#6407: Continental

.Käg

 

 

Te.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreställningar:

enn c inner-rn

 

-eee LINKÖPING. ee-

Hvardagar kl..6, 7,30 och 9 e. m.
2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBS.!

Sön- och helgdagar kl.

Alla hvardagarr kl. 6 e. m.

äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

 

PROGRAM i "

fr. e. ni. Lördagen den 15 t. e. n1l Fredagen den 21 April 1911.

M US IK.
l ÅFDELNiNGEN:

1" Guldgräfvarelif i Kalifornien.

Denna är en ibland de mäst spännande bild-er, som visats

Innehåll :
l. G-rzalet. 2. Frieriet. 3. Bröllopeit.
4. Fyndet. 5. Afunidzsjukan. 6. Mord-

h

planen. i. Spio-nen.. 8. Brefvet. 9.
Mötet. 10. Sitölden. 11. Upptackten.
12. Förföljandet .samt straffet.

I en 7:Barn lång-t ut i västern. står
Harry en ung giuldgriafvare, samtalan-
de. med andra gäster, när Range, en. rä
och med ett frånstötande ansikte föri-
Seidd- .guldgrafviareg inträder i Baren.
Han bjuder öfver lag., men Harry ne-
kar ta emot något. Detta gör Range
rasande. 71Du var uppe hos gamla
Halrdiys i går kvlalil" .sager Ranigqe, 27för
att hälsa på hanis dotter, du. kan. loe.
henne uppfostra dig till enl .gentle-
man1 4"., hvar-på. han slår ett .glans i ansik-
tet på Harry. Denne återigen slår
Range till marken.

Det  afton, Greta och hennes fader
sitta hemma. Harry inet-rader. Han
framför sitt frieri och får Gretas ja och,
faderns vatsigneils-e.

En liten .ättling bringar solsken löf-
ver det lyckliga hemmet. Han kysser
sina kära, för att iseidan. gå ut till guld-
minornia.

Harry finner en sto-r galidkliifmp. Vild
af .gililidje :skriker han högljuldt ut sin

lycka. Guildgnäfvarna strömma dit,
bland dem. Range. Alla taga guildklim-
piein i betraktande och lyckönisika Har-
ry, som rusar hem för att för Greta
berätta sin lycka.

Range bieislwtar unidani-ödja Harry.
Han lejer två. mindre viäilkanidia figurer
för dieitta ändamål mot löfte att med
diem dela nofvet, hvartill de1 isamtyckia.

Harry .ar just i färd med att visa.
Greta sitt fiyn d, som gör dem bägge till
rika manniskor. Harry går bort till
slangen, framtager under densamma en
påse med gnlidistoft och små gnnldklim-
par sannt ilä-gger den sziistfunniai jätte-
guldklimpen., hvar-på han 1jfilaserar det
i dess gamla göinstialle. Han har dock
icke märkt ansiktet pä1 andra sidan

medhjälpare, .som med lystna ögon
följt alla hans rörelser och skyndar .att
förtälja Range hvad han sett. Ranlge
författar harprå. en skrifvelse aif följan-
dle. lydelse.. :som Löfverloringas till
Harry :
Kom öfver till sam-
lag har något vik-
Skynda I"

Basta Harry!
linigshnset gen-ast.
tigt att säga dig.

 

Harry skyndar sig i väg, under tiden

ll AFDELNINGEN:

rutan, tillhörande en af Rangers lejda-

 

a någon biograf.

kvar stannar lou dloarar en, bedj ande
Greta gifva sig en dryck Vatten. Oför-
mä-rkt tager han nyckeln till .ytter-
dörren och begifiner sig till Range, öf-
verlämrnande nyckeln. Range loregifveir
sig till Harrys hem, loeordrande sina
medhjälpare att vakta på Harry.

1Greta misistanker onda afisikter, fas-t-

lnäller dörren inifrån sår håiridt, att
Rangers försök att komma in misslyc-
kas. Han finner dock vag genom fön-
stret och öfvermannar Greta .samt
tager guldpåsen.

Hvad ar det? Någon synes komma
plåt vägen. Det viärda. klöfverilolaideit
stiger till hast och fiörsvinner skynd-
samt. Nu frannstoirmzar Harry, Hardy
och nägra cowboys.

Gulidigrafvarnic .äro kvickt allarme-
rade och begynna fiöirföljandet. Under
tiden har Range mer sitt .sällskap
stannat för att dela rofviet. Range vill
behålla den stora ginldklimpen, detta
faller 1ale-.andra ej i snnaken. Ein strid
uipipistån", och under den hinna förföl-
jarna upp dem. De1 öfvermannas och
enligt Wild West seed blefvo de hängda
i närmaste trxäid.

2- "Pettersson är .ei belàten med sin bostad.

 

 

Komisk.

 

 

3- - Genom Tai-ns bergklyftof-

Tarn kommer ifrån Lozeres berg och
grafvor sig. igenom stora och: djuipa
loergsklyttoir. På. de kala klippväiggar-
na ha några tallar och furor satt rot
" och gifva dessa trakter lif och färg. I

blich i plantage-negreirnas litI i Geor-
gina, samtidigt som vi få vara med om

Denna bild ger oss en intressant in!

synnerhet .ar Taru mycket intressant
mellan städerna 1S :t Enimie och Brio-
quiàs. Två kilometer förbi dessa orter

börjar den att ilyta allt raiskare och

lll AFDELNINGEN:

ett

slag.

negeribröllop .af mer än komiskt
Vid bröllopet närvara plant-age-

 

raskare tills den ånyo försvinner i de
drjupa bergspassen. Vattnet är myc-
ket klart och är Tarn segelbar på en

längd af 148 km.

Negerbröllop i Oeorgina.

.ägarne med familj, hvanöfver negrer-

na .äro .mycket stolta.

Mexikan Bil och  KinSlOH-

Stort spännande cowboysdrama hämtadt ur lifvet i de amerikanska skogarna
och på prärien i 25 afdelningar.

Medan lnes, dotter till Major Kinston,
gjorde sin morgonridt, såg hon hur
Mexikan Bill, hvilken tillsammans med
indianer drack ur floden, stötte en af
dem i floden. l-läröfver uppbragt öfver-
föll och slog obarmhärtigt Mexikan Bill.
När han ville försvara sig blef han af
hennes älskare, von Yorell, misshandlad
och slagen. Mexikan Bill vill nu häm-
nas med att underrätta hennes fader om
förhållandena dem emellan. Då Yorell

 

kom till major Kinston, blef han af

6.

denne afvisad och fick icke vidare närma
sig flickan. Medan Yorell ledde sin
häst till stallet benyttade Mexikan Bill
sig af detta ögonblick att genom ett
fönster affyra ett skott mot major Kin-
ston. Majoren, träffad af skottet, faller
till golfvet. .Mexikan Bill slår alarm
och omtalar att Yorell dödat majoren.
En indian som varit ögonvittne och
ville omtala förhållandet blir af Mexikan
Bill misshandlad och bunden samt ned-
kastad utför en brant, där han sedan

 

blef funnen af lnes. De båda intyga
sanningen af indianens utsago, befriar
Yorell och sätter efter Mexikan Bill, som
under tiden försvunnit. Efter mycket
letande och skarpa ridter genom vilda
strömmar, öfver berg och backar, upp-
hinnes och fångas slutligen Mexikan
Bill och föres sedan till Major Kinston.
Medan de två älskande fatta hvarandras
händer och hängifva sig åt sin lycka
blir Mexikan Bill pågod cowboyssed
lynchad.

Okynniga pojkar.

Bland alla kinemaiografiska bilder, intager denna bild främsta rummet på grund af den ohejdade skrattlust

som bemäktigar sig åskådaren.

 

 

 

-  Utomordentlig skrattsuccés. din i f- i i

Obs! Dytt program bva

rdag,

 

 

 

rjeLö

 

 

 

OBS.! Söndagar kl. 2 och 3,30 e. m. Billighetsmatiné.

platser, 10 öre för barn å 3zdje plats; barn å öfriga platser samma pris som för äldre.
Efter kl. 6 på Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.

B leETTPRlSER: Söckendagar:

1:a plats 50, 2:a plats 35, 3:e

Entré: 25 öre för äldre å andx

plats 25 öre. Barn under 12 år:

lza plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats l5 öre.
Rätt till ändring at programmet förbehålles.

PROGRAM GRATIS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Påskdagen ingen föreställning.

 

 

Linköping, Östgöten boktryckeri, 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain