#6408: Continental

I
I-y:L

 

 

 

 

 

 

 

inennr c-nrrnrenrnr.

see LINKÖPING. ass

Föreställningar: Hvardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och helgdagar kl.
2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBS.! Alla hvardagar kl. 6 e. m.
-äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

PROGRAM

fr. 0. m. Lördagen den 8 t. n. In. Torsdagen den 13 April 1911."

MUSIK.

l AFDELNINGEN:
En storartad naturbild: r

En högtjärllstur iI Norge.

Härliga vyer med blänkande fjällsjöar, grönskande fjällsluttningar omväxlande med hvita björkdungar, skummande
forsar, springande bäckar och de idylliskt liggande fäbodarna inbäddade i den lummiga grönskan.

 

 

 

 

 

Am. Konstfilm! Am. Konstfilm.

2" Det starkare könet.

Laura jackson, ett stackars värnlöst barn kommer till stor-
staden för att söka sysselsättning, men tycks det till en början
vara henne alldeles omöjligt att firma någonting att göra. Hen-

Bokföraren blir svartsjuk på den nye stenografen, som tycks
komma så bra öfverens med den andra kvinnliga stenografen
och för att söka få Laura att försättas från sin plats, smusslar
nes pengar börja att minska och har hon hört att en manlig han ner några räkningar i hennes rockfickor, men Laura har
stenograf betalas med 15 dollars i veckan och en kvinnlig bara upptäckt det hela och låter icke föra sig bakom ljuset. Bokhål-
med 3 dollars. För sina små besparingar köper hon en herrut- laren blir förtviflad och slår till sin rival så att hon faller till
styrsel i hvilken hon klär sig för att dymedelst söka erhålla en golfvet. Laura börjar gråta, hvilket allt blottar henne. Hon sän-
anställning. Hennes intagande apparition och sätt gör att hon des till sjukhus då man tror att hon inte är normal. Hon blir
snart erhåller en stenografplats på ett kontor. Hennes kvinnliga dock hastigt frisk igen och iförd kvinnokläder kommer hon så
kollega, den andra stenografen blir förtjust i henne (honom), åter och blir till sist gift med sin chef.

och har hon rysligt svårt att dölja att hon är en kvinnlig kamrat.

WQQQQQQQQQQQQQQQ

ll AFDELNINGEN:

3- NYÅRSPRESENTEN.

Ett af sprittande galghumor genomsjäladt nyårs-spex.

Staden Ra venna.

Staden Ravenna är belägen 10 km. väg från Adriatiska H dit. Staden stod dock först i sin blomning då kejsar Honorius
hafvets kust. Ravenna är en betydande stad för Italien och 404 kom och förlade där sitt residens. Den smyckades med

4.

troligen anlagd af Etruskerna. Staden kom senare i Gallier- stora palats och en mängd kanaler. Också hafva Odoaker och
nas händer och sedan i Romarnes. Augustus anlade hamnen Theodorich den store residerat här. q f
Portus Clasias, lät göra kanal från Po upp genom staden och Af berömda minnesstoder må nämnas Theodorichs graf
gjorde Ravenna till stamort för adriatiska flottan. Ravenna blef och diktaren af komedien ((Dantes.

så provinsen Flamias hufvudstad då den heliga Apollinaris kom

ääåääääåäääå Väggar

lll AFDELNINGEN:

5" Ärlighetvarar längst.

Två bröder Klas och Henrik båda fiskare draga vid godt slag hvarpå han tager den isängen befintliga rikedomen. Denna
mod ut på sin vanliga fisketur. Under deras arbete härmed kan dock ej skänka Klas samvetsfrid utan irrar utan mål om-
finner Klas på ett grundt ställe en liten järnlåda. Då bröderna
gemensamt öppna densamma finna de en oerhörd rikedom re-
presenterad af perlor och guld. I den första glädjen delar han
med sig åt brodern Henrik och denne mottager glad sin
andel. Under tiden börjar Klas ångra sin frikostighet och bör-
jar nu fundera öfver huru han skall kunna komma i besittning
af den bortgifna delen. Klas insomnar nu och ser i drömmen
huru han smyger sig in i sin broders kammare, där sökande
skatten då brodern rör sig slår han honom med några kraftiga

Ö" Tentnlini lar si spela trumpet.

T. är begåfvad med en mycket stark röst och stör alla Till följd af brefvet börjar nu T. sina öfningar på gatan,
husets innevånare. De vända sig till världen och fordra att T. men detta går inte utan han måste vända om hem. Man har
köres ut på gatan. Värden skrifver därför till honom: ((Herr T., hållt vatten i hans trumpet och under det han ligger och sofver
då er röst och musicerandet på Eder trumpet stör mina hyres- rinner vatten ur trumpeten1 öfver honom, så att hela sängen
gäster, måste jag bedja Eder att låta bli Edra studier, om inte, seglar, allt är genomvått och husets befolkning skyndar dit för
måste jag visa Er ut ur mitt hus. Värden) att ytterligare straffa T.

Obs! Dytt program hvarje Lördag,

OBS.! Söndagar kl. 2 och 3,30 e. m. Billighetsmatiné. Entré: 25 öre för äldre å alla
platser, 10 öre för barn å 3:dje plats; barn å öfriga platser samma pris som för äldre.

Lfter kl. 6 på Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.
BILJETTPRISER: Söckendagar: 1:a plats 50, 2:a plats 35, 3:e plats 25 öre. Barn under 12Yår:
1:a plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats 15 öre.

Rätt till ändrmg al programmet förbehålles.
PROGRAM GRATIS.

kring platsen för dådet, som nu af polisen upptäckes. Klas
fängslas och släpas till häktet. Nu vaknar han, allt är ju blott
en dröm, men, men o, huru förskräckligligt, kallsvetten pärlar
på Klas panna. Han låter dock drömmen blifva sig till en var-
ning och berättar densamma för sin broder, hvarpå de genast
begifva sig till polisen, för att där deponera det hittade godset
som varit nära att bringa dem till för-brytare iförvissning om att

 Ärlighet Varar längst. H-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Långfredagen ingen föreställning.

 

 

 

 

Linköping. Östgässn boktryckeri. 1511.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain