#6396: Continental

re-

 

 

 

 

 

 

 

 

n
-J

:AAs

.-

 

 

 

 

 

 

 

Bmeerr rrrrerrir.

see LINKÖPING. ses

OBS.!

Föreställningar tills vidare hvarje Fredag, Lördag och Söndag.

Sön- och helgdagar kl.16, 7,30 och 9 e. m.
Fredagar och Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.

Obs.!

Fredagar och Lördagar kl. 6 e. m. äga barn tillträde för lO öre.

 

 

"se

"f"-

 

nun"

  

BILJETTPRISER:

 

PROGRAM

För Fredagen lt, Lördagen 5 och Söndagen den 6 Augusti.

MUSIK.
l AFDELNINGEN.

1- En aideiiiid rt Berlins Berendrtiessrr ei inne.

Mycket intressant.

Gwhbwhmmwm

Storslaget och praktfullt handkoloreradt drama.

 

 

ll AFDELNINGEN.

Spännande indiandrama.

Wild west..

Wild west.

4lndidndremet rid liuldilndrn

eller hvad Stora Biörnen lärde.

En mexikansk skönhet, utmanande och stolt,
med glödande hjärta, älskar passioneradt sin man,
en mexikansk äfventyrare af den sort, som lefver ett
tvetydigt lif i civilisationens utkanter.

Hon och hennes man hålla en dag på att spela
kort med några cowboys i ett värdshus. Just som
hon vill smussla ett kort i handen på sin man för
att hjälpa upp hans tur, upptäckes bedrägeriet af en
åskådare.

l västern göres processen kort i sådana saker.
Häng falskspelaren i närmaste träd, ljuder domen!
Som en vansinnig kämpar den vackra kvinnan för
att rädda sin älskade. Cowboys bevekas ai hennes
böner och sedan mannen fått en grundlig bastonad,
låta de paret löpa, på villkor att det lämnar terri-
toriet. Flyktingarna slå sig ned i ödemarken. Här
råka de på en indianstam och mexikanskan utverkar
hos höfdingen, som aldrig förut sett en hvit kvinna
och betages af hennes skönhet, att de få bo på
stammens område. Genom en tillfällighet upptäcka
ätventyrarna att floden, vid hvilken indianerna bo,
är guldförande och att indianerna insamla stora för-
råd af guld. De öfver-lägga om huru de skola kunna

 

 

 

bemäktiga sig detta. Mexikanskan beslutar att snärja
höfdingen i sina garn och få honom att förråda
stammens hemlighet. Hon lyckas i sitt företag.
Höfdingen förskjuter hustru och barn för den hvita
kvinnans skull och låter aflocka sig hemligheten.

Höfdingens hustru, som spioner-ar på mexikanskans
förehafvande, meddelar höfdingens förräderi för ett
par tillgifna krigare i stammen. Dessa öppna ögo-
nen på Stora Björnen och tillsammans öfverraska de
äfventyrarna just som dessa skola rida bort med sitt
byte.

Ursinnig störtar sig höfdingen öfver mexikana-
ren och -en häftig strid uppstår. Trots allt hyser
höfdingen dock ännu så mycket svaghet för den
sköna mexikanskan, att han skonar dem och låter
henne draga bort med honom, sedan indianerna
fråntagit dem alla deras dyrbarheter.

De båda indianerna lofva,-för deras vänskap till
indiankvinnan, att ej meddela stammen höfdingens
förräderi och denne, som nu rätt lärt värdesätta sin
hustrus mod och tillgifvenhet, beder henne ångerfull
om förlåtelse.

 

såren

eller borta är bra men damm är bäst. (Skämt)

 

 

lll AFDELNINGEN.

 

l. Alladins dröm. 2.

sans hand. 5.

 

M

 " a d  n i

eller en underbara lampan.

Obs! En härligt vacker i lefvande bilder berättad saga, delvis artistiskt handkollorerad.

Alladin . möter prinsessan. 3.
a) Trollkarlen förråder hemligheten om lampan och visar nedgången till den underjordiska grottan, där
denna finnes förvarad, b) lurad och innestängd, c) lam ans underbara makt. 4. Alladin vinner prinses-
Trollkarlen röfvar bort lampan. 6.

 

 

Sökandet efter lyckobringande lampan.

ter fattig. 7. Alladins triumf.

Skämt af första rang.

Söckendagar: lza plats 50, 2:a plats 35, 3:e plats 25 öre.

1:a plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats l5 öre.
Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.

Rätt till ändring af programmet förbehålles.
PROGRAM 5 ÖRE.

i
j

:Minds-.åkarna första kadett.

 

 Brefbärarens nvàrsgåfva. (Skämt)

 

 

Barn under 12 år:

 

 

Linköping, Östegrötelnis borktryckeiri, 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain