#6401: Continental

En..
-Wg

 

 

 

 

 

4.
:Tir-
-..

 

 

-n-ll

 

 

 

 

 

Blueeir ggr-rinner.

w LINKÖPING. es

 

Föreställningar: Hvardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.

Sön- och Helgdagar kl.

Å2, 3,30 6, 7,30 och 9 e. m. OBS.! Alla hvardagar kl. 6 e. m.
äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

 

 

 

PROGRAM

 

fr. e. m. Lördagen 2 t. e. m. Fredagen .den 8 September.

MUSIK.
l AFDELNINGEN.

I. Ett strandbad vid Wien.

Intressanta bilder från badorten Gänchäufel vid Donau.

2- Amerikansk film!

I döden l r

sin kärlek..

Stort spännande drama i 50 afdelningar.

il ÅFDELNlNGEN.

 I NOISET,

excemteäsk cyklist.

Förvånansvärdt konststycke.

Cyklisten Noiset visar oss här sina förvånansvärda konststycken, utförda med ett komiskt allvar, som verkar

oemotståndligt skrattretande.

4" EH besök i Miinchen.

Intressant resebild.

lll AFDELNlNGEN.

 

 

 

lizäf:L 

-e-:dàåa - e-
Edison könen-Hm.

i EHÖFHINGEN.

 

 

 

i

Gripande dramatiskt skådespel i flera afdelningar.

Den unge jack Norworth älskar den sköna Edith Lang-
don. Han är en både förekommande och älskvärd ung man
samt en angenäm sällskapsmänniska och en mästare å dansens
område. Det var ett i allo förmånligt parti, då de bägge voro
rika och innehade samma samhällsställning. Icke förty sökte
den unga damen jämnt fel hos jack och afslog oupphörligt hans
frieri som han framställde minst två gånger i månaden.

Så utbröt kriget och Jack Norworth blef i egenskap af
kapten i armén inkallad till krigstjänst. Nu ville han visa Edith
att han ägde hjältemod. Detta påstod hon att han totalt saknade.

Två ljusskygga förbrytare som läst i tidningen om kriget
kommo på den idén att ingå som frivilliga i krigstjänst. En
natt skaffade de sig de erforderliga persedlarne för sin utrust-
ning. Då Edith Langdon en dag på skämt ville sätta kaptenens

6- Amatörskådespslam-klubben.

hjältemod å ett litet prof begagnade hon sig af de bägge sol-
daternas hjälp. Emellertid passa förbrytarna på tillfället att i ett
obevakadt ögonblick sinsemellan uppgöra en plan till inbrott i
Ediths hem. Då kaptenen aflägsnat sig, smyger sig den ene af
soldaterna till den närbelägna villan. Den unga damen uppe-
hålles under tiden af den andre soldaten. Då Edith om en stund
inträder i sitt rum, stöter hon på soldaten som redan tillägnat
sig en mängd af hennes tillhörigheter. Då äfven den andre
kommer inrusande uppstår en vild kamp. Kaptenen som miss-
tänker de bägge soldaterna smygger sig efter dem och hans
misstanke besannas. Efter en vild strid har han öfvermannat de
bägge förbrytarne. Genom denna sin hjältebragd har han eröf-
rat Ediths hjärta och erhåller som belöning hennes hand.

Amerikanskt lustspel.

Framställdt af AB förnämsta artister.

lV AFDELNINGEN:

 e 

 

7" liri sviten

inside.

 

km

Spännande verklighetsbild från Frankikes storhetsdagar.

Historien förrnäler oss att Napoleon för sin lille son,
konungen af Rom, hyste en lidelsefull kärlek. ja det var icke
blott kärlek utan en formlig dyrkan han ägnade detta lilla väsen.
Hans födelse var mycket efterlängtad och kejsaren hoppades,
att en gång på hans hufvud få sätta världens största kejsarrikes
krona.

En dag då Napoleon i sitt arbetsrum leker med sin lille
son, anmäler man en dam, som önskar öfverräcka en böneskrift
till kejsaren. Den lille konungens guvernant tager honom med
sig ut i ett förrum och damen införes till Napoleon. Det är
komtessan de Courville, hvilkens son genom sitt deltagande i
sammansvärjningen mot generalerna Duchesne och Marty af
högsta krigsrätten blifvit dömd till döden. Kejsaren läste första
sidan af böneskriften, drog ihop sina ögonbryn och svarade med
afvisande åtbörder: wRättvisan skall ha sin gång. Lämna mig
madamew). l I

Den olyckliga modern går gråtande ut 1 förrummet, hvarest
konungen af Rom leker med grenadiererna som med största be-
redvillighet efterkomma hans befallningar. Madame de Cour-
ville, som icke längre kan behärska sin smärta, sjunker ned på
en stol. Konungen af Rom betraktar henne från alla sidor, gär
fram till henne och frågar med mild stämma: sl-lvarför gråter
du? Kan du inte säga mig det? Knappt har den olyckliga för-
nummit hans stämma, då hennes förtviflade belägenhet ingifver
henne en tanke. Hon frambar sin bön till den lille prinsen och
besvär honom att ej släppa sin fader, förränn han läst böne-
skriften.

Barnet tager skrifvelsen1 och går in i sin faders arbetsrum,
hvarest denne har en öfverläggning med sin minister. Prinsen
går förbi officeren som Avill förhindra hans inträde och vänder
sig först till ministern sägande: sDrag er tillbaka min herre.
jag har något att tala med min fader orm. Kejsaren skrattar
och anmärker, att han äfven har något att tala med denne herre

 

om, men konungen af Rom stampar med foten i golfvet
och säger, att han önskar, att hans befallningar åtlydas.
Då de blifvit allena räcker den lille fram böneskriften. wDet
gifves ting som du ingenting har att skaffa medw, säger kejsa-
ren i barsk ton, elämna mig och lelw. Barnet som för första
gången hör sin fader tilltala sig så strängt blir skrämd och för-
stummas plötsligen, under det stora tårar strömma utför hans
kinder. wKom hit och omfamna mig), säger den rörde fadern.
eNejn, säger barnet hårdnackadt, ajag omfamnar dig icke, då du
ej låser böneskriftem. Kejsaren ger efter och öppnar omslaget.
Förvånad läser han följande: wMajestät, min son är oskyldig.
Man har nämnt hans namn såsom en af de samman-svurne, men
han har aldrig velat deltaga i någon komplott. Aran förbjöd
honom dock att namngifva sina kamraters. Kejsaren läste bref-
vet till slut, tog sin son i sina armar och befallde, att fru af
Courville skulle föras in. Orörligt lutad mot kamin betraktar
hon Napoleon. Full af smärta och skälfvande ialla lemmar
närmar hon sig skrifbordet, vid hvilket den lille konungen har
intagit kejsarens plats. Då Napoleon ser hennes tvekan, säger
han uppmuntrande: eMadame frambär Eder bön till konungen
af Rom. Han skall hjälpa Edere. Då vänder hon sig bedjande
till barnet, som öfverräcker till henne en skrifvelse af följande
innehåll: wl-lärmed befaller jag att kapten de Courville genast
skall försättas i frihets.
Konungen af Rom
IV Napoleon.

Den nyss så arma, men nu så glädjestrålaude modern
vill kyssa en flik af den lilles rock, men denne räcker henne sin
kind och omfamnar henne. Därefter aflägsnar hon sig. Full af
tacksamhet stiger den lille upp på en stol och sträcker sina ut-
bredda armar mot fadern, som trycker honom till sitt hjärta.

 

 

8- ROBINETT som gift.

Stormande skrattsuccés.

Nytt program hvarje Lördag.

 

 

 

 

OBS.! Söndagar kl. 2 och 3,30 e. m. Billighetsmatiné. Entré: 25 öre för äldre ä

alla platser, 10 öre för barn å 3:dje plats; barn åöfriga platser samma pris som för äldre.
Efter kl. 6 på Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: Söckendagar: 1:a plats 50, 2:a plats 35, 3:e plats 25 öre. Barn under 12 år:

1:a plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats 15 öre. -
Rätt till ändring af programmet förbehålles.
PROGRAM 5 öRe.

 

 

i:th jd

Linköping, Östgöternis bioiktryckeri, 1911. I

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain