#6421: Continental

.in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIUGRAF

see LINKÖPING. see 4 .
OBS.! Föreställningar tills vidare hvarje Fredag, Lördag och Söndag. .
Sön- och helgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m.
Fredagar och Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.

 

 

f PROGRAM n

-.

l AFDELNINGEN:

 I Staden Szt Marino.

Fotografi i färger.

2.På promenad iammrks inom . räi 3111 lHamhur.

l 20 afdelningar.

som blifvit visade. 
1) Sköldpaddor. 2) Flodhasitair.

 

Ingen bör f-ö-rfsunnna att se denna syn-

. n I I 12) Bluffe-lokar. 13) Zebror. 14) Giralf-
nerligien viallycklade bildserie, hvilken

3) fer. 15) Kangurer. 16) Lama. 17) Anti-

jnst i dagarnal alldeles särskildt låtit Noshörninlgair. 4) Islbjörnar, 5.) Sall- löper. 18) iSabelantilopeir. 19) Sten-
tal om. sig. Bilden betecknas som en lejon. 6) Tigrar. 7) Lejon. 8) ElefanV bookalr. 20) Diverse djursamlinrgar som
af ole intressantaste zo-ololgislka- bil-der, ter. 9) Tapirer. 10) Bizar. 11) Giaur. trlifvas tillsammans.

ll AFDELNINGEN:

QQUUDUDDDUDUDDDDUUDDDIHEIIUBDUUUDäBDDBUDEUEEEIlnnnnnnnnnllnbo

 

 

Ifli,l(oNsTFlLM. w KoNsTl=lLM.owjI
ä 3. , " i . i å
 skoGENs soN.. E.
go I --- :Drama ---- å

0

o"UEIIUDIIIIDBIIIIIIIIIIIIIICIDIIIDIIIIIDEDDDUEDEDIIDDDDUUUIJDDDIHDIHDUDIDDUco

Tontolini på varietén.

Tontolini lar alldeles forrtviflald. Då
kommer vialrdebrefbaramen med 1,000
mark från hans föräldrar som han na-
turligtvis .skall anvanda till böcker. I

let möter honom vid utgången en gain-
mal ful diam i sällskap med Ien .ändå
fulare.. I början 1ä-innaxr han fly, men

hennes man, hvilka nu finna för godt
att -demaskera sig, då.1 .i detsamma ky-
piairen kommer in med räkningen, hvil-

 

 

" ne,

dess .ställe går han på en varieté, för-
yallskar sig i en danserska. Han skickar

de .hindra honom draga honom med sig
peåv en. restaurant. I chavnbre selparé
bara gàck med honom och

en biljett till henne med bön om ett slutligen ar var Tontolini alldeles druc-

rendez vous. Detta accepteras. I stäl-

I clnifva de

kenI De båda maskerade .itro divan ooh

 

ket gör att Tontolini nyktrar till. Ton-
tolini måst-e1 så betala den stora nak-
ningen, under det att de båda andra
redan för lange sed-an flytt sin kos.

Många roliga skämt har Tontolini gjort, men detta är hans mästerverk.

 

 

lll AFDELNINGEN:

Half-timmes skådespelel.

 

5- Kärleken öfvervinner allt eller
En kvinnas siäliuppoiiring.

Fritt efter Guy dlMaupassants "Brudgåfvan".

Stort gripande skådespel i 43 afd.

P ensone rn a :

Girefve Henry . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Johannes Paulsen.

B a ron dl" Aurignac
Vice-inte dl E sit er nay . . . . . .
H ans hnzst ru
Z ns an-ne , d eras dotter . , , . . .
lf röken Yvonne ............. ..

 

 

 

Den unge grefve Henry skall tillbrin-
gta några månader vid en badolrt vid
klusten och gifver 1af denna anledning
afskiedskalas för .sin vaninna, den lilla
friöiken Yvonne och sin gode vlan Baron
d, Aumignac. Henry, som nu nått den
ålder, då. man tanker gifta sig och som.
till och med hunnit blifva en smula
trlött på beikantskapen med lilla Yvon-
har icke vutan orsak inviteralt
dj Aulrzignac med lie-In till supén hos
henne, han har nämligen för lange se-
dan inpptälckt att baronen ar litet smått
föraalskad i den unga damen. och .ar mer
än villig att öfverlåta sin. plats i hen-
nes hjarta åt honom - Gudbevarls, hon
än" en liten slöt och briljant flicka, men.
gifta sig med henne kan han dock verk-
ligen icke, så denna lösning var väll-
koimnien för ialla parter. Myoket di-
skret lamnarhan dem en stund en-
samma och baron begagnar genast till-
.fialllelt att förklara Yvonne sin karlek.
Hon tillbakavisar emellertid hvarje
narmande, hon .älskar sin Henry och

 

l l A age H e ritel.
F rkn Anith n sen.
i " H-oiulbe rg.

M

har endast öga och tanke för honom..
Hvad dess-a skall förra till får framti-
den utvisa.

Ute vid kust-en blifver Henry Dre-
seinterad yaf en van för Vicomtie rig-Elsi-
ternay7 hvars dotter Zusannc, .strax vid
fiöirsta urölteit- har .gjort ett starkt in-
tryck på. hans lättanda hjärta., klo-.rt
dlarefter blifva de fiöirloflviazde ooh Hen-
ryj, .som  förälskad öfver öronen,
svafvar i ett lyckoirus. Långt nte i hoH
riizsolnten .svafvar dock en liten sky,
Inlinnelt .af henne, men., Herre Gud, hon
ar ju en förnulftig flicka, son] dock kan
förstå att deras bekantskap dock icke
kan vara evigt.

En afton tager han så med tilll sig
och :skrifver ett bref, hvari han tackar
för den lyckliga tid de haft tillsam-
man och heder henne tänka på honom
med vänlighet; ville hon i framtiden
hafva någon hjälp, skulle hon i honom
alltid finna ett stöd o. s. v. För Yvonq
ne kommer detta som ett åiskslag., detta
kan icke vara hans mening, och utan
tanke .på något reser hon strax till ho-
nom. Hon finner .genast att han ine-
nar allvar, han söker trösta henne,
men då- han erbjuder henne att köpa
sig fri, .går hon sin vag stolt, Wutan ett
orld nrera.

Ett och ett .halft åir Car Hör-gänget och
Henry skall fira sitt bröllop med Zn-
isanna, då en tjänare kommer in och
lämnar ett bref till Henry. Det ar från
en Dr Gonron, som ber att han genast
skall komma till en döende1 kvinna, en
viss-s Yvonne, som vill tala med honom.

 

Förvirrad beder han svar-fadern ursäk-

H Nic Brechling. "

 

 

 

ta hon-om hos hans brud och gästerna,
ty absolut tvingande oinstiindighctcr
tvinga honom att gå.  störtar
ålstad och finner Yvonne nedbruten
och fattig; efter brytningen med ho-
nom ar hon  för allt och, har sjunkit
djupare och djupare .i fattigdom, baro-
nens hjälp har hon afsllagit, ty hon
kilande att hon .skulle bli moder till
Henrys barn. F-.öirtviflad öfver att vara
orsak till .så mycket elände lofvlar Hen-
ry .att sörja för deras .lilla barn7 och
Yvonne dörr glad, tillfredssltlalldk Hos
Viicomten .ar allt i uppror öfver Hen-
rys uiteblifvandre; då träder han plöts-
ligt blek och stilla in med det lilla bar-
net på armen, kniiiböjande f-öir sin unga
hnstnu förtäljer han allt utan att sko-
na sig själf.. Zu sanna, som på1 dessa
få. ögonblick mognat till en vuxen- kvin-
na, ser strax att vill hon binda Hener
vid sigI för alltid har hon endast ett att
giöra: blifva hans bar-n moder!

Denna bröllopsdag kniötos två. nian-
niiskor samman med ett obwrytbart
band.

Ö" men magiska musiken. (same

Dytt program hvar]

2 Fredag.

 

 

 

 

 

 

 

OBS.! Söndagar kl. 2 och 3,30 e. m. Billighetsmatiné. Entré: 25 öre för äldre å alla
platser, 10 öre för barn å 3zdje plats; barn å öfriga platser samma pris som för äldre.
Efter kl. 6 på Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.
BILJETTPRISER: Söckendagar: lza plats 50, 2:a plats 35, 3:e plats 25 öre. Barn under 12 år:
l:a plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats 15 öre.

Rätt till ändring al programmet förbehålles.

PROGRAM GRATIS.

1
.i

 

 

Linkötinn. Östeöten boktryckeri. 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain