#6413: Continental

. V..
76,;-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bmulur c-grrlrrrrn

see LINKÖPING. ass-

Föreställningar: Hvardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och helgdagar kl.
2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBS.! Alla hvardagar kl. 6 e. m.
äga barn och skolungdom tillträde för endast lO öre.

PROGRAM

fr. 0. m. Lördagen den lI t. o. m. Fredagen den 10 Mars 1911.

M USIK.
l AFDELNINGEN:

I" De kejserliga trädgårdarna i Potsdam.

(Fin naturbild.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2" Korsikansk ära.
3" En droska som frandrilves med segel.
E: == := 1.:: z - == 1 =E q
HMERIKANSK KoNsTFlLM. EXPRESSNYHET! j
- e -.. [I r
t Hjortdodaren.

Glänsande indiandrama i 5 akter. " 

Åter bringas härmed-en indianbild, där den spännande handlingen, den glänsande
iscensättningen och det ypperliga tekniska utförandet med rätta gör det förtjänt af beteckningen
ett mästerverk.

Stora Hjorten, Siouxernas fruktade höfding, älskar döda den bleka kvinnan, som höfdingen vill taga till hustru.
den unga fagra nybyggaredottern Mabel Warren. Den Indianerna släpa Mabel till tortyrpålen och bålen är redan
stolte höfdingen besöker nybyggarne, af hvilka endast Mabel antänd, då Stora Hjorten återvänder och isista ögonblicket
och hennes moder äroI hemma. Han öfverlämnar rika skän- räddar henne från döden. Mabel inspärras åter i höfdingens
ker af pälsverk, smycken och väfnader till Mabel som för- tält, men under tumultet har hon lyckats bemäktiga sig en
vånad emottager dem, men då hon förstår att höfdingen dolk. Medan vakterna sofvo lyckades hon skära hål i tält- L
begär henne till hustru, blir hon förskräckt. Hon vägrar duken och fly. Snart upptäcka dock vakterna hennes vför- =
mottaga de erbjudna gåfvorna, förklarande att hon ej kan svinnande och skyndar att tillsammans med några kamrater i
blifva hans hustru, då hon älskar sin unge släkting Stark- förfölja flytingen. Mabel lyckas att uppnå flodstranden,
well. Förbittrad lämnar höfdingen blockhuset. Kort efter hvarest hon finner tvenne kanoter, men utan åror. Hon lös-
återkommer Mabels fader samt Starkwell och Mabels broder, gör då den ena och låter sig drifva med strömmen utför
M en ung hurtig gosse. Då Mabels fader erfar Stora Hjortens floden. Indianerna följa Mabels spår till båtplatsen och då
-- besök och det afslagna frieriet fruktar han för dennes vrede, de finna den ena båten borta, förstå de att hon flytt iden.

och då männen återvända till sitt arbete i skogen får Mabels Hastigt hämta de åror och springa i den kvarlämnade båten.
broder stanna hemma för att skydda kvinnorna om Stora Inom kort få de i den månljusa natten Mabels båt i sikte,
Hjorten skulle komma åter. Snart besannas farhågorna. som drifver iströmhvirflarna. Med raska årtag närma sig
Då stora Hjortcn inser att Mabel ej med godo vill blifva förföljarna Mabel och denna som inser det omöjliga att und-
hans hustru, beslutar han bemäktiga sig henne med våld. komma sätter dolken mot sitt bröst för att ej lefvande falla
I spetsen för sina krigare öfverfaller han blockhuset, Efter i indianernas händer. Då smattrar plötsligt skott från flod-
en kort strid faller Mabels broder, hennes moder bindes stranden. Det är Mabels fader och Starkwell, hvilka under
och kvarlämnas i huset medan Mabel bortföres af Stora sin spionering på indianlägret sett hvad som försiggick på
Hjorten. Mabels fader och Starkwell, som i skogen hört floden och lagom lyckas hinna fram till Mabels hjälp. Medan
skotten ila hem och finna de särade. Sedan de ägnat dem Mabels fader med sin välriktade eld håller indianerna i
den nödvändigaste hjälpen begifva de sig efter indianerna. schack, störtar Starkwell sig i floden och lyckas simmande

Stora Hjorten för den fångna Mabel till sitt läger föra Mabels båt in till stranden, där hon snart är i säkerhet "=
och inspärrar henne i sitt tält. Då han kort efter med en hos fadern och Starkwell, medan de öfverlefvande indianerna t
del af stammens krigare begifva sig ut på jakt, uppeggar fly tillbaka till lägret.
hans svartsjuka hustru de hemmavarande indianerna till att

1:a AFDELNINGEN.

-- l blockhuset. Stora Hjorten gör Mabel Warren sin kärleksförklaring. Afslaget frieri. Höfdingens vrede. 
Farhågor. Stora Hjorten håller ord. Ofverfallet. i

2:a AFDELNINGEN.

De kvarlämnade. Två modiga män. Allt för Mabels räddning. Mabel i indianlägret. Stora Hjorten går
L på jakt. Svartsjukan vakar. Mabel vid tortyrpålen. Stora Hjorten återvänder. Räddad från tortyren.

3:e AFDELNINGEN.
Äter fångad i höfdingens tält. Ett värdefullt fynd. Den modiga Mabel. Flykten. Förföljelsen.
4:e AFDELNINGEN. f

Båten utan åror. På vinst och förlust. l strömmens våld. Månen förråder. AFörföljandet på floden. Hellre
l döden än fångenskapen.

Ht

iF

 

 

 

 

 

 

5:e AFDELNINCIEN,

En öfverraskande syn. Spännande sekunder. Ett skott i rätta ögonblicket. Hjortdödaren arbetar. Stark-
wells dåd. Räddad.

 

El:

 

 

hk  J" :: :: :: - 45 d

 

lll ÅFDELNINGEN:

Hattfahrikation på Java.

Intressant och lärorik.

32 Iörtrollaöe skriöskorna.

Skrattsuccés.

jean Pettersson, en ung äkta man, har af en notarie Han går nu ut på staden och där.bli vi vittne till en del
erhållit en anmälan att han hos honom får hämta ett arf Iroliga händelser.

Ö.

efter en afliden onkel. Men då han väl kommer dit för 1. Onkejns död. - 2I Testamentet. .. 3, Det
att erhålla aftvet Var det - ett Par futtskfidskof - hans är förtrollade skridskor. - 4. Nu, då jag ätit, tack och
fasa. Väl kommen hem beslutar han dock pröfva dem, fal-välI - 5. Ertappad,

men då upptäcker han att det var förtrollade skridskor.l

Musiken utföres fortfarande af den populära och omtyckta
W Orkester-Trion..

Obs! Dytt program hvarje Lördag.

 

 

 

 

 

 

OBS.! Söndagar kl. 2 och 3,30 e. m. Billighetsmatiné. Entré: 25 öre för äldre å. alla
platser, lO öre för barn åå3:dje plats; barn å öfriga platser samma pris som för äldre.
Efter kl. 6 på Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.
BILJETTPRISER: Söckendagar: 1:a plats 50, 2:a plats 35, 3:e plats 25 öre. Barn under l2 år:Y

lza plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats 15 öre.

Rätt till ändring at programmet förbehålles.
PROGRAM GRATIS.

 

 

Linköping, Östgösen iooktryckerif 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain