#6419: Continental

få.

 

 

 

 

 

 

 

 

.null

 

 

 

BmGRAP c-uNTInNTAL

es- LlNKöPlNG. ass-A

 

Föreställningar:

Hvardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.
2, 3,30, 6, 7,30 och (9 e. m. OBS.!

 

 

Sön- och helgdagar kl.
Alla hvardagar kl. 6 e. m.

äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

 

 

l;- rRoGRfm :till

fr. o. m. Måndagen den 9 t. o. m. Söndagen den 15 jan. 1911.

l AFDELNINGEN:
M US IK.

1" Folklifsbilder-

från Holland.

Ej att förvexl-a med en förut visad bild med samma namn.

2" En öfvergifven moder.

 

Ingen anade att den vackra guvernanten var moder
och hade en son. Det var hennes hemlighet, men på
samma gång hennes olycka, ty den unge grefven hade på
allvar förälskat sig i henne och friat, och hon hade sagt
ja. Men samvetet plågade henne och hon hade flera
gånger orden på tungan och skulle säga honom allt, men
hur det var så uppsköt hon sin bekännelse. Först på bröl-
lopsaftonen omtalade hon sin hemlighet. Han jagade bort
henne och hon blef utstött af alla. Då kommo tankarna
på själfmord mörka för henne, men kärleken till sonen
besegrade de onda tankarna och barnets fosterföräldrar togo

Gripande drama.

 

 

hand om henne. Tiden gick och gossen växte upp och
blef ett vackert barn. Han är nu sju år och allas gunst-
ling. En dag går han på vägen och ser en automobil
komma med stark fart. Då fara föreligger för en samman-
stötning med expresståget gör han energiska tecken och
lyckas få faran afvärjd i sista stund. I automobilen sutto
den unge grefven och hans mor och de kände genast igen
guvernanten som nu var mycket glad öfver att hennes son
fått utföra denna räddningsbragd. Grefven bjuder pengar
därför, men hon afvisar tacksamt. Då kommer den gamla
kärleken åter och hon blir hans hustru.

ll AFDELNINGEN:

3.

(En Tycho Brahe Idag

eller
Det är jul, mycke, snö och många missöden.

Af alla skojnummer intager detta första platsen. Så utomordentligt skämtsamt att inte ens den sorgsnaste

kan undvika att skratta.

- Alldeles öfverdädigt roande.

 En lär på Elle lll lllm url lill lllanklnesl.

Afresa från Hamburg med Elbeångaren.
Bilder frän hamnen?

Altona.

En Oceanångare löper in.

Lifvet ombord.

Ul 535599591"

Pojkar

6. Landskapsbilder, badplatser, villor, hotell etc.
7. Segelbåtar och ångare på Elbe.

8. Den berömda segeljakten ((Meteorw.

9. Hakensse med Siihlberg.

10. Panorama från Elbe.

och lim.

Tjufpojkstreck.
lll AFDELNINGEN:

Ambrosio p-raktfilm.

6.

Ambrosio praktfilm.

Sl-alven från KarlhaH-nf-

Säsongens Clou.

Drama från år 200 före Kristus.

Den vackra slafvinnan Licia eftersträfvas af slaffogden
Sah abalcar. Då hon tillbakavisar hans närmande hämnas
lhan genom att kasta den olyckliga i fängelse. Samtidigt
i sprider sig ett ryckte i staden att Romarna ämna belägra
Karthago och prästerna begifva sig till ståthållaren Arthias
och fordra att han skall offra en ung jungfru åt guden Baal
för att blidka dennes vrede och därigenom förhindra Romar-
nes seger. Ståthållaren I samtycker till deras begäran och
befaller slaffogden att öfverlämna en jungfru till prästerna..
Sahabalcar begifver sig till den fängslade Licia och med-
delar henne befallningen. Om hon nu vill samtycka att
tillhöra honom skall han skona henne och utvälja en annan
slafvinna till offer, men vägrar hon bönhöra honom skall
.hon lida offerdöden. Då Licia fortfarande vägrar, utlämnar
uslingen henne till offerprästerna. En slaf som åhört sam-
italet begifver sig till Torensio, Licias älskade, och berättar
honom Sahabalcars plan. ((Din älskade skall brännas!
Rädda henneb) Rasande uppsöker Torensio slaffogden och
utkräfver en fruktansvärd hämnd. Det gäller nu rädda
Licia hvilken prästerna under öfliga ceremonier äro i färd
med att föra till offerplatsen, där hon skall brännas som
försoningsoffer åt guden Baal.

7. Peilke som

 

 

Då Torensio ej ser någon annan utväg att räddåwsin
älskade, smyger han sig med list in i processionen, bemäk-
tigar sig Licia och bortför henne. Af skräck öfver helge-
rånet .stå åskådarna som lamslagna, men snart hämta de sig
och anförda af prästerna förföljer den rasande folkmassan
flyktingarna. Allt närmare komma föl-följarna de flyende.
Krafterna svika redan Torensio och ingen möjlighet synes
att undkomma. När allt hopp synes förlorat får" Torensio
en räddande ingifvelse. Flyktingarna befinna sig i närhe-
heten af lejonburarna, där de för gladiatorspelen afsedda
vilddjuren förvaras. Torensio känner vägen och med upp-
bjudandet af sina sista krafter lyckas de nå dit innan för-
följarne. Ansträngande sin jättestyrka till det yttersta sön-
derbryter Torensio järnstängerna till lejonburarne och i nästa
ögonblick störta sig de vilda bestarna öfver den framstor-
mande folkmassan, som vid åsynen af vilddjuren gripes af
panik och i vild flykt flyr bort från den farliga platsen.
Torensio och Licia äro räddade. Under den panik vild-
djurens lössläppande förorsakar, lyckas de obemärkta uppnå
hafsstranden och friheten. "

gatubrunn. u

Kolossalt skrattretande.

Musiken utföres fortfarande af den populära och omtyckta
W gfkester-Trion.

 

 

OBSJ Söndagar kl. 2 och 3,30 e. m. Billighetsmatiné. Entré: 25 öre för äldre å alla

platser, 10 öre för? barn å 3:dje plats; barn å öfriga platser samma pris som för äldre.
Efter kl. 6 på Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.

BIL] ETTPRIS ER: Söckendagar:

1:a plats 50, 2:a plats 35, 3:e plats 25 öre.

Barn under 12 år:

1:a plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats 15 öre.

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Nytt program hvarje Måndag.

PROGRAM GRATIS..

 

 

 

Linköping, Östgöten lbio-ktryokeri, 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain