#6402: Continental

in?

 

 

:ha
n"

:Ehn-

 

 

 

EZ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

see LiNKöPiNo. ses-

Förestållningar: l-lvardagar kl. 6, 7,30 och ge. m. Sön- och Helgdagar kl.
2, 3,30 ö, 7,30 och 9 e. m. OBS.! Alla hvardagar kl. 6 e. m.
äga barn och skolungdom tillträde för endast lO öre.

 

i

nu
0,3.

PROGRAM

ir. e. m. Lördagen 16 t. 0. in. Söndagen den 24 September.

MUSIK.
l AFDELNINGEN.

FEQEMEEEEEEEEEESEDEEEW
r- 2 I

Den franska krigshamnen

=-= BREST.

Brest, som näst Cherbourg är norra Frankrikes star-
kaste krigshamn, är belägen på en utskjutande spets af
Bretagne vid Atlantiska hafvet. Den yttre hamnen, vid
hvars inlopp eCadatellae, hertigen af Bretagnes forna slott
liggerh ar så stor och djup att 500 krigsskepp kunna där
samtidigt kasta ankare. Den inre hamnen är liten och
upptages af skeppsvarf,I dockor och kaserner. Här be-
finner sig också den väldiga arsenal, hvarest regeringen
for närvarande sysselsätter 8,000 arbetare och hvilken del-
vishför en kort tid sedan blef lågornas rof. På kajen står

besitter en lyftkraft af 150 ton och hvil-

jättekranen som :
JEEEEEEDWEJEEQQWEDEEQ

Ska vi gifta oss?

Mimiskt lustspel.

 

 

 

 

 

 

 

ken särskildt finner användning vid insättandet af pansar-
plåtar och pannor.

Den yttre och inre hamnen sammanbindes medelst
en kanal. Denna är öfverspänd medelst en svängbro
konstruerad af jern med en vikt af l,200,000 kilo. Genom
svängning åtskiljas brons bägge delar och tillåta därige-
nom de största pansarfartyg att passera.

Sjöstaderi Brest är en modern stad men de gamla
stadsdelarne kunna ännu uppvisa flera romantiska partier.
Särskildt porten wdu Conqueti och srue de la Voåiter er-
bjuda en särdeles målerisk anblick.

 

 

AIF

 

 

 

 

 

 

ll AFDELNINGEN.
Musik.

 

le

5-Konstfilm från The Viiagraph & Gm. Paris.

KÄRLEKENS ÖGIN.

Stort, gripande, amerikanskt artistdrama.
Hufvudrollen Autföres af den populäre amerikanske skådespelaren Mr. MAURICE COSTELLO.

 

 

ä

ÖDc stora Fygningarna å Jägersro.

Belgiern Cozics flygning till Köpenhamn.

Före uppstigningen för flykt till Köpenhamn, öfverlämnas
Flygningarna bevistas af lO à 15,000 personer.

Han har penningar tillräckligt, stora beställ-
ningar, flera än han kan utföra, kort sagt, han har det bra.
Då drabbas han af en stor olycka. Den skrämbild alla
stora målare måste hafva för ögonen, blindheten, hemsöker
honom och inom kort är den unge uppmärksammade mode-
målaren en olycklig man, öfvergifven af hela den glada
skara, som åt hans mat och drack hans vin, medan han
var den rike och generöse värden. Ekonomiska bekymmer
träffa honom; han har intet att lefva af och intet att
lefva för.

Ryktet om hans olycka

En ung målare söker sig in till den stora staden för kan kommer.
att förvärfva ära och berömmelse.

Men innan har han bundit sitt hjärta vid en af traktens
vackra bondflickor, hvilken han lofvat komma hemta, när
han en gång ser sina ungdomsdrömmar blifva verklighet.

Tiden går, månaderna blifva är och målaren kommer
inte tillbaka. Ett år efteråt upphör han att skrifva till den
unga flickan, och hon förstår att hon är glömd och förskju-
ten, sä som det ofta händt.

Den unge målaren har haft framgång, och de små tid-
ningsnotiser, som under tiden nå fram till flickans hemort,
meddela endast om hans stora framgång och om de konst-
härliga segrar han vinner.

Målaren för ett gladt lif i den stora brusande staden.
omgifven af alla de vänner och väninnor, man lätt törvärf-
var sig i lyckans dagar, och hastigt förlorar igen, när olyc-

har emellertid spritt sig till hans
hemort, och den unga flickan, hvilken han svikit och glömt,
far till staden och hemtar honom. Hon var den enda, .som
förblef honom trofast, då alla de andra sveko. ,

Den blinde mannen går nu en ljusare framtid till

mötes
-EJ

 

 

 

 

 

El

Belgiern Cozics flygning jägersro (Malmö) Köpenhamn.
till flygaren ett hederspris. Cozic ger tecken att han startar flykten till Köpenhamn.

lll AFDELNiNGEN.
Musik.

iiöatat i

Tokagjelet uppe i närheten af Bergen är en af Norges
skönaste punkter. Högt uppe ifrån störtar älfven ned med

   

8.

få

 

 

 

 

Storartade, Vackra natur-scenerier.

här på de med mycken konst anlagda vägarna längs och
genom fjället. En färd här uppe ide praktfulla och stor-
slagna omgifningarna hör till de upplefvelser, som man sent
glömmer.

en mäktig brusning, som Öfverröstar alla andra ljud, längs
fjällets sidor växer skog och högt uppe drifver skyar rundt
om

fjällets topp. Också det mänskliga sniliet firar triumfer

   

Vi  I rie I

Äter uppträder publikens gunstling, Max Linder, i sina komiska situationsbilder.
. Skämt i långa banor.

Musik.
Som detta är det sista programmet för Biograf Continental 
och det bästa hoppas vi på en stor tillslutning. o

MN-

10.
OBS!

OBS.! Söndagar kl. 2 och 3,30 e. m. Billighetsmatiné. Entré: 25- öre för äldre å

alla platser, 10 öre för barn å 3zdje plats; barn å öfriga platser samma pris som för äldre.
Efter kl. 6 på Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.

 

 

 

Söckendagar: iza plats 50, 2:a plats 35, 3:e plats 25 öre. Barn under l2 år:
lza plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats l5 öre.
Rätt till ändring af programmet förbehålles.

PROGRAM 5 ÖRE.

BleETTPRlSER:

and!

...en

 

 

CI

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain