#6420: Continental

4.1 ,
:man

 

 

 

 

 

 

 

 

BIUGRAP c-uNTINHNTAL

Föreställningar:

se LINKÖPING. fes-

Hvardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.

Sön- och helgdagar kl.

2, 3,30, 46, 7,30 och 9 e. m. OBS.! Alla hvardagar kl. 6 e. m.
äga barn och skolungdom tillträde-för endast 10 öre.

 

:så PROGRAM

 

 

fr. o. m. Måndagen den-2 t. o. m. Söndagen den 8 jan. lQll.

Musketören J ouzac älskar herti-
gens af Beaulieus dotter, men den gam-

l AFDELNINGEN:
M US IK.

han sig att undersöka densamma. Han
stig-er ned i den gamla uttorkade brun-

le hertigen fordrar att dottern skall gif- nen, från hvars botten det gar en un-

ta sig med en hertig och vill inte vetla
alf den fattige musketören. De unga.
älskande-träffas dock ofta, fast hemligt.
Då. händer det att de vid ett sådant
möte befinna sig vid en gammal brunn.
Jouzac tror sig höra hviskande röster
nere från brunnen och raskt beslutar

3.

Att svärmödrar ej alltid äro- änglar,
måste betjant Bass bekänna. Han har
den sötaste lilla hustru, men ett afskuim
till svärmor. Hon är herre i hans lhus,
och hon pinar och plågar honom alltid.
I dag ar hon rent galen, och i sin nöd
hamvander han sig till en kollega. Den-

derjor-disk gång,. som förer honom till
en jarnport. Igen-om denna uipptäicker
1han tre af kungens ministrar och af de-
ras samtal Bör-.står han att det galler ko-
nungen. Med en revolver i hvar hand
öfverraskar han dem. De söka att iiy,
men med ett valrik-tadt skott sträcker

ll AFDELNINGEN:

n-e följer honom hem i den mening., att
denna sak skall jag snart ordna, men
god morgon, han lbli-iver den minst-e.
Dar hämtas flere kolleger, men sväärrmor
sänder dem hurtigt hem, då. sjalfva byns
samlade polisbetjanter begifva sig till
hen-ne, ordnar h-on dem och förföljer

Gemsjakt på Alperna.
Den talande brunnen.

han den ene till marken, de andra gifva
sig och han satter sig i besittning af die-
ras papper, af hvilka framgår att en
omfattande sammansvarjning mot kung-
en .ar i görningen. Han örfvrerlamnar
ministrarna till kungen, som kastar
dessa i fängelse och gör J ouzac till her-
tig, hvarefter han anbefaller honom
till hertigen af Bealieu, hrvilken nu med
glädje gifver sin dotter åt Jouzac.

En rasande svärmor.

dem, ty n-u först blir hon galen, och .att
hon ar energisk i sin. förföljelse synes
diaraf att hon till sist står med seger-
palmen i sin hand, och man milste be-
känna, att hon ärr en vsvitrmoder med
"godt gry" i.

Huru en docka skapas.

En bild som bör ha särskildt intresse nu i juletid.

4.

1) Massan blandas.
sättas. 6) Hufvudet formas.
sättes. 11) Dockan påklädes.
5.

6.

Jakob Dauric, yngre broder till mar-
kisen Dauric, är en verklig striårtröfva-
re. Med sitt band öfverfaller han harm-
Lösa resande, plundrande och misshand-
lande dem. De -pilrundrade söka ratt-
visa hos brodern, .som är hård som en
rattskaffens och rattrådig man, hvil-
ken loifvar att gå. till rätta med sin bro-
der.

Jakob Dauric har emellertid endast
smärdliga svar att afge på. sin broderns
föreställningar och måste sorgsen öf-
ver broderns skurkaktighet aflagsna sig.
Hans föreställningar hafva dock ej fal-
lit i ofruktsain jord, då Casparo, son
till Jakob, väickes af sin onkels varnan-
de röst och öffvergeir sin faders hus.

På sin färd finner han en 1underbart
Vacker flicka, som sanslös ligger på vä.-
gen., afkastad af sin hast.

Efter mycken Inxöda bringar han hen-
ne åter till medvetande och iförhjrätlfper
henne till den plats hon anvisar. Ca-
sparos vet ej att det är hans kusin
han räddat, hon ar nämligen dotter Itill
markisen, och erfar detta först då den-
ne kommer ut för att tacka sin dotters
räddare. i

En tid därefter erhåller markisen en
befallning från konungen att död eller
lefvande infånga Jakob Dauric och hans

 

2)u Armar .och ben formas.. 3) Benen fastsättas.
7) Ogonhålorna utskäras.
12) Håret påsättes.

8) Hufvudet målas.
13) Ett lyckligt barn.

lll AFDELNlNGEN:

familj och öfverlamna dem i rattviisans
hander. I 

Med tungt hjarta bereder sig Vi" arki-
sen till att storma sin broderis befästa-
de tillflyktsort. Margareta, som af fa-
dern fått kunskap om den tiillrärmnade
planen, darrar af ångest öfver den als-
kades öde, hon är nämligen förälskad i
sin kusin Casparo, skyndar .att varna
denne för faran. Detta lyckas henne,
och Casparo flyr med den unga flickan
till hennes faders hus, dar markisen,
rörd af sin dotter-s tårar, tillåter Oas-
paro kvarstanna.

Vid stormningen af röfvarnastet tin-
na soldaterna endast röfvarnes lik. föir-
utom den gzaimile Jakob, hvilken ingen-
stades stod att finna. trots det mest
intensiva söka-nde.

Markisen hade under tiden tillställt
konungen en nådeansökan för Oasparos
räddning, som 1konungen i nåder täck-
tes bevilja. Casparos, som blifvit allt
mer och. mer förälskad i sin vackra ku-
sin, lider alla svartsjukans kval vid
åsynen af en ung officer, som troget
uppvaktar Margarete, hvarför hany en
dag beger sig till sin faders förstörda
hus för att dar bosatta sig.

 

Jakob Dauric har under tiden för-
stuckit sig i ett under huset befintligt

lV AFDELNINGEN:

4) Bålen färgas.

n 5) Armarna fast-
9) Ogonen insättas.

10) Hufvudet på-

åfardanger-Jöieln.

förfader som fiender.

underjordiskt gömstalle, som han en-
dast i nattens timma törs lämna..

En dag, då han begifvit sig upp lur
sitt gömsle-, ser han genom ett fönster
huru. hans broder, åtföljd af Margareta,
jämte -e-n afdelning soldater, narmar sig
platsen, de aro nämligen ute för att sö-
ka Oasparo och återbörda honom till
famiiljekretsen.

Vreden griper vid deras åsyn J akoib
och denne aflossar ett skott mot de an-
ryckande, hvarpå han .ljudlöst försvin-l
ner i sitt grömställe, dock gliömmande
att medtaga sin hatt. -

Skottet har traffat! Sårad sjunker
Margareta till marken, och vred öfver
det lömska öfverlfallet befaller marki-
sen att inslå husets dörrar och fånga
skurken.

Dörrarna inslås och in störta solda-
terna, som finna Casparo, hvilken i
samma ögonblick på. en annan ivräg be-
redt sig tillträde till huset. Då. denne
varit på jakt har han sin bössa i han-
den. Skenet ar nu emot honom, och
hvad :ärr nu att göra?

Plötsligt får han syn på hatten.
nytt spår uppdagas harigenom.

Då Margaretas sår endast ar af lätt
art blir de alskandes lycka nu. full-stan-
dig. v

Ett

Den Iefvande trumman.

Beväringsskämt i flera afdelningar.
lscensatt af sprattelgubben Lehman. Men denna gång år vår Lehman inte med ty han har fått skafsår af
alla sprattlingar, men vi hoppas att publiken får lika roligt ändå ty Lehman har skrifvit detta.
Den mest surmulne måste skratta åt alla tokroligheter i denna bild.

 

Se och le!

Fin-fina naturscenerier.

 

 

En resa i Norge.

Lehman på äfventyr.

Det hela är en framställning af alla de befängdheter och spratt, som vår Lehman

kan hitta på. Hejdlöst komiskt.

 

 

OBSJ Söndagar kl. 2 och 3,30 e. m. Billighetsmatiné. Entré: 25 öre för äldre å alla

platser, 10 öre för barn å 3:dje plats; barn å öfriga platser samma pris som för äldre.
Efter kl. 6 på Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.

BIL] ETTPRisER=

Söckendagar: 1:a plats 50,; 2:a plats 35, 3:e plats 25 öre.
1:a plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats 15 öre.

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

PROGRAM GRATIS.

Barn under 12 år:

Nytt program hvarje Måndag.

 

 

 

 

 

 

 

Linköping, Östgöten boktryckeri, 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain