#6397: Continental

.UF

 

 

 

 

 

 

 

 

slät.
..-

 

 

 

...ill

 

 

 

BInanAr c- TINerTAL

Gee LINKÖPING. seg-

OBS.! Föreställningar tills vidare hvarje Fredag, Lördag och Söndag.
Sön- och helgdagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.
Fredagar och Lördagar kl. 7,30 och 9 e. m.

Obs.!

 

Fredagar och Lördagar kl. 6 e. m. äga barn tillträde för 10 öre.

 

Fd PROGRAM n

För Fredagen 28, Lördagen 29 och Söndagen den 30 Juli.

MUSIK.
l AFDELNINGEN.

 

I. Silldske utanför

 

 

Europas restknst.

Ombord å trawlare och fiskebåtar.

Sillfisket utanför Europas vestkust intager, i likhet

med hvad fallet är rörande vårt eget fiskeriväsende, en

i mera framstående plats inom fiskerinäringen, hvarför denna
typiska, i synnerligt hög grad lefvande skildring från ett

fisklag, borde ha sitt särskilda intresse, i all synnerhet som

fotografierna äro tagna under för fiskarebefolkningen gan-

ska ogynnsamma väderleksförhållanden, nämligen storm
och hög sjö. g i
Vår skildring i bild lämnar åskådaren ett gynnsamt

v- tillfälle att uppställa jämförelser mellan vårt bohuslänska

sillfiske och det vesteuropeiska.

Vi särskilja de olika hufvudafdelningarne under nedanstående rubriker:

l Fiskeflottiljens utfärd till hafs.
Nödiga förberedelser vidtagas.

Sillgarnen kastas ut.

2
3
4. Garnen uppdragas, hvarefter sillen utgallras.
5

l storm och hög sjö.

 

kamma-GEWEE .1 

2. unga nattsuätmate. tsaämtà

Site: så "år det när var ungdom jäv sköta

 

 

 

 

 

sig sjätj.

 

 

ll AFDELNlNGEN.

3.

Frestelsen.

Fem år därefter.

PPPNQWPWNI"

I.. I-
-4

Förlätelsen.

Anna är dotter till en fattig grufarbetare. En dag
under sina visiter i den närbelägna skogen träffar hon på
en artistmålare, som just är å färde med att måla en tafla
af skogen. Han får som af en händelse syn på den
vackra Anna och får henne att låta honom måla af sig.
En tid efter kommer han, Alfred, på besök till Annas fader
för att erhålla hans "ja" att gifta sig med Anna. Annas
fader, Henry, afslår anbudet emedan han anser Anna väl
ung, men vår Alfred lyckas jämte Anna fly från orten.

- Fem år senare. - Alfred håller just på att draga
de sista penseldragen på sin hustrus och lilla dotters por-
trätt, som skall till Kungl. Konstakademiens utställning.

 

Gruiarbetarens dotter.

Det lyckliga hemmet.
Afresan med fästmannen.

De ungas lyckliga hem.

Kungl. Konstakademiens utställning.
Första priset på utställningen.
Olyckshändelsen i grufvan.

Efter tillfrisknandet.

Den lille medlar försoning.

Han vinner första priset och för detta skaffar han sig en
automobil och i denna fara han och Anna jämte deras
dotter till hennes fader. I hemmet har en stor olycka
timat. Annas fader har genom en olycka i grufvan blif-
vit urståndsatt att kunna arbeta någon tid. Anna och hen-
nes man ankomma till hennes hemort och vid grinden
till hennes faders hus skicka de den lilla dottern till fadern,
som sitter utanför ingången till sin stuga. Sjuksköterskan,
som vårdar honom, får plötsligt syn på den lilla, som
kommer ensam gående mot morfadern och lyfter henne
upp i hans knä. Strax därpå anlända äfven Anna och
Alfred och en vacker försoningsscen afslutar denna bild.

 

 

 

 

(skämt)

  

lll AFDELNlNGEN.

5"Blomsterragatta i Venedig.

nunnunuunuunuuunnunn
6" MODELLEN.

Spännande drama.

 

 

7" Den falska breflådan
eller kontoristens missöden. (Skämt)

En kontorist mottager en summa penningar af sin
chef och förseglar dem för att nedläggas ibreflådan.
Detta upptäcktes af tvenne luffare, som besluta att få pen-
garnaki sin ägo.

Luffarna tillverka en falsk breflåda, utställa den utan-
för kontoret. Kontoristen utkommer för att nedlägga
brefvet i närmsta brefläda och finner en vid porten, hvari
han nedlägger brefvet.

 

Kontori ten beskylles för stöld, hvilket så sårar honom,
att han i vredesmod visar sin chef på dörren. Polisen
anländer och kontoristen mäste medfölja för att visa bref-
lådan, där brefvet nedlagts, då han finner denna försvun-
nen. Han sliter sig då lös från polisen, och efter en
väldig språngrnarsch törnar han slutligen mot den falska
breflådan, hvilken då upptäckes vara rörlig och luffama

få därefter sitt välförtjänta straff. .
M

 

BlLJETTPRlsER;

Söckendagar: 1:a plats 50, 2:a plats 35, 3:e plats 25 öre. Barn under 12 år:

1:a plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats 15 öre.
Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.
Rätt till ändring af programmet förbehålles.

PROGRAM 5 öRe.

 

 

Linköping, Ös-tegiötleinis boktryckeari, 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain