#6422: Continental

ewa- LiNKÖPiNo. . f

OBS! Föreställningar tills vidare hvarje Fredag, Lördag och Söndag.
Sön- och helgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m.
Fredagar och Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.

 

 

 

Danang-:E .J
gg PROGRAM
M US IK.
l ÅFDELNINGEN:
1- "REHN"
Utmärkt vacker naturbild. Färgkinematögrafi.
Vy öfver den moderna staden och hamnen. - Den H à De gamla antika gatorna aEurislea. - Den grekiska tea-

historiska brunnen aAretosaa och grottan (tCordaria. w
De gamla ruinerna från wSanta Venere och Kapuzinera.

 

tern. - Strålkastare på hafvet.

nggäåggäggåågååä
. .Utö dödens brant

eller

Skäååaå genom barnets tm.

Gripande verklighetsskildring ur sjömanslifvet.

Skepparen Klas väntas med otålighet af sina kolleger,
vinden är gunstig och alla rösta för afgång fortast möjligt.

lnnerligare än vanligt tager Klas denna gång afsked
af hustrun och barnet och strax därpå få vi se en rörande
familjebild.

På vägen till hamnen passerar Klas åtföljd af sin lille
son och hustru en leksaksbasar, där den lille i fönstret
blir varse ett litet segelskepp. Han beder nu fadern köpa
detta och då fadern öfverlämnar det i den lilles händer,
stråla hans ögon af lycka.

Klas lämnar hamnen på fartyget, hustrurna till de
ombordvarande vInka farväl och bege sig därpå hemåt.

i Vi se nu huru Klas är sysselsatt i masten, sjön går
hög, ett felsteg, Klas faller utan ett ljud i den upprörda
sjön, där han genast försvinner, och då kamraterna sakna
honom är det för sent.

Veckan förgår. Sjömånnen återvända till sina på
stranden väntande hustrur, dock, Klas är ej med åter.
Vanmåktig sjunker vid den dystra underrättelsen den arma
hustrun till marken. Goda vänner transportera henne hem,
där hon sitter i sin djupa smärta, öfvergifven, med barnet
i sina armar.

Då får den lille en idé, han lösgör sig långsamt ur
moderns armar. Obemärkt tager han sin älsklingsleksak,

 

 

faderns sista gåfva, och på tåspetsarna smyger han sig ut.
Han skall gå till himlen och hämta pappa. Tappertsträf-
var han framåt genom skog och öfver berg, bärande sitt
lilla skepp i handen. Nu bör han vara framme, synes det
honom i hans barnaoskuld, och han stannar. framför en
Kristusbild. Ännu en gång betraktar han sitt skepp innan
han faller på knä och ber sina böner, hvari han öfverläm-
nar sitt kära skepp, bedjande att få sin pappa åter.

Är det en tillfällighet, eller har Gud hört den lilles
bön?

Vi se huru under tiden på det närbelägna hafvet en
människa komma drifvande, fasthållande sig vid en bjelke.
Närmare och närmare kommer han klippstranden, käm-
pande förtviflad bland de skyhöga vågorna.

En kraftig våg kastar upp honom bland klipporna,
hvarest han förlorar medvandet. Det är Klas, som genom
ett under undgått döden. Då han återfår sansen är det
natt och han beger sig mot hemmet, och huru återseen-
det gestaltar sig där behöfver ej beskrifvas. Dock, den
lille visar tecken till oro. Förvånade följa de honom den
långa vägen till Kristusbilden och finna häri gåtans lösning.

l innerlig bön förena sig nu de tre lyckliga männi-
skorna och tacka skaparen som hört den lilles bön.

äåääåäåyåäääåäää

ll AFDELNlNGEN:

3" Bonden i Snövädef. (skämt)

Lapparnes Hi

 

 

 

A. B.

Konst-Film.

 

 

 

 

 

En ung fiskare, Stewe Hardester, är förtjust i
fiskelägets allmänt beundrade skönhet den vackra Cora
och äfven hon älskar den unge ståtlige fiskaren, men
då han friar till henne kan hon ej undertrycka sin
koketta natur, utan roar sig att på skämt ge honom
afslag, för att som hon tror, ytterligare upptända hans
kärlek. Men Stewe är emellertid en stolt man och
förbittrad öfver hennes till synes hånfulla afvisande,
friar han på trots till den fattiga, men hjärtegoda
fiskarflickan Berta. Denna, som förutom sin fattig-
dom är halt, kan ej förstå den lycka, som fallit så
oförmodat öfver henne, just från den som hon länge
och hopplöst älskat i tysthet.

Med öfversvallande glädje gifver hon sitt jaord
och bröllopet firas. Allt synes ljust och lyckligt till
dess den förbittrade Cora börjar snerja Stewe.

 

 

Expressanländ nghet

fràn
American-Biograph
Newyork.

5"llliAllllAT Vill] HAPVET

Dramatisk konstfilm.

Världsfirman A. B:s största skapelse under denna säsong.

 

 

Firman American Biograf harP genom denna film velat visa
publiken sitt måsterprof. 1

 

-
I"I
A.n

i Konst-Film.

 

 

 

mmm-

 

för det stora höstfisket är inne. Cora
besöker Stewes hem och öfvertalar honom till ett
möte innan han ger sig ut på fisket. Tiden går och
under frånvaron blir Berta moder och afvakta-r nu
med allt större otålighet mannens återkomst. Andt-
ligen är den efterlängtade dagen inne och från sitt
fönster seererta de återvändande båtarna och griper
sitt barn och skyndar ut för att hälsa maken .och
fadern välkommen. Då varseblifver tion huruledes
Cora i förväg skyndar mot Stewe hälsande honom
på ett sätt som måste öppna ögonen på den arma
Berta. Det kommer och till ömsesidiga förklaringar
och i afgörandets stund se vi huru hustruns hjärte-
godhet och Stewes vaknande fader-skänsla tillsammans
besegra Coras illvilja anslag och lyckliga knäböja de
båda makarna nu förenade i innerlig kärlek vid sitt
barns vagga4

Tiden

 

 

 

 

lll AFDELNINGEN:

Ö. Fiske vid Lofoten.

 

 

 

7- I Qå rullskridskor. csrämf.)

 

Linköping. Östzözen boktryckeri. lbil.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain