#6389: Elektro

Linköpings 

gicktro-:biogra

= 26 RePsLAGAReoArAN 26 =

 

 

 

 

 

 

 

 

NYTT PROGRAM HvARJE
MÅNDAG ocH TORSDAG

 

 

 

 

 

Wasa" ar n a Il a nas II a n år II ar u as n ar u as "som

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

PR 0 GRA MI

Fr. o. m. Torsdagen den 26 t. o. m. Söndagen den 29 jan. 1911.

MUSIK: af Direktör c. MEGGERLE och fru o." HJORTH;
l AFDELNINGEN:

Bilder från Sicilien.

Underbart vackra naturbilder från den vidt besjungna
Medelhafsön.

2Jack johnsonS öfverma". 3. RObiIthS nyår

Little Willie som boxare och brottare.
När björnarna uppvakta 1 januari.

Muntrande sportbild.
En glad skämtbild, huru den stackars Bobinet ansättes af

Willie är aliten till växten men stor till sinnesa, och han
klarar gladeligen såväl i boxning som brottning sin dubbelt störte , I I, l . I
slna fodrlngsagare den 1 januari och huru han tlll sist lyckas
skrämma björnarne på flykten genom att låna ett lejon.

motståndare, hvilken slutligen måste erkänna sig besegrad och
Muntert.

1) Potpourri af C. Meggerle.

lämna Willie ensam på valplatsen. Publiken jublar.
"Fenomenal sportact." j

ll AFDELNINGEN:
MUSIK: 2) Skolmarsch af .C. Meggerle.

 

Meg? KINEMACOLOR. :äger

(Kinematografi i naturens färger) är en af vår tids märkligaste uppfinningar.

KONSTHNTINOPEL.

Härliga österländska naturscen erier.

Ofver Gyllene Hornets blågröna vatten gär färden till Konstantinopel, Turkiets hufvudstad, med hvilken
ingen stad i världen torde kunna täfla i fråga om naturskönt läge. l synnerhet den del af Konstantinopel, som först
möter oss på vår färd, är förtjusande vacker genom strändernas amfiteatraliska höjning, mångfalden af kupoler och
minareter samt den lifliga hamnen, där alla nationers flagga vaja. Stadens inre gör dock ej samma intryck. Gatorna
äro på några undantag när trånga och slingrande samt illa upplysta och boningshusen låga, oansenliga. Staden äger
också en mängd salutorg och basarer, där österländets alster äro hopade och där det utvecklas ett synnerligen bro-
kigt folklif, som väl återgifves på våra bilder. Ofver Galatabron komma vi till förstaden med samma namn och så
vidare ut i de vackra omgifningarne. Till sist få vi också bevittna en lång sultanprocession, utvecklande en färgskim-
rande österländsk prakt.

4.

nu"

lll AFDELNINGEN:
MUSIK: 3) Potpourri ur Värmländingarna.
Amerikansk konstfilm.

5" Wiå Eran len.

:Drama från Alperna. . -

Ett mera spännande och bättre speladt drama än w Vid brantem är en sällsynthet.

Amerikansk kon stfilm.

Säkert är att den nya världs-
firman almpm med denna bild har slagit ett kinematografiskt rekord. Vi vilja icke betaga åskådaren nöjet att själf se
och med stigande spänning och intresse följa bilden från början till slut, säkra som vi äro att hvar och en med lätthet
skall förstå bildens innehåll, ha vi därför afstått från att beskrifva densamma. i i

lVÅ AFDELNINGEN:
MUSIK: 4) Dalmarsch af l[var Widéen.

aaaanaaaaiazaea mary; fasa har.
i tennm larns klyllnr.

En sällspordt fager båtresa från St. Chely vid floden
Tarn till Rozier i Sydfrankrike.

eaaa i aaaa area

john och Mary, hemligt förlofvade, skola på bal tillsam-
mans. Det är Marys första bal. john är ute för att handla en
del toilettförnödenheter, bl. a. ett par underbenkläder, och sam-
tidigt köper han en present till den älskade. Hemkommen skall
han sända Mary presenten med bifogadt bref: wAlskade, bär
dem för min skulla, men budet råkar taga miste pä paket och
öfverantvardar i stället à de onämnbara till Mary! Hennes
fasa och förtrytelse, när hon får Se paketets innehåll, är gränslös,
och på balen är John abara lufta för henne. Men så klarar saken
upp sig, och slutet blir godt i allting godt.

 

 

Våldsamt skrattretande "lustspel".

 

 

 

 

 

 

 

 

 5  HUDDIDDDUIIIIDDIIH

FöREsTÄLLNiNGAR= Hvafdagar m. o, 7,30 0. 9 e. m. söm- 0. Helga. Marine kl. 2 0. 3,30
e. rn. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 Och 9 e. m. vanliga biljettpriser.
" " " . Läktaren och lista plats 50 2:dra plats 35 Szdje plats 25 öre.
 Barn under 12 år 3 , , Å

I! I, 7, 3 79 h 7 71 i, I,
OBSJ Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
OBSJ Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast IO öre.

 

Linköping 1911. Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain