. Komp lotten.

9. Tasso i sitt rum, blir beröfva-d
Leonores nasduk, som han erhållit
af henne. x

10. Den forradilske handsken..

11. Tasso beger sig till ho-fvet med-
hafvande handsken.

12. IRikssalen.

13. Öga mot föga med .spionen

14. Duellen.

15. Tasso :fores till fängelse.

16. Fangellset.

ke som brudgummen och glädjen står
hogt i tak.

Sjalfva maren på rådhuset, som skall
forratta vigseln, blir .smittad af den
allmänna munter-heten och bröllops-

Svärmor bits.

ar och lim.

norso
beesinska soldater i fält.

Biograf Continental-har från föregående förovlsnlngar gjort sig känd såsom varande den för-

most populära biograf.

tog sig for att tukta en adelsman, blef
:han kastad i fängelser. Efter frigif-
vandet drog han nedbruten till munk-
klostret på Mont-o-Oliyeto dar han blef
Lill sin diod 1695.

17. Leolnore befriar Tasso ur fäng-
elset.

18. Tassos forsta vansinnessymptom.

19. Leonorre i sitt rum med lgrlefvin-
nan firiårn Scandin-o.

20. Tasso int-ranger i Leon-ores rum,

21. Hertigen kommer tillstädes.

:22. Tasso blir sjuk och fbr-es till sjuk-
hus. ,

213. Tasso bevarar an den blomma,
som han erhållit af Le-olnore.

24. Tasso omgifven af sjukskötare.

I 25. Tassch sista dag.

I .Eumpsamlarens bröllop.

skaran beger sig så. i full :feststämning
ult till ett utvardshuts, då. en målltid,
kryddad med Vin., sätt-ter kironan på.
verket. Men allt får ett snöpligt slut,
när varden kommer med räkningen.

(Skämt)

(Skämt)

Getmjölk. (skämt)
Kärlek utan like. (skämt,

I En färd på Bodensjön i- Schweitz.

 [Dr-arma.)

 

idafer.

Alltid med största om-

sorg utoalda program. Bästa-maskiner,

tgdliga och klara bilder.

Hoariiör Vi rekommendera detta storslagna rekordprogram.

oss!

ENTRE:

Linköping, Östgötens boktryckeri, 1911

 

Bilderna äro of vederbörande myndigheter godkända.

tsfo plats 50 oro. .2:dra plats 35 öre, Barn 25 öre.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain