#6395: Elektro

eje- eje efe-

 

 

 

 

 

 

 

Linköpingsw

giektro-

= 26 REPSLAGAREGATAN 26 =

NYTT PROGRAM HvARJE
MÅNDAG ocH TORSDAG

-"- -.- .0- .2. -f- -I- .0- -. -"- ..- .-
. . . . u . - - . . -

 

 

 

:Biegra

 

 

 

 

 

 

 

MXQDO(fällåållååIi-åållåällåtällåätllåtf-IlåtfllåållåålläkaeVV

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

 

 

Söndagen (Nyårsdagen) den "1 t. o. m. Onsdagen den 4 Jan. 1911.

MUSIK: af Direktör C. MEGGERLIE och fru G. HJORTI-I: 1) Jultomte-Marsch af C. Meggerle.
I AFDELNINGEN:

t Världsutställninuen i Biiissel ärslut,

dess portar äro stängda. Men å den hvita duken kunna vi
ännu se det rörliga lifvet på utställningen och i staden. Vi visa
i dag lyckade bilder från

Svenska utställningen i Brtissel.

2- Cam-bodgiska danser.

Utförda af Kung Sisowaths danserskor.

I en ram, hämtad från det inre af ett asiatiskt palats, upp-
rullar denna film sirliga, under ormliknande rörelser utförda
danser. Danserskornas fantastiska dräkter träda hjärt fram, och
den bullersamma musik, som de flitiga musikanterna prestera,
är lätt att tänka sig. Bland danserna framhålles särskildt en
solfjädersdans. Till slut defilera en lång rad vördnadsvärda
elefanter förbi.

Intressanta och underbara naturbilder.

 

 

3" Spuitäiningai i Indiska armén.

Intressanta gymnastik- och idrottsbilder.
Kinematografi i färger.

De indiska soldaterna förete ett från de europeiska gan-
ska afvikande yttre. Uniformen består af blott ett par korta
linnebyxor, en blus och en turbanliknande mössa. Benen äro
bara till ett stycke ofvanför knäet. Men är utstyrseln primitiv,
så synes utbildningen fullt kunna mäta sig med hvad vi här ha
att uppvisa - åtminstone att döma efter de prestationen filmen
återgifver. -

Man ser här allehanda öfningar och rörelser, afsedda att
bibehålla de smidiga "brunskinnens" vighet, marsch i afdelningar,
en mycket liflig bajonettfäktning, öfningar med kulstäng och
stridsklubbor, hoppning öfver häst, öfverlägsna prestationer på
paralella bommar o. s. v. Och allt går med precision och fart.

Orientaliskt militärlif.

ll AFDELNINGEN:

Musik.- 2)
4.

Mikado-Polka af P. Buccalossi.

En hälsosam lektion.

Barnet är dock det käraste.

Hemmets största lycka är barnet, men huru ofta vårdslö-
sas icke de små af tanklösa föräldrar, hvilka icke förrän det är
försent inse hvad kärt de mistat. Vår bild ger en god lärdom
i detta fall, dessbättre med ett lyckligt slut.

Lilla Marys far är författare och strängt sysselsatt med ett
nytt arbete, modern är äfven litterärt anlagd och intresserar sig
vida mer för läsning af romanen för dagen än för att leka med
sin lilla älskliga dotter. En dag ber Mary att modern skall göra
henne sällskap till hafsstranden, men modern afvisar den lilla
flickan utan ens en smekning. Marys far, som är djupt fästad vid
sin dotter, råkar att få höra samtalet och beslutar låta barnet få
sin vilja fram. Nere vid oceanbadet vandra de sida vid sida.

Det är mycket folk vid stranden och bland dem träffar
Marys far -en gammal bekant, som han slår sig ned bredvid.
Mary blir en stund glömd. Den lilla vandrar nedslagen och en-
sam omkring på stranden, råkar förirra sig för långt bort, blir
trött af sin vandring och somnar till sist på en sten. Floden
kommer, men den lilla sofver lungt.

Fadern upptäcker efter en stund barnets frånvaro och bör-
jar oroligt söka efter det. I tanke att Mary möjligen gått hem

 

 

skyndar han dit, men finner endast att hans hustru under tiden
haft besök af en manlig bekant. I förtviflan återvänder han till
stranden, där han sammanträffar med sin hustru, som blir för-
skräckt vid underrättelsen om barnets försvinnande. En af Marys
små skor, som hon tappat under sin vandring, kommer henne
att tro att barnet omkommit och i full förtviflan får modern föras
till hemmet.

Vattnet stiger alltjämt. Stenen, på hvilken den lilla slum-
rar, kringflytes, och plötsligt väckes Mary med förskräckelse vid
känslan af det kalla vattnet. Men vattnet stiger obarmhärtigt,
och flickans nödrop förklinga ohörda. Men hjälpen kommer i
sista stund. En simmare får höra Marys ångestrop, räddar henne
och för henne i land. I

I hemmet råder stor förtviflan. De båda föräldrarna känna
nu först huru kär deras lilla flicka verkligen var dem.

Då öppnas plötsligt dörrarna och barnet inbäres.
drarnas glädje behöfver icke förklaras.
halsen och lofva bot för framtiden.

Föräl-
De falla hvarandra om

Vacker, väckande och väl iscensatt bild.

III ÅFDELNINGEN:
MUSIK: 3) Weinachtslied af C. Meggerle.

 

 

n

5.

de stora engelska varfven.

 

flyttas från vårt eget mörka och kalla land.

 

Fr KniEMÄfcoLioR.

URBAN-SMITHS PATENT.
(Kinematografi i naturens färger) är en af vår tids märkligaste uppfinningar.

Emigrantàngarens sjösättning.

-- Vår bild visar hur en af dessa hafvets jättar, hvilka (krossas Atlanten i alla riktningar, sjösättes från ett af 11

 - Badlif i ostende. ..

i I den Belgiska staden Ostende råder sommartid ett rörligt kontinentalt badortslif.
badgäster dit i många tusental för att i Nordsjöns vågor söka icke blottivederkvickelse utan ock förströelse. Vår foto-
graf har lyckats eknäppaw en mängd lifliga, intressanta och pikanta bilder från detta badortslif, dit vi nu i en hast för-rr

r.
[i

Från olika länder strömma

 

 

 

 

 

 

 Charmanta och pikanta bilder som alla måste se! -r
F :. :: :EI f I: 

 

IV AFDELNINGEN:

MUSIK: 4) Hedemarkingen.

Själjuppofjringens belöning.

Poused är en förmögen åldring men är dess värre blind.
Han vårdas ömt och tillgifvet af sin unga, vackra myndling
Margarete. Sonen jacos har genom dåligt umgänge och en allt
för riklig tillgång på pänningar blifvit en något vidlyftig ung
man. Fadern önskar Jacobs och Margaretes förening och deras
förlofning äger rum i hans närvaro.

jacob och hans vänner fördrifva gärna aftnarna på klub-
ben med högt spel och vid ett tillfälle förlorar han till en af de
närvarande 5,000 franc på hedersord att betalas inom 24 timmar.

Filip Rosay kommer på besök hos den blinde Poused och
hans myndling. Filip har länge i hemlighet älskat den vackra
Margarete och hon å sin sida har icke varit likgiltig för den
ståtlige mannen, men plikten går framför allt. Under Filips
besök får jacob ett påminnelsebref om sin spelskuld, med hot
att hans nanm kommer att tillkännagifvas på klubben, om ej
skulden inom utsatt tid likvideras. Pängarne måste skaffas, men
hur. Frestelsen kommer i hans väg: Faderns välförsedda kassa-
skåp! Han brottas med sig själf, men frestelsen blir honom
öfvermäktig.V På tå smyger han sig genom dörren till kontoret.
Filip ser hans mystiska vandring Och följer honom i spåren och
kommer just lagom att förhindrajacob begå sin dåraktiga handling.

 

 

 

 

PROGRAM 5 ÖRE.

Vals af jon Andersson.

I sitt privata rum har Poused en hemlig allarmapparat
Den markerar samvetsgrant att kassaskåpet vidrörts af obehöriga
och med tillhjälp af Margarete stänges kontorsdörren medels en
sinnrik anordning. De två unga männen äro ohjälpligt instäng-
da. Det blir ett svårt slag för Margarete, när hon ser hvilka de
förmodade inbrottstjnfvarne äro, men hon äger nog själfbehärsk-
ning att icke förråda något för den blinde, som då han känner
sitt kassaskåp orördt antager att det hela varit falskt allarm.

Då Margarete återkommer för att fordra förklaring, påta-
ger sig Filip skulden för att skydda sin vän. jacob är djupt
rörd öfver ädelrnodet, och då han af sin fader senare erhåller
de 5,000 francen, att betala sin skuld, inser han sin egen usel-
het och beslutar sig att i främmande land börja ett bättre lif.
I ett bref, som han efterlämnar, gifver han Margarete hennes
ord tillbaka, anklagar sig själf för det skedda och ber Margarete
och Filip ersätta honom hos fadern.

Så får till sist Filip belöning för sitt ädelmod, i det han
af den blinde Poused erhåller Margaretes hand. Hjärtat hade
han redan fått.

8- Botad för sömnlöshet.

Professor Murmeltiers hypnotiska stol.

Ultra dråpligt skämtstycke, som icke kan heskrifvas, utan
bör ses af alla som älska ett särdeles godt skratt.

 

 

 

FöREsTÄLLNlNGAR= Hvafdagar kl. 6, 7,30 0. 9 e. m. sam 0. Helga. Manne kl. 2 0. 3,30
e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

 Barnl under 12 år
OBSJ

i,

Läktaren och 1=sta plats 50, 2:dra plats 35, 3zdje plats  öre.

7, l 99 7! 9 II DI ,,

Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.

OBS.! Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast IO öre.
II IIIIIIIIIIIIBIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII

 

 

Linköping 1910. Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain