#6390: Elektro

,, kkä

    
 
    

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 inköptngsg

ateiitm-flöiogra

:I 26 REPSLAGAREGATAN 26 =

 

 

 

 

 

 

 

 

NYTT PROGRAM l-iVARJE

MÅNDAG ocH TORSDAG

(NV

anv ((1 "in"

 

 

 

 

AAffaotäålläålläIlåällåtltllåttllååll9?"fållåällåillåsäoosmw

 

 

 

 

 

 

 

PRÖGRAM

    

 

 

 

Fr. o. m. Måndagen den 23 t. o. m. Onsdagen den 25 jan. 1911.
MUSIK: af Direktör C. MEGGERLE och fru G. HJORTH: 1) ((Espana i Spaniena. Vals af E. Waldfeufel.
l AFDELNINGEN:

l llunul. Svea iiànkàis 25-àrs-iuhileim i llnihm samilàlliiill.
På ostronfiske i Limtjorden.

Särdeles intressant serie från de stora ostronbankarne och ostronfisket
i i Limfjorden, Danmark.

Två älskande.

Kärleken gör blind.

jack är upp öfver öronen kär i (sköna Lucy, och hon å sin sida besvarar hans kärlek i lika hö rad. D tt "f
anledning till en hel del muntra situationer. De båda älskande se intet, höra intet, tänka icke på annat ängsig sjàilfila:I gillåjeol:
vaknandet är dock litet obehagligt.

 En munter skämtbild. l:

ll ÅFDELNINGEN:
MUSIK 2) ((Mia Caraw. Polka af L. G. Hedin. I"

 

Miaa; KiNEMACoLoR. :saw

URBAN-SMITHS PATENT.
(Kinematografi i naturens färger) är en af vår tids märkligaste uppfinningar.

4" KONSTÄNTINOPEL.

" Härliga österländska naturscenerier.

Ofver Gyllene Hornets blågröna vatten går färden till Konstantinopel, Turkiets hufvudstad, med hvilken
ingen stad i världen torde kunna täfla i fråga om naturskönt läge. l synnerhet den del af Konstantinopel, som först
möter oss på vår färd, är förtjusande vacker genom strändernas amfiteatraliska höjning, mångfalden af kupoler och
minareter samt den litliga hamnen, där alla nationers flagga vaja. Stadens inre gör dock ej samma intryck. Gatorna
äro på några undantag när trånga och slingrande samt illa upplysta och boningshusen låga, oansenliga. Staden äger
också en mängd salutorg och basarer, där österländets alster äro hopade och där det utvecklas ett synnerligen bro-
kigt folklif, som väl ätergifves på våra bilder. Ofver Galatabron komma vi till förstaden med samma namn och så
vidare ut i de vackra omgifningarne. Till sist få vi också bevittna en lång .sultanprocessiom utvecklande en färgskim-
rande österländsk prakt.

 

lll AFDELNINGEN:
MUSIK: 3) ((Trolska ögon). Rondo af Carl Heins.

Hvardaqar kl. 6 e. m. Hvardagar kl. hall 8 och 9 e. m.

Enär en mängd personer ej hunnit erhålla biljetter
att se denna bild-visas densamma t. o. m. onsdag.

rsasasae ige.irriffartfzi:
iiiii ifs il.  

Jättefiliiil Sättefilml
Amerikanskt lustspel.

På särskild begäran:

 

 

nunnnqo
90

En natt i
Köpenhamn

ff eller Å-I

i Bondfångareklor.

(Huttdsbild från det mörkaste Köpenhamn.)
Förevisas med garanterad ensamrätt endast å

Skalkaktighet, sprudlande lefnadslust, ungdomlig lycka
och glädje andas ur hvarje scen af denna älskliga bild.
Man formligen fattar intresse och känner sig glad vid åse-
endet af de tre lyckliga studenterna och deras älskliga
kärestor. Klara, som plötsligt ser sig på den öfverblifna
kartan, vet dock att hjälpa sig genom att själf köpa och
sätta en gyllene ring på sitt finger. Visserligen är den
falsk, men hennes lilla list lyckas och snart är den utbytt
mot en. äkta, och glad sällar hon sig till de andra tre
lyckliga paren.

aaeaeaaa 

iv AFDELNINGEÄN.
MUSIK: 4) Polska från Helsingland.

Assyriens undergång.

Den siste konungens död.

Sardanapolos var, enligt grekiska historieskrifvare, den siste Det är orostider, men konungen föredrager alltjämt det

. . . -kf "f t t 1 glada hoflifvet framför krigarlifvets vedermödor och när därför
konungen l Assynen, en af fornhdens ma Igaste em mms a er folkets utsände komma till honom med en begäran att kalla till

hvars ursprung, hlstonai" kultur Och rehglon nam sammanfalla strid, kastar han det honom räckta svärdet till golfvet. Uppre-
ined Babyloniens. tade af konungens veklighet och försummelse besluta Arabaces
Den grekiske historieskrifvaren, som har sin berättelse iir och Belesys en sammansvärjning mot konungen, som dock får
persiska källor, omtalar Sardanapalos som en lastbar vällusting, reda på densamma genom sin favorithustru, hvilken råkar få höra
som endast tänkte på sina egna nöjen. Folkets utkorade Ara- de sammansviirnes radslag. I
bace och Belesys i Ninive förebrådde honom också upprepade Skroämd vid underrättelsen ochI uppmanad af sina hustrur,
gånger att han försummade sitt rike, men utan resultat. Konungen drager da konungen till sist .mot f1enden, men förlorar slaget.
företog i stället utfärder med sina talrika hustrur och anordnade l förtviflan sätter han eld på sitt palats och innebrännes tillsam-
fäster, där glädjen var allena rådande. Vid ett sådant tillfälle mans med sina hustrur. i  A I
upphöjer han högtidligt en slafinna, på hvilken han kastat sina  Q Elden sprider sig och i aska och ruiner ligger det fordom
blickar och funnit behag i, till sin drottning. 1 sa stolta Ninive.

70 I Bea efter sista modet.

Meterhatt och tunnbandskjol.

Lea skall möta sin man vid stationen, och kläder sig enligt nyaste fashion i en kollosal hatt och en tunnbandskjol.
Den besvärliga dressen försätter henne i flera obehagliga situationer och hon bereder mycken fröjd åt andra -men ingen åt mannen.

2:-; En dråplig illustration till modetokeriet. "

 

Linköpings Elektro-Biograf.

 

Det är långt ifrån sällsynt, att obevandrade landtbor
under besök i storstäderna falla offer för listiga vampyrer,
eller s. k. bondfångare. Trots alla varnande tidnings-
notiser inträffar det så godt som hvarje dag, att dessa
samhällets snyltgäster göra en kupp, som inbringar dem
tusentals kronor, hvilket tyder på att ännu mycket är ogjordt
för att inpränta tillräcklig försiktighet hos allmänheten. Vi
hoppas, att denna biografbild, som verklighetstroget af-
handlar en del finurliga tricks, hvaraf bondfängare bruka
begagna sig, i någon män skall bidraga härtill.

Utförlig beskrifning à 5 öre pr st. fås i biljettluckan.

Visas endast för vuxna!

 

 

 

"HUD-.HUDDUIJDDIIDIEDDDUIIDHIIIDUDDDDIIU

gdnumnnnnllnnllnEHEDUDUUDESDDGIJ

0
O

Oh 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nunnnnnnnnnunnnnnn PROGRAM 5 ÖREI unnunnnunnnnnnnnnn

FÖRESTÄLLNINGAR: Hvardagar kl. 6, 7,30 o. 9 e. m. Sön.- o. Helgd. Matiné kl. 2 o. 3,30
e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

I
I
I
I
- - - . Läktaren och 11sta plats 50, 2:dra plats 35, 3:dje plats 25 öre. I
 Barn under 12 år ,, ,, ,, 35, ,, ,, 25, ,, ,, 15 ,, n
OBSJ Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre. g

I
II

OBSJ Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.
EI! III!!!IIIIEEEIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIDIUUIUIIIIIIIIIIIUDIIIEIHIIIIIII

 

 

Linköping 1911. Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain