#6418: Continental

-
x..
1"

cv: .-

 

f,
5131.

 

 

 

-ndll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brunn c-nNTInN-nl.

ess- LINKÖPING. 

Föreställningar: Hvardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och helgdagar kl.
2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBS.! Alla hvardagar kl. 6 e. m.
äga barn och skolungdom tillträde för endast lO öre.

PROGRAM

 

 

 

fr. 0. m. Lördagen den 111 t. 0. m, Fredagen den 20 Jan. 1911.

MUSIK.

 
 

1-  .
N .
i färger.

Hvad som ännu finnes kvar af det gamla Hellas, de praktfulla ruinerna som minna om svunnen storhet, har ofta nog
blifvit afbildadt. Denna gång visa vi några bilder från det moderna Grekland, Europas oroliga hörn, lstmen, Tangen vid Korinth,
som nu, tack vare ingeniörskonstens allt besegrande snille, är genomskuret, så att där förr var land gå nu fartyg af alla nationer.
Af praktbyggnader från senaste tid märkes särskildt ((Alilliom, tyske kejsarens villa på Korfu.

2- :Den lilla tändsticksjörsäljerskan.

 -Lehmzms Dubbellgångare.

(Komisk);

I :fi 15 1-
 - Å Gif  5 4.:

Årets kinemaiograjiska siorverk!

4- Skarprältarens son. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1

" .i
m d b"ld d
n n a onna l ens om. L L
TI Drama i 4 akter och 2 tablåer. L l
PERSONERNA:
L Skarprättaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Carl Alstrup. L

:. -: Hans son . . . . . .z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Alvin Neuss (Neues Theater Berlin).  -.

L I Kungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .. Herr Lagoni. l

Drottningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fru Holger Rasmussen.

Riddaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Arvid Ringheim.

 LL Riddarens dotter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fröken Sannom. L L
:Li T Det är i den mörka medelåldern, då ett män- lifvet, var det honom en outhärdlig känsla att veta, att "= i"
niskolif knappt var så mycket värdt som en hunds. han, som lagen bjöd, skulle öfvertaga fadernsförak-
Skarpråttaren var den af statens ämbetsmån som hade tade yrke. Redan detta att vara. bödelns son år nog
mest att göra och hans mörka och ruskiga handtverk för att stänga honom öfverallt, för honom finns 1cke
L gjorde honom raskt till en burgen man, rik på gods plats i ungdomens-muntra lag, han kan icke äta vid .

LL, L och guld. Men hvad glädje hade han väl af all sin årligt folks bord, nc],-ur hundens skål bör han ha sln :: ::

T rikedom. Afskydd och föraktad var han af alla, ja,"till mat. Ute i skogen Sjunker han förtviflad ned framför

.ll och med den fattigaste lappskomakare kunde ostraffat madonnans bild och ber om döden eller hjälp. Då
spotta på (frakarem, ty trots all sin fattigdom var han kommer en gammal gumma stapplande, släpande ett
dock en ärlig man och hans verksamhet var ren, medan tungt kmppe kvistar, som han bär hem åt henne, och
L skarprättaren på grund af sin korenaw handtering var till tack gifver hon honom vid afskedet ett vackert

kofriw och rofrälstw, sjäif besmittad och smittande andra riddarsvärd och säger: ((Bär det min son. det skall :: .L
m som kom iberöring med honom. Frans, skarpråttarens bringa dig lyckala Det är som om den gamla kvin- -

son, led alla helvetets kval vid denna fruktansvärda nans ord gifvit honom nytt mod, och han går tröstad
isolering. Ung och käck, med ungdomens lust för hem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i?
kas

 

 

 

.. - fw.. I
VW!   i!

l li l kallt-M IA-

 

 

 

 

l
, .

 

Fadern har nyss afrättat en rofriddare, hvilkens II står förvirring. Slottet brinner! Alla fly och den unge
kläder han tagit med hem. Sonen kan icke motstå mannen räddar riddarens dotter. Då höres ett rop:
frestelsen, han profvar dem. Då lyder plötsligt nöd- Drottningen är däruppe! Utan ett ögonblicks betän:
L" " rop från skogen och trots faderns protester springer kande störtar han upp och räddar äfven henne. Un-

han ut och kommer tids nog att hjälpa en gammal der mängdens hyllning härför, glömmer han sig själf
riddare, som tillsammans med dotter och page blifvit och blottar hufvudet för kungen, och se! bödelsmär-
öfverfallna af röfvare. Tillsammans med dem rider han ket grinar alla emot! Hvad w wRakarenÅ-f har besmit-
till slottet där en stor fest är anordnad. Hans käcka tat dem! Han har sällskapat med dem och rört vid
dåd väcker där så mycket uppseende att drottningen dem! Han mäste dö! Sjålfva kungen ser ingen an-
önskar att träda dansen med honom. Plötsligt upp- nan utväg att rädda honom: han måste sona detta

Jr

n

:I
l

 

 

 

 

 

 

RB

san

så

n
I

IL
L

 

 

n
I

1:
I

 

 

 

 

-. :: med sitt lif. Förgäfves ber drottningen och riddarens Men vid drottningens sida står riddarens dotter och :ä ::
unga dotter om nåd för honom - nej! Då ser ko- hennes ljufva leende lofvar honom den största belö-
nungen madonnabilden böja sitt hufvud mot honom ningen.

tre gånger! Guds moder har talat. Madonnan har Vi tveka icke påstå, att detta storartade drama-
dömt. Genast sändes-ett ridande bud: den unge man- tiska konstverk öfverträffar allt hvad som hittills åstad-
nen- är benådad! Strax efter kommer konungen själf kommits för" återgifvandet å biograf.

r" -r ridande och med sitt riddarslag Mellan han honom. Ofvervarandet af en biografförestållning som
Han är ren nu, han år fri, hancär kungens riddare! denna lämnar större valuta än något vanligt teaterbesök.

4 i: I; J   I . j: I 

5- Världens minsta hundar.

(Intressant).

Säterlif i Alperna.

Utmärkt Vacker och lärorik bildserie.

n Lifvet och verksamheten på en bAlmw är något helt annat H Denna enastående vackra bild visar, huru hjordarna pä vå-
an det man känner från slättlandet eller å skogslandet. Högt ren föras från bergsdalarna upp på bergen. Vidare visas lifvet
uppe 1 högalperna söka de väldiga boskapshjordarna sitt bete på Almen (sätern), boskapsskötseln, ostfabrikationen, skydds-
på gräsvallarna, och det är intressant att se, huru säkert krea- åtgärderna mot ho.ande lavinskred, osttransport ned till dalen,
turen taga sig fram på kanterna af svindlande bråddjup, genom- dit bördorna endast kunna transporteras på ryggen af tränade
vada forsande bergsfloder, och öfvervakade af djärfva herdar bergsklättrare m. m.

öfverskrida de väldiga isgletscher som äro i deras väg.

7- Lehman är offer för sin redlighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Musiken utföres fortfarande af den populära ooh omtyckta
W Orkester-Trion.

Obs! Dytt program hvarje Lördag. i

 

 

 

 

Linköping, Östgöten boktryckeri, 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain