#6405: Continental

1
an
I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bmunr c-gNnn-:NTAL

 

Föreställningar:

 

ess LINKÖPING. 

Hvardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.

Sön- och helgdagar kl.

2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBS.! fAlla hvardagar kl. 6 e. m.
äga barn och skolungdom tillträde för endast lO öre. I

 

"n

PROGRAM

fr. 0. m. Liniagenl den 29 t. 0. m. Fredagen den 5 Maj 1911.

M USIQK.

l ÅFDELNINGEN:

,.-"

l.iåilder från dtengkong med omgiiningar.

2." Amerikanskt sensationsdrama!

.Herrn af svarta klippan.

En italiensk arftagerska är förlof-
vad med en gentleman vid namn Ar-
thur. Vid en bal. till hans ära blef en
grefve introducerad, hvilken gjorde
ett så angenämt intryck på Amalia,
att hon samtyckte att blifva hans
hustru. Det var tydligen kärlek vid
första åsynen. i

Bröllops-morgonen. Arthur såg att
Amalia troligen skulle ångra sig,
hvarför han e vid ett samtal emellan
dem bönföll henne att ej gifta .sig
med denne man, ty han visste med sä-
kerhet, att hon skulle bli olycklig.

Ett år senare. Amalia är gift, hen-
nes man är charmant, älskande och
förseende henne med allt. Vid mot-
tagningen af två främmande gäster
räckte en af dem grefven en biljett,
som denne händelsevis tappade.

En mystisk biljett. Sedan grefven
och de främmande lämnat rummet,
tog Amalia brefvet och läste med fasa
följande ord: "Den engelske grefven
med fru och några vänner komma att
passera Svarta klyftan vid midnatt.
Det blir ett rikt byte. Kom dit väl
beväpnad och maskerad. B. L. XX."
Som hon i samma ögonblick hörde
steg af sin man släppte hon biljetten
och fördjupade sig i läsningen af en
bok. G-refven kom in, sökande- biljet-

3.

 

ten, hvarvid han lät en näsduk falla
och samtidigt tog upp den förra.

Vid Svarta lrlyftarl. Det  mid-
natt. Grefven och hans förbundna
vänta på följet. De stanna vagnen
och taga dc resandes tillhörigheter, i
samma ögonblick Amalia. klädd som
en italiensk bondflicka uppträder på
scenen, dragande masken från gref-
vens ansikte och afslöjade honom som
en bedragare. Med största lugn be-
faller han en af sina medhjälpare att
föra Amalia till ett aflägset beläget
hus.

Dömd att svälta till döds. Amalia
har blifvit förd till ett rum, i hvilket
hon inlåses af grefven och sedan han
förvissat sig om, att hon har hvarken
bröd eller vatten att tillgä, endast ett
söndrigt vattenkärl ligger på golfvct.

Nöjd att hafva lyckats bevara sin
hemlighet lämnar grefven huset och

bortkastar nyckeln.

Fnrlgens sista hopp. Amalia är för-
tviflad. Ingen utsikt till räddning.
fönstret är försedt med grofva järn-
stänger. Slutligen ser hon dock en
sista utväg. Hon fattar det söndriga
kärlet och slår därmed sönder fönstret
hvarefter hon rifver ett blad ur en
bok och skrifver med blod följande
rader: 7:Den som finner detta bref,
öfverlämna det till Mr Arthur Field,

ll AFDELNINGEN:

 

adress Fine Hall Cambridge. Ni er-
håller den ersättning Ni begär. Ar-
thur! Jag är fånge i Tornet Old
Lake. För Guds skull rädda mig.
Amalia." Därmed tog hon biljetten,

i hvilken hon lade en bit af det sönd-,

riga kärlet och kastade det ut genom
fönstret. I detsamma passerades
stället af en landtman, som fann bil-
jetten och aflägsnade sig springande.

Amalias försrrldflrle älskare. Landt-
mannen uppsökte omedelbart den
uppgifna adressaten och öfverlämna-
de personligen skrifvelsen till Ama-
lias försmådde älskare.

Räddad. Tillsammans med landt-
mannen skyndar han till Amalias be-
frielse och efter mycket sökande finna
de rummet där hon hålles fängslad.

V erleifvjällningcn. Gnefven håller
en bjudning i sitt hem. Under den-
samma inträder Arthur tillsamman
med en djupt beslöjad dam. Arthur
beskyller grefven för att vara en
stråtröfvare och för att hafva försökt
svälta sin hustru till döds. När gref-
ven nekar kastar grefvinnan sin slöja
tillbaka och grefven blir för en minut
slagen med häpnad, hvarefter han
försöker lämna rummet. Två poliser
stationerade vid dörren anhålla ho-
nom samt föra honom med sig.

Halkpulvret. 

Lungpesfen. Å

En ng, särdeles innehållsrik bildserie, ej att förväxla med en förut visad bild med samma namn.

Dess orsaker, utbredning och bekämpande.

1) Af fruktansvärd betydelse för
utbredningen af pesten är den stora
mottaglig-het för pestbacillerna, råt-
tor, möss och andra olika slags djur
äga, då dessa djur i början af sjukdo-
mar, innan den kommit till fullt ut-
brott, panikartaldt fly pesthärdcn och
med hemsk skyndsamhet på detta sätt
utbredande den förfärlig-a sjukdomen.

2) Loppan bär isynnerhet ut smit-
tan. Medels sina sugrör uppsuga
dessa djur smittoämnet från pestliken
för att sedan öfverföra giftet på
friska människor. i

3)En pestsjfulc rätta. Ett smittadt
djurs mjälte innehåller millioner bak-

terier. En liten del af samma är till-
räcklig för mikroskojnsk undersök-
ning.

4) Under mikroskopet visar mjälten
en mängd pestbaciller, som år 189.4
upptäcktes af dr Yersin, en schwei-

5- Hvariör folk

1 :sta afdelningen:

Hon gifter sig, för att slippa ar-
beta, med en förmögen sportsman. -
l år senare, resultatet: Allt är för-
slösadt på vadhållningar, och nu åter-
står endast hårdt grofarbete för den
unga makan, under det mannen för-
slösar hennes surt förvärfvade slan-
tar.

6- Olivskogarna

Vid anblicken af denna ypperliga gon liten planta växa upp.

 

i Ostasien rasande lungpesten.)

zare, som f. n. är ledare af Pasteur-
institutet i Anom (Indo-China).

5) Beredning af det Yersinska pest-
serumet i Pasteur-Institutet i Paris.
För att skydda mot smitta, insprutas
uti en hästs halsåder pestkulturer i
steg-rade doser. Efter en följd af upp-
repade injektioner är djuret gjordt
oemottagligt för pestsmitta.

6) Det af en så behandlad hästs
blod erhållna serum, besitter en för-
vånansvärdt helande verkan.

7) Behandling af en pestsmtttad
medelst pestserum. För att skydda
sig påtager läkaren en af steriliseradl
gummityg tillverkad pestrnask. Den-
na isolerar ögon och andningsorgan
mot pestbacillerna. I

8) Skyddsåtgärder mot pestens in-
tåg i Franska hamnplatsen.

För människor: Isolerade baracker.
Exteriörcr af "Trier7 i Marseille,

lll AFDELNINGEN:

gifta sig.

 

Lustspel i 12

(En populär-vetenskaplig förklaring öfver den

hvarest från Ostasien anländande pas-
sagerare intagas i karantän.

F ör varor: Decinfektion af alla
från pestsmittade orter ankommande
skepp medelst insprutandet af luft
tillsatt med svafvelsyra, som aflifvar
ala i lasten möjligen befintliga råttor.

a) Sanitetsskeppet lägger ut.

b) Lägger intill ett från pesten an-
kommande fartyg.

c) Fördelning af svafvelsyreappa-
rater.

dl En svafvelsyreapparats utseen-

de. Fyra dylika apparater äro till-
räckliga att inom två timmar ut-
rota alla befintliga råttor" på ett

12,000 tons skepp.
el Apparaten sättes i gång.
f) Apparaten laddas med svafvel.
g) På det förpestade fartygets
däck.
h) Fienden är betvingad.

Delvis skämt och delvis all-

fd l . var i fyra akter, i delvis
a e ningar. aktuell belysning.
2.-rlra afdelrlfingen: för att få en ung man. - l år efter-

Hon gifter sig för att återupprätta åt: resultatet får ni själf öfvertyga

honom, då han är försjunken i dryc-
kenskap. l år senare, resultatet:

4- Q 0.
3:dje afdelningen:

Ur dagskrönikan!
Badortsidyll!

Den gamla rika änkan gifter sig
0 0 Vi fara
pa Korsika. 

Efter det

vegetation kan man knappast tro att vi hafva. lämnat oliverskogarna bak-
några steg därifrån utbreda sig kalla om oss, l1v1lka bilda enaså välgörande
nakna fält, hvilka icke tillåta ens nå- och originell växllng, 1 detta kaos af

7.

IV AFDELNINGEN:

Manon, en rik arftagerska, är se- ltaren att utgifva sig för läkare och

dan en längre tid lidande af någon
sjukdom, utan att förmyndaren låtit
tillkalla någon läkare. En afton då
han, jämte en Manon tillgifven tjä-
narinna, vaka vid hennes sjukbädd.
höres ett misstänkt buller från för-
mynda-rens närbelägna arbetsrum;
denne skyndar till och finner en tjuf
i beråd med att undersöka omgifning-
arna. Förmyndaren, som försett sig
med en revolver, håller nu med denna
förbrytaren i "schack och då nu de
båda männen stå midt för hvarandra,
går en djäfvulsk tanke genom hans
hufvud.

Sedan länge har förmyndaren sett
sig nödsakad att anlita sin myndlings
medel utan att finna någon utväg att
godtgöra de egenmäktiga lånen. Han
ser nu en utväg: Han vidtalar förbry-

8" Följden ai att dricka getmlÖIk-(Kmtl I

 

genom ingifvandet af ett gift göra
Manon stum för alltid, hvarpå de
båda skola dela förmögenheten. Efter
några betänkligheter ingår denne här-
på, och de båda bundsförvandterna
skrida till verket.

Den gamla tjänarinnans misstro
väckes likväl och då den gifna medici-
nen ej har den åsyftade verkan: att
förbättra hennes älskade matmoder,
beslutar hon på egen inrådan tillkalla
en annan läkare. Denne kommer och
finner att den af kollegan förordade
medicinen är ett långsamt verkande
gift ochförhållandena ligga nu gan-
ska klara för honom. Läkaren och
tjänarinnan besluta nu att söka fånga
skurkarna i deras egen snara. Läka-
ren gifver nu Manon ett bedöfvande
medel och tillsäger tjänarinnan att

 

oder om.
4.-rle afdelnlngerr:

Hon vet ej riktigt hvarför, men är
nästan öfvertygad om att det är af
kärlek hon gifter sig. - l år senare,
resultatet: Familjelycka.

nu med tåget på intressant färd genom

Olivskogar hvars panorama upprullar
sig för våra ögon.

sand och sten, visas för våra ögon

åter det blåa Medelhafvet och de för

Korsika  berömda pittoreska klip-

porna.

Den ialske läkaren.

rapportera att döden inträdt. För-
myndaren hycklar härvid stor sorg
och skyndar till sin medbrottsling,
som för tillfället befinner sig i för--
myndarens arbetsrum, hvarest de ge-
nast börja dela rofvet.

Den verklig-e läkaren har under
tiden begifvit sig till polisen och där
rapporterat förhållandet samt beger
sig omedelbart tillbaka, åtföljd af
några detektiver.

Den. unga flickan har just uppvak-
nat ur sin bedöfning och blir nu in-V
vigd i sakernas rätta ställning. Pa
läkarens uppmaning smyga sig nu de-
tektiverna på skurkar-na och öfver-
rumpla- dem, under det läkaren ger
all omsorg åt sin patient, som under
hans skickliga behandling raskt häm-
tar sig, för att med sin hand belöna
sitt lifs räddare.

 

 

 

 

 

 

Linköping, Östgöten bok-tryckeri, 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain