#6404: Continental

I
v;-
år.

Fil

  

W- - v 41 x- -11 I; 1.
s. ,, 1- dldilldel:
 j). 1.

Bmennr c-enTINeN-TAL

Gee LINKÖPING. w

OBS.! Föreställningar tills vidare hvarje Fredag; Lördag och Söndag.
Sön- och helgdagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.
Fredagar och Lördagar kl. 7,30 och 9 e. m.

PROGRAM

För Lördagen den td och Söndagen den 16 Juli.

MUSIK.
I AFDELNINGEN.

I" Vildllndring i Tyrelen.

Intressant natur- och djurbild.
På storhertigen af Sachsen-Coburgs .vidsträckta gods i Tyrolen finnas stora vildtparker, i hvilka hållas en stor
mängd olika slags villebråd. För att skydda dessa många djur för hungersnöd när snön vintertid betäcker marken äro
på många ställen inom området anordnade fodringsplatser för villebrådet, och hafva vi här tillfälle se en mångfald

olika sorters villebråd.
.i A

2.
Hvad gör en kyss då ingen det ser!

vv-

3. ll. AFDELNINGEN.

W=IIl I: qL-W-Jl
Expressanländ nyhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KRLeM. från KALEM.

Konslfilm.  L e M - F l  A  Konslfilm.

CU .e -
ele- ramlmgen. ele-

Symboliskt skådespel. IHJ]
DEN OKÄN DE VANDRINGSMANNEN. . 9
ll]

 

 

 

 

 

 

lr
1

 

 

 

 

 

 

ETT sPLITENs HEM.

DEN oKANDE FÅR HARDARGE.

HVEM AR DU, VANDEAEE.

EN GAMMAL MAN soM vAELDEN PNOEVAYI.1 ooH GEENA vTLL GÖRA NYTTA.

DEN FÖRSTA LoRDAosAFToN I DET NYA HEMMET.

DAE RUSDEYGKEENA EARSKA.

sAKTMoDETs LAEA.

EXEMPLETS MAKT.

DEN ANDRA LÖRDAGSAETDNEN.

== DET LYsEE UPP. =j
LISBETH 1 EARA. .

VISAD RATTA VÄGEN.

DEN oKA-NDES sIsTA UPPGTET.

DET AR, EULLBORDAT.

VANDEINGSMANNEN DRAGEE VIDARE.

Emäf

 

 

 

Jag
n

Firman Kalem har genom denna film velat visa publiken

 

 

 

sitt mästerprof.

 

 

 

 

in AFDELNINGEN.

41.När man reser bort pà etta dagar.

Skämt i många och lustiga afdelningar.
I. Orichetou bjuder sina vänner. 2. På supé. 3. Oväntade gäster.

Eder på balen som de anordna i sin nya villan. Tjänsteflickan som åtföljt herrskapet under deras resa skyndar

(Jag hoppas att ni icke vållar några obehagligheter, att tillkalla polis. Men när dessa och flickan ankomma

ty om vi änskönt druckit en champagne, ha vi också sett hafva alla af sällskapet adunstatw bort genom fönster och

till Edert hus under åtta dagara,  dörrar och herr och fru Grichetou äro allena.V Endast
Il

aHerr och fru Grichetou utbedja sig nöjet att få se tvingade att ((tråda dansen med husets glada sällskapw.

När- herlskapet är borta passar Lundström, som är ett bref med följande ordalydelse finnes kvar efter gäs-
satt att vakta huset under herrskapets resa, på att inbjuda terna: .ajag hoppas att Ni icke vållar några obehaglig-
sina vänner att öfvervara invigningen af hans nya villa heter, ty om vi änskönt druckit er champagne har vi också
som han gifvit namnet vPåionslottet-v. sett till Edert hus under åtta dagar-a.

Under det balen är som lifligast ankommer helt oför-
modat herrskapet hem och blir till sin stora häpnad

5- Bilder från Egypten.

(Fin-fin naturbild).

F oto under fanan.

(Våldsamt skämt af första rang utan konkurrens på komikens område.)

 

 

 

BleETTPRISER: Söckendagar: 1:a plats 50, 2:a plats 35,13:euyty plats 25 öre. Barn under 12 år:
Iza plats 35, 2:a plats 25, 3:e .plats 15 öre.

Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.

Rätt till ändring af programmet förbehålles.
PROGRAM 5 öRE. I -1

 

 

 

Linköping, Östjglötens boktryckeri, 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain