#6385: Elektro

Linköpin gs 

Qiehtro -

= 26 REPSLAGAREGATAN 26 =

I NvTT PROGRAM HvARJE
MANDAG ocH ToRsDAG

..- -".. .."- -.- -- -- .I- ...- ...- -- -l-
. . . . - . . . . . .

 

 

Sto-regn

 

 

 

 

 

 

 

NASpå" ä ll N ll 96 ll 35 ll åe ll ä ll i! ll åt ll 95 ll å! "över

 

 

 

 

 

IPRGGRAM

 

 

 

 

Fr. orm. Måndagen den 13 t. o. m. Onsdagen den 15 Febr. 1911.

MUSIK: af Direktör C. MEGGERLE och fru G. HjORTH. I) Flottans Paradmarsch af Heimdahl.
1 AFDELNINGEN: i

.ff Byggandet ai världens slijsle ànuare.

Den 20 sistlidne oktober sjösattesii Belfast HvitaV Stjärn-
liniens nya jätteångare (rOlympica, tills vidare världens största
fartyg. Jätten mäter 40,000 registertons, längden uppgår till 280
meter och höjden till 20 meter från kölen till öfre däck. Kost-
naden för den väldiga oceanångaren, som rymmer 5,000 per-
soner, belöper sig till ej mindre än 30 millioner kronor. Stör-
sta matsalen rymmer 600 personer. Inredningen blir i hög grad
luxuös. Filmen återger olika moment under byggnadsarbetet
från det kölen sträckes å den kollossalt långa bädden tills jätte-
skrofvet färdigt löper af stapeln.

 

 

 

Enastående sevärdhet.

2- Huru musklerna verka
på eniäatler.x

Ett synnerligen intressant :muskelspeL

I Brottare och atleter erhålla helt begripligt genom den stän-
diga träningen en synnerligen utvecklad muskulatur, hvarom vår
bild gifver öfvertygande exempel. Vi se huru de olika arm-
ocåldryggmusklerna fungera, skulderbladens rörelser vid sittande
ro o. s. v.

 Instruktivt. z

H AFDELNINGEN:

MUSIK: 2) Tmnway

En djärf befrielse

Winona, en tager nybyggaredotter i vilda västern, har till-
fångatagits af Siouxindianer och hålles fängslad i en Wigwam
under bevakning af en gammal indiankvinna. Stammens höf-
ding, aSvarta Björnem, har fattat tycke för det vackra ablekan-
siktete och beviljat henne en viss grad af friheti hopp om att vinna
hennes gunst; några rymningstendenser har hon ej visat.

Så en dag, när Winona skall hämta vatten i en närbelä-
gen bäck, möter hon sin förrel älskare, jägaren jack Strong, och
denne förmår henne att fly med honom. Jägaren tager flickan
pä sina starka armar och vadar öfver floden samt försvinner i
skogen på andra sidan. Det! dröjer ej länge innan indianerna
upptäcka Winonas flykt, och stammens krigare ge sig under
buller och gny ut för att infånga henne.

Rö-dskinnen följa de flyendes spår och öfverraska dem,
sofvande i skogen. jack fängslas och man vänder åter till in-

 

 

dianlägret.

galopp af L. Gobbarfs.

Winona i "Svarta Björnens" vålö.

ur indian händer.

Vägen är lång, och man rastar ute i vildmarken. jack är
säkert bunden, men Winona har lyckats ställa si så hos vaarta
Björnenr, att hon får vara fri. Da indianerna fa lit i sömn, be-
friar hon den älskade, hvarefter de ånyo fly, inom kort förföljda
af rödskinnen, hvilka dock den ena efter den andre få bita i
gräset för jägarens och hans öruds säkra lod.

Sex månader senare äro jack och Winona välbeställda
ägare till ett blockhus i vildmarken. vaarta Björnem gör nu
ännu ett försök att komma den hatade rivalen till lifs, men detta
resulterar endast i att Winona räddar den lömske höfdingen från
en säker död.

Spännande, åfventyrsrikt amerikanskt drama.

:lllfiAFDELNINGENz

MUSIK: 3) Bondmarsch

upptecknad af H. Behren.

4- vinterbilöer från Sclwmiz.l 5.- lVlmlets konsekvenser.

Alperna i snöskrud. - Sevärdhet af rang.

eller När benen göra revolution.
Verkligt tokroligt nummer.

IV AFDELNINGEN:
MUSIK: 3)y Min jänta så rar. Vals af Lyn Udall.

Hvardagar kl. half 8 och 9 samt

söndag kl. 6, half 8 och 9 e. m.

OBS.! Till dessa föreställningar äga barn icke tillträde.

[Kontinentens hittills största biografsuccc-s!

Lustiga episoder ur lifvet i en storstad (Köpenhamn) efter kl. 12 på
natten. Det stora succeslustspelet

 

6fur-nte ägt-a

Sn natt i kusinerna

m rä eiii

eller

och åanssatongema.

Briljant nutidsbild, vida öfverträffande allt, som hittills framställts i denna väg, lustigt skildrande hvad som
kan hända några äkta män, då de för en gångs skull slå sig lösa för att deltaga i Köpenhamns nattlif.Ä

l hufvudrollen den framstående skådespelaren Fred. jensen.

å Linköpings Etektro-Biograf.

 

 

Uppföres med garanterad ensamrätt

PERSONERNA:

. . . . . . . . . .. Hr Fred. jensen.
. . . . . . . . . .. Hr Stribolt.
. . . . . . . . . .. Hr Laur. Olsen.

Grosshandl. Gummesen . . . . . . . . ..
Handlande Kraft . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Manufakturhandl. Blomberg ... .
Fru Gummesen . . . . . . . .  . . . . . . ..

Fru Rosa Blomberg . . . . . . . . . . . ..

Fru Karoline Kraft . . . . . .  . . . . . . ..

Charles von Petersen . . . . . . . . . . . ..

Lotta med blockar-new . . . . . . . . ..

Champagne-Anna . . . . . . . . . . . . . . . .

Tora Rullepölsa . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Blonda Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

:Kalle med pjäxan . . . . . . . . . . . . . . ..

alRödlöken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

iNils med ögat . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

fPeter Lungpipa . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

afLänga Nyckeln . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

lzste Detektiven . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2zdre Detektiven . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

afStamgäster å Kneipen i Smedens gang.

Illustrerad broschyr till ett pris af 5 öre säljes i biljettkontoret.

. . . . . . . . . .. Fru Felumb Friis.
. . . . . . . . . .. Fru Vict. Petersen.
. . . . . . . . . .. Hr Carl Petersen.

. . . . . . . . . .. Fru. Emilie Sannon.

. . . . . . . . . . . Hr Lehman.

. . . . . . . . . .. Hr jakobsen.

FSHO

. . . . . . . . . .. Fru Magna Redöhl.

. . . . . . . . . .. Fru Agnes Lorentsen.
......... .. Fr. Rigmar jensen.

. . . . . . . . . .. Fr. Camilla Hansen.
. . . . . . . . .. Hr Carl Alstrup.

. . . . . . . . . .. Hr Ed. jakobsen.

. . . . . . . . .. Hr Holger Petersen.

. . . . . . . . . .. Hr Winther.
. . . . . . . . . .. Hr Ringheim.

 

"SNI epiesin 19.1, 123212 ri

 

.laan sresgA Lujotpjooig j .naH

1OBSJ Hvardagar kl. 6 och söndag kl. 2 samt 3,30 e. m. OBSJ

Tar och tiinas

 

 

Den sorglustiga

eller

Linkipingshesiili

marknadsresan.

 

 

Stort skämt och raljeri på Linköpings gator och torg, i dess affärer, restauranger
och förnämsta biograf.

MEDVERKANDE: Per och Stina med sina oxar, polismakten och torgfruarna, grabbar och jäntor och
en stor del af Linköpings öfriga invånare. I

 

 

 

 

 

 

Linköping .191 . Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain