#6409: Continental

q.. .w 1,... ..- . .wwvw- V--ww-V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnnir c-niiriieiirn

see LINKÖPING. ass

Föreställningar: Hvardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och helgdagar kl.
2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBS.! Alla hvardagar kl. 6 e. m.
äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

PROGRle

fi. e. ni. Fredagen den 31 Mais t. e. in. Fredagen den 7 April 1911.

M US IK.
l ÅFDELNlNGEN:

1f En utflykt till den underbara "Blåa grottan".

. I sanning förtrollande är omgifningen af denna stad vid underbaraste på denna härliga ö, är den bekanta ((Blåa grottann,
foten af Vesnvius. Kustens vackra linier, marken i sin färgprakt, hvilken ingen turist vill undgå att besöka. - Som med tusen
vågorna omgifna af klippor, den hemskt flammande bergtoppen och åter tusen blåa safirer sinyckade lysa väggarne, och ingen4
- allt detta stämplar Neapel som ett ((Mekkaa.. l dag skall som kommer hit skall någonsin glömma anblicken. Vid åter-
ångaren ((Regina Elenae föra oss till den ungefär 30 kilometer färden till Neapel fastgöres båtarne vid ångarens akter och resan
söder om Neapel belägna ön Capri. Målet för vår utflykt, det företages under en bedårande solnedgång.

2- Mexikanerskan.

Ramon, en ung Mexikanare, finner under ett af sina ströf- ondas rot och underrättar fadern om att i händelse han fram-
tåg den sköna Mannella, dotter till den rika Don jose, liggande härdar i förbudet mot sin dotters förening med Ramon har han
svårt sårad på marken efter att ha störtat från sin häst och läni- snart ingen dotter mera i lifvet.
nar henne naturligtvis nödig hjälp. i Efter en inre kamp segrar dock faderskärleken och Don

Han förer henne till föräldrahemmet och i Mannelas hjärta josé beger sig själf af, för att uppsöka Ramon. Denne som ej
vaknar snart en häftig kärlek till lif för sin räddare. Afven Ra- kunnat sofva af kärlekskval har låtit till sist sömnen öfverraska
mon kan ej undgå Amors pilar och de älskande söka nu genom sig då han sitter vid bordet och har nu en förfärlig dröm. (el-lan
hemliga möten få tillfälle till ömma förtroendeutbyteri. ser Mannela svårt sjuk öfver att ej ha kunnat öfvervinna faderns

Vid ett sådant sammanträffande öfverraskas de af Don motstånd och ligger hon nu där döende. Fadern väckt af sam-
José, som uppbragt öfver de ungas förtrolighet, hårt afvisar Ra- vetskval störtar nu upp för att uppsöka Ramon. Efter en vild
mon, då han ej vill veta af någon förbindelse dem emellan. ridt komma de till hemmet och finna Mannela liggande död.

Den unge Ramon lyder och aflägsnar sig. Mannela där- Nu vaknar Ramon vid att josé står framför honom, upp-
emot börjar nu tyna af och insjuknar samt vill nu endast i döden fordrande honom att följa sig enär Mannela väntar honom. Glad
se en befriare. lyder Ramon budet och finner Mannela visserligen sjuk, men

josé, som är innerligt fästad vid sitt barn, tillkallar en blir af glädje hvarje dag allt bättre tills den dag randas då de
en läkare med rykte om skicklighet. Denne finner snart det som lyckligt par sätta bo.

3- En väl sotacl kakelugn.

Herrskapet Durands kakelugn har dåligt drag. Den utspyr  då hon plötsligt blir vittne till, hurusorn den stackars hr Durand,

 

 

 

 

 

 

 

vid hvarje försök att råda bot härför tjocka rökmoln öfver de liksom dragen af en osynlig makt, försvinner upp genom skor-
båda till eskimåer utklädda äkta makarna. Förtviflad uppsätter stenen. De öfriga i rummet befintliga föremålen taga inom kort
herr Durand ett tillkännagifvande pä sin dörr, däri han meddelar samma väg, ja, äfven fru Durand, som vore hon ett halmstrå.
att han önskar få sotning utförd. Två storväxta sotare anmäla Sannerligen är icke draget nu väl starkt. Portvakten och gran-

sig och" sota den gensträfviga kakelugnen. narne, som ditlockats af bullret, försvinna äfvenledes på samma
Andtligen. Den af köld darrande fru Durand närmar sig mystiska sätt.
eldhärden, där hennes man som bäst håller på att tända en brasa,

ii AFDELNiNGEN=
Amerikansk vildvestbild.

Mannen finn Texas. I

Dramatiskt skådespel.

Unge Blll jones från Texas är en i alla hänseenden hur- att våga möta sin fiende i öppen strid, söker Pat tillfälle att på
tig och duktig ung man, som med lätthet kan häfda sin ställning annat sätt komma honom till lifs och ett tillfälle därtill yppar
som nummer ett i alla de färdigheter, som en ung man har bruk sig helt oväntadt.
för l Västern., Han nar dock .en ledsoamt fela. nan nalle? el.5e Ett polismeddelande anländer till orten om att en farlig
någon nn? man Och.. Skär det 1 nans asyn, maste. nan lngnpn brottsling eftersökes. Pat skyndar till sheriffen och säger sig
för an nlälpa dennfororflnaqe: Detta far man 6,] geIna nte l hafva starka misstankar om att Bill jones är den eftersökte.
Västern, där man nalst bor nolas med att passa Sig Slanpcn el Denne häktas och sheriffen ger befallning om att han skall föras
lägga Sig] andras Saken Mnn, Som Sagt, detta .nan el Bln Ocn till den aflägsna guvernementsstaden. Nu triumferar Pat, som
följden bhr att han Skaffar Slg en hop fiender Pa nalsen- .I . är herre på täppan och hoppas kunna begagna tiden medan Bill

Bm söker Och far plats Som cowboy hos tarmnren Vlnlami är häktad för utförande af sina anslag mot farmaren och att be-
hvarest han snart blir allmänt omtäckt, tack vare (sim dåiglighet mäktiga sig Jessie.
ogh sitt briljanta uppföra" e" En ast en Ser Hole On a ögon Bills häktande väcker den störstau ständelse ä farmen.
p? Blu] det ar den dolskq Pat, Som lange har Eau OC: Evans? Ingen vill tro honom vara den efterspanaldlå och slutllagen beslu-
for farmarens dotter, Jessie, Och nu menar att an Oc Sa mas e tar farmaren bekosta det dyra telegrammet till staden för att få

låna från" nätt Pålnålf eåååiflenälålnfåtneätfntiååm:änItälä gååi närmare upplysningaf- Svaret är keffPCh gedi- De." eftersm-
sin förmenta rätt gällande mot henne, och då ,hon tillbakavisar nadle ar funnint Och har erkänt. Blu ar alltsa Oskyldlg Och Pats
ans ag om in e . 

honom, blir han brutal. Till all lycka återvänder Bill hem och .I I u , , , .. ,,
ser Pats uppträdande. Som en blixt kastar han sig öfver uslingen, O For alla .sina oforskyldna lidande har Bill ju ratt att vanta
slår honom till marken och befriar den unga flickan. Detta nagon uppresimngl Ochlwn far den bastagenoljjlfarmarcns sam-
Bills uppträdande var naturligtvis nog för att väcka Pats hat tycke flll hans forlofning med Jessie". Medhfrojd och-.gamm-an
och värre blir det då den försmådde friaren en dag öfverraskar flras denna, medan Pål-t.,- SOU] nu all ftjllstandlgt afslojad, for:
sin fiende tillsammans med Jessie och af deras uppförande ser Sländjgas ätt Snafäsl lnolllgl fOYSVIHHa från Orten, Savlda han 6]
sin misstanke bekräftad, att Bill vunnit hennes hjärta. För feg vill lOpa HSan att bllfVa lyHChad-

lll AFDELNlNGEN:

ÄDe lurade exekutionsbetjänterna.

(Komisk.)

6" Från Illpernas fjäll och dalar.

En turistfärd i Berchtesgaden.

Landska et Berchtes aden li er i Salzbur al erna och underbart vackert än dessa granna alpsjöar, kdransa-de af ltöga
hör till Bayerlrai. Det är fgyllt af åågldiga berg, hårilkuas högsta fjäll. Qckså är oBercnhtesgade-n ett kart tilolhall for turister, nagot
toppar heta Schönfeldsspitz (2,651 m.), Selbhorn (2,655 m.) och som f. o. framgar at den lifliga trafiken a alpsjoarna.
Watlmann 2,714 ln)- Vl göra här besök l dess tre hufvuddelaf, Vi göra också en titt i lden vackra luftkurorten Berchtes-
Seethal med de två sjöarna Obersee och Köningssee,Wimbach- gaden en af Europas förnämsta,
thal och Hinterseethal. Man kan svårligen tänka sig något mer

7- [Robinet som luftseglare. ceremoni

Musiken utföres fortfarande af den populära och omtyckta
W Orkester-Trion.

Obs! Dytt program hvarje Lördag,

OBS.! Söndagar kl. 2 och 3,30 e. m. Billighetsmatiné. Entré: 25 öre för äldre å alla

platser, 10 öre för barn å 3:dje plats; barn å öfriga platser samma pris som för äldre,
Efter kl. 6 på Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.
BILJETTPRISER: Söckendagarrl 1:a plats 50, 2:a plats 35, 3:e plats 25 öre. Barn under l2 år:
I 1:a plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats 15 öre.
IRätt till ändring af programmet förbehålles.
PROGRAM GRATIS.

44

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ei

 

 

 

 

 

Linköping. Östgöten boktryckeri, 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain