#6416: Continental

"Hae
e" n"=..---

"mms

 

 

 

 

 

 

 

 

7i 

 
   
 

 

än.

 

i

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreställningar:
2, 3,30, 6, 7,30 o

 

 LINKÖPING. see-
Hvardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.

ch 9 e. m. OBS.!

Alla hvardagar kl. 6 e. m.
äga barn och skolungdom tillträde för endast lO öre.

Sön- och helgdagar kl.

 

 

I

 

Rasaiide och brusande sjunger haf-
vet sin entoniga sång mot Bornholms
pittoreska stränder. Högt upp brytas

Fnoenpn

fr. 0. m. Lördagen den 28 den. t. e. nl. Fredagen den 3 Febr. 1911.

M USIK.
l AFDELNINGEN:

 

de hvita vågkainmarna mot klipporna
med öiwiiibedöfvande dån.
Men äfven fredligare vyer visar oss

En tapper ad

General Deleinont har erhållit or-

der att ofördröjligen bege sig till
fronten. Före sin affärd öfverlämna r

han i sin jurists, notarie Rabsoiis hän-
der, för hvilken han hyser oinskränkt
förtroende, hela sin förmögenhet
saint anförtror sitt enda barn, Johan-
na, i hans vård, hvarpå han tager ett
hjärtligt afsked. På sin adjutants
fd, som ej hyser någon tilltro till iio-
tariens ärlighet, gömmer dock gene-
1alen iiotariens mottagningsbevis i
husets källare på en plats, som för-
utom han själf endast adjutanten
känner, hvarpå de bege sig till krigsA
skådeplatseii.

En dag då generalen åtföljd af si-n
adjutant inspekterar förposterna träf-
fas han af en explodefande bomb och
såras dödligt, adjutanten däremot så-
ras visserligen ej svårt men får ögo-
nen förstörda. G-eiieralen lägger nu
denne sin dotters väl på hjärtat och
ger order om hvad som är att göra
tills hans lvafte1 äro slut.

 

 

American films!

i ter re

 

Gamle -lohn lVlilfen-d har i hela sitt
lif beklädt en anspråkslös bokförares
befattning och sedan en längre tiil
har han i Philadelphia haft anställ-
ning å ett litet agenturkoiitor, där
personalen endast utgjorts af honom

.själ f förutom chefen.

En morgon då gamle .lohn kommer
till sin plats finner han sin stol upp-
tagen af en ung man och i skarpa or-
dalag påvisar chefen huru John. i lik-
het med nu äfven förut kommit
några minuter efter stipulerad tid och
att han vore för gammal för att till-
fredsställande kunna sköta sitt ålig-
gande. För-tviflad öfver utsikten att
ej kunna. försörja och sin gamla

hustru, mister han all själfbehärsk-
ning och blir Yåldsam, hvarför han

kastas på dörren. Sorgmodig söker
han ännu en gång, men förgäffves. be-
veka sin husboiide, hvarpå han bege:1
sig hem till sin gamla trogna följesla-
gerska och berättar sitt sorgliga öde.
Hon söker trösta honom och öfver-
tygar honom om att ännu är ej allt
hopp ute. Han beger nu ut för att
söka arbete, men blir detta en smärt-
sam väg han får vandra, då ej nagon
synes ansv sig ha bruk för den gamle
utslitne mannen. Då han till sist
viker in på en halft förfallen går-.i
stöter hans fot mot ett föremål och då
han bockar sig ned för att iakttaga
hvad det är, träffar hans blick ett rep
och ser han häri ett befrielsens tecken
från alla sorger ocli bekymmer. Il-ljan
upptager samma och beger in i det
förfallna huset, där han fäster det i
en krok i taket. Efter att ha upp--
sändt en bön om tillgift för den
handling han står i begrejjip att :före-
taga sig och anbefallande sin gamli
hustru i den Högstes beskydd. Emel-
lertid är den gamles tyngd för myc-

6. En fiskare med tur men ändå otur.

Skoj och skratt Ifrån början till slut.

7- SYRAKUSA. E

staden och

Vy öfver den moderna
hamnen.

8- Robinets nyår.

Vännen Robinet har under det
gångna året. lefvat sorglöst på sina
medmänniskors förtroende. Nu är det
räkenskapens dag. Från. alla håll

Knappast tränger budskapet om ge-
neralens lijältedöd fram till notariens
öron förrän denne afkastar masken
och visar sin verkliga karaktär, Un-
der förebärande att generalen var
skyldig honom en större penniiigsum-
ina drifvcr han nu dottern ur huset.
ocli lämnar henne utan medel till sitt

uppehälle. .Hennes guvernant söker
don långt hennes krafter stå bi

hålla nöden borta, men kan ej föro-
koinnia att de båda, ofta få lida. brist
på det nödvändigaste och att den för-
ut ej så välsitueradc notarien nu lef-
ver undan af alla sina krafter på ge-
neralens penningar.

Slutligen utskrifves vår nu blind
vordne adjutant från krigslasarette
och skyndar nu att söka åter mot
hemmet för att i första. rummet full-
göra sin generals sista uppdrag. Hein--
kommen söker han sin herres dotter,
där hon bort vara, eller i sin döde fa-
ders hus, men får här insikt om den
skurkaktige iiotariens dåd. Dock, än-

 

ll AFDELNlNGEN:

Den underbara krukan.

Skämt.

Vyer från malt-a.

Vacker naturbild.

.i kommer solsken.

Gripande drama ur liivel.

ket för det miirkna taket och åtföljd
af en del af detsamma faller han till
golfvet ort-h hvad som är märkligaro
rent af öfversällad med penningar.
Vid åsynen af detta öfverflöd på pen-
ningar. lsom är något :för honom all-
deles nytt, blir han nära alldeles från
sina sinnen. Han stoppar en del af
sitt fynd pä. och döljer det öfriga
i en tunna. h Tarpå han liksom dragen
af en magnet beger till sin gamla.
plats.

Dit-koijniiien vill han försöka, återfå
med guldets makt den plats, där han
 att vuxit fast och som för

honom synes vara en nödig länk i
hans tillvaro, men blir här af sin
gamle chef misstänkt för att han

från honom oärligt tillägnat sig peu-
ningar och då han ej är villig omtala
hvarest. han gjort sitt fynd eftersän-
des polisen som för honom med sig
och inställes han inför domstol, an-
klagad af sin f. d. chef.

Bland de närvarande är en ung
journalist, som vid upprepandet af
den anklagades namn påminner sig
ha sett detta i samband med en efter-
lysning i dagens tidning och uppta-
gande denna ur sin ficka nppläsel
han följande annons:

a

Diverse

AH"
Underrättelser

Önskas rörande John Milford ende ari-
tagaren till ailidne Benjamin Halvard
Miliord.
Wilton öl Griffith.
Advokater.
Philadelphia P. A.

 

lll AFDELNlNGEN:

Den historiska vbrunnen "Aretosall
och grottan "Cordari".

De gamla ruinerna från 77Santa Ve-
nere" och "Kpuziner".

Genomkomisk.
strömma vännerna till den stackars
Robinet, frambärande sina nyars-

önskningar i form af kvitterade räk-
ningar. Hur Robinet ehuru i sorglig

 

 

 

 

 

 

vår bild, såsom hamnen, idylliska.
byar, väderkvarnar, boskap på bete
etc.

iutant.

nu är det ej för. sent att afslöja be-
dragareii, kvittot återstår och det gäl-
ler endast få detta fast.

llfiödosamt blir hans sökande efter
sin herres dotter, det lyckas honofii
dock till sist finna henne, men i det
mest bedröfliga tillstånd.

Han uppenabrar nu sakernas rätta
ställning och åtföljd af Johanna lyc-
kas han efter långt sökande återfinna.
den plats där papperet förborgats.

7iskall det riktiga dokumentet fin-
nas kvar i oskadadt skick". Denna
tanke genomkorsar den gamles hjärna
oupphörligen under sökandet. Hvil-
ken lycka! Papperet ligger orördt pä
sin plats.

Notarien häktas. Johanna tackar
rörd den gamle trogne mannen, som
stolt öfver att på ett tillfredsställande
sätt kunnat fullgöra sin generals
sista order, saluterar framför dennesv

bild.

American films!

Den gamle får nu liksom nytt lif,
då han ej kände mycket till sin af-
lidne kusin, men visste dock att nan
varit en gammal girigl.)uk, som ansetts
omåttligt rik.

Han be 1ättar nu inför hela :iinlito-
riet sättet hvarpå han bekommit pen-
niiigariri och konstateras nu att just
det gamla förfallna huset tilhört hans
döde kusin och att det tydligen varit
denne .som där sökt ett säkert göm-
ställe för sina skatter. Den gamles
chef får en välbehöflig skrapa, som
synes gå honom, efter hans fula nii-
iier att döma, djupt till sinnes. Hvar-
på den gamle jämte hustrun, som af
en välvillig polisman hämtats, bege
sig lyckligare öden till mötes.

Vi se det gamla paret i nya, lyck-
ligare förhållanden, just nu emotta-
gande följande bref:

wmnanmn

Advokater.

Philadelphia P. A. 21. 12. 10.

Herr john Milford
Miliord House

Vi ha härmed nöjet meddela Eder att vi
så hastigt som möjligt skola redautaiiärerna.
De i det gamla huset funna penningarne
hafva vi i Eder bank deponerat på Edert
konto.
Högaktningslullt
VlLTON 81 GRlFFlTH.

De gamla antika gatorna 7lEu-
risle".
Den grekiska teatern.
Strålkastare på hafvet.

saknad af den önskvärda kofvan kla-
rar sig med sina björnar visar denna
genoniroliga bild.

 

 

 

 

 

Linköping, Östgötcn b-oktryekeri, 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain