#6382: Elektro

saxofsmäl j I
l

 

 

 Sinköpings 

glefttto-fbiogra

I 26 REPSLAGAREGATAN 26 =

sea-stam]

- åt ll få! Il 95 ll åt ll åt II å? II åt ll åt ll 96 Ilvåe Ilse-ffs-
" i I

 

 

 

 

 

 

 

 

NYTT PROGRAM HVARJE
MANDAG OCH TORSDAG

-.- -I- ..-- ...- -.- -b . -. . I l

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

PROGRAM Il

 

 

Fr. o. m. Måndagen den 20 t. o. m. Onsdagen den 22 Febr. 1911.

 I llili alla .föreställningar konsoitoin dingspolsiiitnosoinn llntoniJnoonolli samt diag-
" spolsklingon ooh kompositören Michele lllottoso från Italien inoll sina ntsökt tina-program.
, i AFDi-:LNiNGi-:m

1" Scenerier från jerusalem.

 [ordens märkligaste stad. 

 

 

Hans stolta föräldrar läsa en skandalnotis ien tidning om
det hemliga äktenskapet. Det blir en familjescen men den unge
mannen vägrar att skilja sig från hustrun och det blir brytning
med föräldrarne. à De unga äga nu helt hvarandra, men fattig-
dom och sjukdom göra insteg i det torftiga hemmet. En dag
får den förtviflade äkta mannen på en affisch läsa om en häst-
kapplöpning och varande skicklig ryttare beslutar han att bli
jockey för att skaffa medel till sig och de sina. H Han blir an-
tagen. Snart är den stora kapplöpningsdagen inne och iförd
sin prydliga dräkt lämnar han hemmet. På kapplöpningsbanan
igenkänner den gamle grefven, som är bland åskådarna, till sin
stora grämelse sonen bland kapplöpningsdeltagarna.

Under det vilda loppet störtar den unge jockeyens häst
vid ett hinder och ryttaren blir liggande orörlig på marken.
Folk störtar till och den skadade blir i hast bortförd från plat-
sen af den gamla grefven, som vid sonens fall glömmer allt
annat.

I sina föräldrars hem får den skadade nödig vård och
här hälsas också den förskjutna sondottern välkommen. Det
hela slutar med försoning och glädje.

En gripande bild. :I

Bilder af största intresse.

2" JOCZKEYEN.

Ett kärleksdrama urI Verkligheten.

Den unge grefvesonen har utan sina föräldrars vetskap i
hemlighet gift sig med en Ling, vacker arbetaredotter, ooch de
båda unga njuta i fulla drag af sin kärlek och lycka. Sa ofta
det är honom möjligt vistas grefven hos sin hustru. En dag,
då han återvänder till hemmet från ett dylikt besök, mötes han
af hårda ord och bistra miner.

 

 

 

 

Il AFDELNINGEN:

Stol poiod inod iranska oilnon.

Trupperna, i stor paraduniforni, intaga sin plats på exer- 4
cisfältet, under det de officiella personerna i landauer ankomma
till platsen. I

President och fru Fallieres åse paraden tillsammans med
det belgiska kungaparet. Efter att ha passerat fronten af "de
uppställda trupperna, alltjämt i csällskap med sina kungliga gas-
ter, tager presidenten plats pa den officiella askadarelaktaren,
hvarifran han åser paraden.

3.

Under klingande spel kommer det republikanska gardet
marscherade, hvarefter följa krigsskoleeleverna från Saint Cyr
och afdelningar ur skilda truppslag.

Under paraden sväfva styrbara ballonger och aeroplaner
öfver platsen.

En oöfverskådlig folkskara har samlats för att åse det stora
militära skådespelet.

I" En bild som intresserar alla. Y-g--H

En aktur till landet.
5" Lilly som detektiv.

Ypperligt inspelad af två små artister i Paris:
Lilly 7 år. - Fritz 5 år.
Pariserpublikens förklarade gunstlingar.

Högst få göra sig en föreställning om den hårdaU kampen
för brödet i en storstad. Lilly såsom detektiv gör ansprak pa Aatt
i mångt och mycket vara en kopia af två fattiga och föräldralösa
barns öde i Paris. Natten tillbringa de i en asyl för hemlo-sa.4
Om dagen säljer Lilly blommor och Fritz, hennes lille bror, tid-
ningar.A Sällan eller aldrig förtjäna de mera än brodet. Dom
därför Om Fritz7 glädje, då han i en restaurant far ett 29 francs-
stycke för sin tidning. Arm i arm vandra de arma sina till ett
konditori för att en gång i sitt lif äta sig mätta pa graddbakel-
ser. Här uppdagas det att 20-francsen är falsk. Ingen tioriras-
vargens uppgift att han fått slanten, utan hamnar han .i tinkan,
där han får bli tills han bekänner hvem falskiiiyntaren är.

lll AFDELNINGEN:

Den i lifvets skola tränade Lilly tappar icke så lätt hiifvu-
det, det gäller att befria brodern och uppspåra falskinyntarna.
Lilly skyndar till restaiiranten. Här finner hon snart spåret och
falskmyntareparet skuggas af Lilly. Hennes möda krönes också
med fraingäng i det hon upptäcker deras verkstadui ett skjul
utanför Paris. Nu gäller det att få polisen dit. Afven detta
lyckas för Lilly, och snart kan hon sluta sin broder Fritz i sina

armar, då han, låtoni oss hoppas, för alltid lämnar fängelsets
portar bakom sigA

h Eli lnera rörande, spännande och af ett par barn bättre
inspelad bild har aldrig tillförene utgått ur någon kinematogra-
fisk atelier.

lV AFDELNINGEN:

ÖPoll ooh Stinas Linköpingshesiili

eller

Den sorglustiga .marknadsresau

Stort skämt och raljeri på Linköpings gator och torg, i dess affärer, restauranger
och förnämsta biograf.

MEDVERKANDE: Per och Stina med sina oxar, polismakten och torgfruarna, grabbar och jäntor och
en stor del af Linköpings öfriga invånare.

OBS.! Flera nya synnerligen komiska scener, bl. a.

Per och Stina aka automobil.

Kappjiygning mellan Il 8" Två Rggfgngggmggxare.
breföujvor.

 

 

7.

framställande två gentlemäii, som ideligen boxa hvarann på
gator och restaliranter, på broar och - tvättflottar, till lands och
vatten, till ohäjdad glädje hos åskådarne.

 

Ett dråpligt. skämtstycke.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 5 ÖRE. nununnnnnnunnnnnnn

FöREsTÄLLNiisGAR; nvafdagaf kl. o, 7,30 0. 9 e. m. sön.- 0. Helga. Manne kl. 2 0. 3,30
e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.
I I - . Läktaren och 11sta plats 50, 2:dra plats 35 3zdje plats 25 öre.
 Barn under 12 år ,

i, 7! i? ) - I! i) 9 I! I!  y,

OBS.! Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
OBS.! Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast IO öre.
Il? IIIIllIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIHIIIIIII

Linköping 191 . Ostgötens Bokiryekeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain