#6400: Continental

.
år-
,

 

 

 

J.
m" (-
..-

 

 

 

 

 

BIUGRAP

 

 

 

Tinnrrnr. é

 

 

 

ess LINKÖPING. w

Föreställningar: Hvardagar kl. 6, 7,30 och 9e.m. Sön- och Helgdagar kl.

2, 3,30 6, 7,30 och 9 e. m. OBS.!

Alla hvardagar kl. 6 e. m.

äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

 

e..
.r

fat.

----

PROGRAM

fr. 0. rn. Fredagen 25 Augusti. t. o. rn. Fredagen den i September.

MUSIK.
l AFDELNINGEN.

1" Ett besök i Wiege.

Hänförande vackra och storslagna naturscenerier från Schweitz.

En moder.

Gripande samhällsdrama i 50 afdelningar.

Hon var moder, ingen anade att
den vackra guvernanten hade en son,
det var hennes hemlighet, rmen på.
samma gång hennes olycka, ty den
unge grefven hade förälskat sig i
henne, friat till henne och hon hade
gifVit honom sitt ja, men samvetet
plågade henne, hon måste säga honom
det, i annat fall finge hon ej ett ögon-
blicks ro, men upsköt det dag för
dag och först påV själfva bröllopsaf-
tonen omtalade hon det för honom.

3.

 

Det hon hade väntat skedde, han ja-
gade bort henne och allt Var förbi,
hon blef förskjuten af alla., tänkte på.
själfmord men kärleken till barnet
räddade henne och vänliga människor,
hennes barns fosterföräldrar, togo
hand om henne och tiden gick. Den
lille är nu sju är gammal och en rask
och duktig pojke som alla hälla af.
En dag 1ser han på Vägen en automo-
bil som utan tvrifvel skulle kört rakt
på expresstäget om ej någon hindra-

ll AFDELNlNGEN.

 

de det. Resolut kastar han sig fram-
för automobilen med fara för sitt eget
lif, stannar automobilen midt för ex-
presståget och afvärjer således olyc-
kan. Automobilens ägare och hans
moder äro ygamla bekanta, det är gu-
Vernant-ens man och hon är .stolt öf-
Ver att det är henes son som räddat
hans lif. Dä hon nekar att mottaga
pänningar förlåter han henne allt
och heder henne att äter komma till-
baka till sig som hans hustru.

.Ein Stafmfu" dag. Kemisk bird.

4" Ett besök i Alm. 

Amerikansk konstfilm!

lll AFDELNENGEN.

Amerikansk konstfilm!

När limglasel rinner ur.

Speiad af kända amerikanska skådespelare.

Professor Schaifstein ................ . .

Personer:

Mr. VlLLIAM GREEN.
Miss FLORENCE LAWRENCE.

Professorskan .......................... . .
Albert Merieus ....................... .. Mr. J. A. BUEKE.
(lon-isvän, hvilken anmäler sin an-

Professor Schaffstein är en fram-
stående filolog, en af tidens störste

kapacitet i gammal persiska och
sanskrit, men han är mycket dåhg
äkta man.

I sin stora egoism, han känner icke
till någon hänsyn utan för sin Veten-
skap, förbjruder han sin unga hustru
att deltaga i alla .slags nöjen, hon lef-
Ver afstängd från hela. Världen till-
sammans med sin tidigt äldrade man,
hvilken ingenting tål, ej ens musik
som är hans unga hustrus enda glädje.

Hvar dag som kommer är en källa
till nya ledsamheter och nya sorger
för den unga professorskan, som ännu-
har. mycket att vänta af detta lifVet.

Andtligen skymtar den unga frun
en sträle af hopp i fjärran; hennes
man har fått ett bref från en ung-

6.

 

komst för att uppfriska gamla min-
nen, och dessutom för att frekvente-
ra sin gamle väns rikhaltiga. biblio-
tek.

Det är en ej  Värst ung man,
författaren Albert Merteus, som kom-
mer, och han och professorskan blif-
va snart goda vänner.

Då professorn plötsligt blifver
kallad till en närgränsande stad för
ett vetenskapligt syfte, blifva. fnun

och husets  ensamma, och fru
Schaffsteiu begynner lefva upp på

nytt.

Då. anländer hennes man till hem-
met, svårt sjuk, och den tillkallade
läkaren konstaterar att det är en far-
lig, långt framskriden hjärnsjukdom,
som kräfver den mest möjliga hän-
syn.

lV AFDELNINGEN:

 

I ett anfall af svartsjuka uttöm-
mer den sjuke emellertid sina sista-
krafter, och nägra fä timmar efter
är allt förbi. Husets tjänare som
älska sin gamle herre, tror emellertid
att det är professorskan, som har
framkallat katastrofen genom att gif-
Va den döde en alltför stark dosis
morfin; men den tillkallade aukto-
riteten förklarar snart, att misstan-
ken är alldeles ogrundad.

Albert Merteus och professorskan
älskade hvarandra men de kunde ej,
af hänsyn till folkets dom, ingå nä-
gth äktenskap; de gamla ryktena
Vilja dyka iupp pä nytt, och världen
tror som bekant alltid det värsta.
Detta inser Albert Merteus också, han
resignerar och reser bort; lifvets tär-
ning är kastad och han har tappat.

218  an.

Dramatisk scen af FRONDAIE.

Herr PAUL NUMA
,, TAUFFENBERGER ,,
Frk. NAPIERSKOWSKA ,,

Komisk scen af Frederice Mausens.

Dölj-ande sig för obehöriga blickar
bakom sin kärastes parasoll. ser Pet-
ter plötsligt icke utan oro sin hustru
och sin svärmor nalkas; medan .han
som bäst drömmer om ett litet kär-
leksäfventyr.

Hans följeslagerska gör sig hastigt
och lustigt osynlig, lämnande i stic-
ket den lättfärdfige äkta mannen med
parasollet i handen. Med en snabb
rörelse stoppar Petter den förargliga
tingesten bakom sin Väst, hvarpä han
med ett smäleende på läpparna tå-
gar vägen hemåt, med hustrun och
svärmod-ern på Var sin sida, alltjämt
bemödande sig att för de båda damer-

 

Skådespelare:

I)

77
Operan ,,

na dölja parasollet, som emellertid
glidit ner i ena byxbenet, förlänande
åt hans gång en viss likhet med en
aukas otympliga sätt att röra sig.

rIlill råga på. olyckan faller Petter
omkull, hvarvid det komprometteran-
de parasollet blifver synligt. SVär-
modern är ej sen att gifva honom en
välförtjänt näpst. Under tiden igen-
känner en förbigående det olycksa-
liga parasollet såsom tillhörande hans
egen hustru.

Petter utmanas på. duell, hvarvid
det bestämnnes att 12 kulor skola
växlas på. 4 meters afstånd. På. det
att en rättvis försyn mä ensam fälla

från Comedie Francais

 

Vännen.
Baronen.
Dansösen.

Parasollet.

spelad ar PRINCE.

utslaget, skiljas de båda motståndar-
na åt af ett förhänge. Duellen äger
rum i den förorättade partens salong.

Darrande af fruktan döljer sig
Petter bakom en möbel, under det att
hans motståndare, som trots allt tVif-
lar på den rättvisa försynen, kryper
in i ett skåp. De 12 kulorna. Växlas
sålunda. utan resultat.

Till sist uppenbara sig de båda
motståndarnes hustrur på valplatsen.
Petter upptäckes i en garderob och
öfvenandtvardas skamflat och darran-
de åt sin svärmors vrede af sin 7ter-
öfring", som fått nog af detta äfven-
tyr. i

Nytt program hvarje Lördag.

 

 

OBS.! Söndagar kl. 2 och 3,30 e. m. Billighetsmatiné. Entré: 25 öre för äldre à

alla platser, 10 öre för barn å 3:dje plats; barn åöfriga platser samma pris som för äldre--l
Efter kl. 6 på Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.
i i

BILJETTPRISER:

Söckendagar:

1:a plats 50, 2:a plats 35, 3:e

plats 25 öre. Barn under 12 år:

1:a plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats 15 öre.

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

PROGRAM 5 öRE.

 

 

Linköping, Östgötens boktryckeri, 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain