#6403: Continental

Bmenr c-errneme

se LINKÖPING. ses-

OBS.! Föreställningar tills vidare hvarje Fredag, Lördag och Söndag.
Sön- och helgdagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.
Fredagar och Lördagar kl. 7,30 och 9 e. m. -
Ohs.! Fredagar och Lördagar kl. 6 e. m. äga barn tillträde för 10 öre.

 

ktf PROGRAM

 

För Fredagen. 21, Lördagen 22 och sSömlegen den 23 Juli. I

" Bör ses af alla!

MUSIK.
l AFDELNINGEN.

 

Vackraste nalurbilcl!
En .resa genom Ita-lien.

 

 

 

 

EI

 

 ELDDONET.

Hvem har ej som barn med för-
tjusning lyssnat till denna underbara
saga. Den, kinematografiska fram-
ställningen följer troget hvarje hand-
ling ända från det soldaten möter
häxan och låter fira ned sig ildet
ihåliga trädet, tills han af konungen
erhåller prinsessan till gemål.

I en håla djupt under jorden sitta
tre stora hundar och vakta en stor
skatt. Den största af hundarna vak-
tar äfvenledes ett elddon, som gifver
sin ägare rätt att råda öfver hundarna
och deras vidunderliga makt.

En häxa, som känner elddonets
makt, öfvertalar en soldat, som nyss
kommit hem från kriget, att gå ned i
hålan och hämta elddonet, för sitt
besvär får han lof att taga med sig
så mycket pengar som han kan bära.

Glädjestrålande kommer han till-
baka med alla de sköna pengarna
och skall just gifva häxan elddonet,
.men först vill han veta, hvartill det
skall användas, och då .häxan ej vill
tala om detta för honom, slår han till
henne med sin sabel, så hon för-svin-
ner i en sky, hvarefter han går ut i
Världen för att använda sina pengar.

 

På närmaste Värdshus slösar han

Efter H. C. ANDERSENS saga.

hastigt bort sina pengar, så hastigt,
att han måste tillbringa sin natt på
krogens tartligaste kammare. Här
upptäcker han genom en händelse eld-
donets vidunderliga makt, då han
skall tända sin pipa. Så snart han
slår eld på elddonet, visar sig en af
hundarna och frågar, hvad han öns-
kar. Soldaten betänker sig icke länge,
han önskar sig en massa pengar och
får dem genast. Nu är det icke nå-
got slut på hans glädje. Han skaffar
sig genast ett elegant rum, och här
får han se bilden af den vackra prin-
sessan, som skall afgöra .hans öde,
han befaller strax en af hundarne att
hämta prinsessan och vips -- så är
hon hos honom. Den högborna damen
tycker bra om den raske soldaten, tyc-
kes icke vara hvarken förvånad eller
ledsen öfver det märkvärdiga äfven-
tyret och efter att ha stannat en
stund, föres hon af hunden tillbakar
till slottet. Man har emellertid
märkt hennes försvinnande, och då
hon efter hemkomsten berättar, att
hon drömt så vackert om en rask sol-
dat, bevakar man henne. Nästa dag
låter soldaten föra sig till prinsessan

 

men hans djärfhet hämnas, både ko-

 

4n
I.i

me
3.

nungen och drottningen komma in-
störtande och soldaten måste vandra
i fängelse. Till .sin förskräckelse
upptäcker han, att han glömt elddo-
net hemma, men lyckligtvis får han
från fängelsefönstret fatt i en skorna-
karpojke, som för en slant hämtar
den dyrbara apparaten. Nu är han
åter i sitt ässe, och då bödeln kommer
för att hämta honom, skrattar han
denne midt i ansiktet. ,

Vid trädet, där soldaten skall häng-
as, är hela hofvet samladt med ko-
nungen och drottningen i spetsen.
Soldaten har redan snaran om halsen
då han ber kungen om lof att få röka
ännu en pipa tobak. Han får tillå-
tel-sen, slår tre gånger pä sitt elddon
- och alla tre hundarna störta sig
öfver konungen och hela hans hof.
Nu är det kungens tur att be om nåd.
Men soldaten framlägger sina villkor
- han vill ha prinsessan och halfva
kungariket. Då konungen icke fin-
ner det rådligt att sätta sig emot den
allsmäktige soldaten och hans fruk-
tansvärda hundar, måste han helt vac-
kert sätta kronan på soldatens huf-
vud och finna sig i att denne inför
hela hofvets ögon kysser prinsessan.

 

 

seasåaaeuee

ll AFDELNINGEN.

in ir 1123!

Ja ktäfve nety r. (skämt)

 

 

4.

N är lyckan flyr.

Drama och dimbilder ur societetslifvet i 13 tablåer.

Köp-mannen Wilbur Orloff är huf-

vudmannen i föreliggande intriganta

skådespel. Hans naturell får ett yp-
perligt återgifvande i den sak han

kommer att spela som den rika arf-
tagerskans beundrare, om ej af kär-
lek, så åtminstone för den hemgift,
hon kommer att föra med sig till sitt
egna hem. Den unge Wilbur är en
man, som i saknad af äkta manlig-
het utnyttjar :sig själf i låghetens och
den fega egoismens slaftjänst. Inga
medel få förbigås, då det gäller att
tillvinna sig guld, äfven om det skul-
le ske på basis af hycklad kärlek.
På ett garden-party - just där
handlingen får sin upprinnelsc - har
Wilbur sammanträffat med några

farliga medtäflare om den vackra arf-
tagerskans hand. Han är själf för-
slagsgifvaren till ett dumdristigt vad,
nämligen att han på viss tid skall
äga den omtvistade skönla som sin
hustru.

Det kortaste strået drar dock herr
WVilbur, men för att gå segrande ur
vadet begagnar han de mest låga me-
del för att nå sitt mål.

Under stark spänning föres åskå-
d-aren genom alla de samvetslös-a
ränker, den låg-e. mannen utspinner.
Wilbur Orloif kommer dock aldrig
att vinna den unga missen. Den
lycklige ägaren till hennes hjärta, och
förmögenhet  en fattig lärare vid
ett allmänt. läroverk, som af en till-

 

fällighet kom att inblandns i NVillnirs
ränksmideri. Skamsen, öfverbevisad
om sin fega skuld, nödgas han helt
dra sig ur spelet.

SKÅDESPELET: 1. Lycksökar-
na. 2. Tvänne mäns kamp om en för-
mögenhet. 3. Ett dumdristigt vad.
4.. Källaren "Röda hunden". 5. Wil-
bur Orloffs planer. 6. Magister Hen-
ry Volk. 7. Öfverfallet på skogsvä-
gen. 8. En lycklig räddare. 9. Tvän-
ne fiender. x 10. En lycklig moder och
hennes son. 11. Vännerna för lifvet.
12. Ett tappadt vad. 13. Det full-

 

ständiga nederlaget.

 

 

5.
-

lll AFDELNINGEN.

 

IV AFDELNINGEN:

:bilder Svan Stockholm.

Ö" Samhällets lyeksbarn

eller

Ödets lek.

Samhällsdrama i 15 tablåer.

Samhällsdrama i 15 tablåer.

Afgjordt den främsta samhällsskildring, vsom upptagits på någon kinematograf, detta på grund af dess gri-

pande allvar och spännande innehåll

l. Landsvägen, En fader och ett barn.
5. Barnet omhändertages af klosterskolans systrar.
10. Arbetsplatsen.
14. Det nya hemmet.

4. Domstolen.
9. Far och dotter.
Olyckshändelsen.

7.

Luiiarens dröm.

Sceneriet:

11. En god fader.
15. Kyrkogården.

2. Hungern drifver till brottslighet.

3. Ertappade,

7. Rymningen. 8. Lekplanen.

12. Rättvisans spårhundar på jathfng,

(Skämt, bilden talar

for sig själf.)

 

 

BIL] ETTPRISER:

Söckendagar:

1:a plats 50, 2:a plats 35, 3:e plats 25 öre.
1:a plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats 15 öre.

 

Barn under 12 år:

V Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.
Rätt till ändring af programmet förbehålles.

PROGRAM 5 ÖRE.

 

 

 

Linköping, Ös-tegötens boktryckeri, 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain