#6380: Elektro

www

 

 

 

 Länköptngs 

Stektto-

:26 REPSLAGAREGATAN 26-:

NYTT PROGRAM HVARJE
MÅNDAG OCH TORSDAG

 

 

mmlgs

 

We:

.I

:längta

 

 

the "

 

ä

WW?

 

-z- -:- -:-  

 

 

 

 

förråda-r" åt Il af Il de ll åt II 195 ll åt Il ä II de Il år? ll åt ll-såfrf-seJ

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIK:

L MOSKWFL

Bilder från en världshistorfsk stad.

Moskwa är hvad storleken beträffas den tolfte i ordningen
af världens städer och var som bekant fordom hufvudstadi
ryska riket, käjsarnas kröningsstad och före Petersburgs anlägg-
P ning (1703) deras enda residensstad. Folkmängdssiffran upp-
skattas f. n. till 1,350,000, understiga, de Petersburg med ett par
hundra tusental.

.Våra bilder föra oss omkring i stadens olika delar, hvar-
vid vi få tillfälle göra bekantskap med de mest sevärda platser-
na. Särskildt stadsdelen Kremlj är af stort intresse, där templens
lökformiga kupoler tilldraga sig uppmärksamheten på långt häll.

Moskwa har drabbats af ett flertal allmänna olyckor, sär-
skildt omfattande eldsvador. Den sista större olyckan daterar
sig till 1812, da fransmännen Linder en tid besatte Kremlj och
därunder stack staden i brand.

Millionstaden i hjartat af Ryssland.

3. 

Kapten Drake och löjtnant Wells, officerarei Brittiska
armén, få plötsligt meddelande om att de blifvit kommenderade
till tjänstgöring" i Sudan. De unga, ståtliga männen äro rivaler
om öfversteus dotters hand. Kapten Drake blir dock den lyck-
lige, och med hämnd i hjärtat ser löjtnanten sin kamrats lycka.

Förberedelserna till färden ske höfligt, afskedet äger rum
och de två soldaterna med sin eskort befinna sig snart nte i
öknen, där sanden ligger fotsdjup och gör framkomsten ytterst
tung och besvärlig. Vid en oas göres halt och under uppehållet
här kommer ett uppträde till stånd mellan de unga krigarne,
hvarvid kapten Drake sårad faller till marken för rivalens hand.
Genom förräderi från vägvisarens sida blir lägret kort efteråt
anfallet af en vild karavanstam, som nedgör eskortcn och tager
löjtnant Wells till fånga. Denne lyckas senare att fly och an-
länder i sinom tid tillbaka till generalens lmfvudkvarter, där han
meddelar sin kaptens död och framlämnar hans svärd.

år

 

Förvildad i Sudan.

Ett spännande soidatdrama, inspelat på ökensanden.

l-ll ÅFDELNINGEN:

Färglagd

H

Hr Paul Franck . . . . . . . . . . . . . ..

En rik engelsman, lord Evendale, som bland staden The-
bis ruiner påträffat en underbart väl bibehållen kvinnlig mumie.
fördjupar sig till den grad i betraktandet af densamma, att han
liksom i en dröm tycker sig se den sköna egyptiskan lifslefvande
framför sig. Själf tycker han sig vara skalden Poeri. Huru som
helst förälskar han sig vansinnigt i den af hans hjärna skapade
drömbilden. Den sköna egyptiskan hette i hfstiden Tahoser.
Hon har pà grund af sin skönhet blifvit kallad till Faraos hof.
Tjusad af hennes behag vill denne behålla henne i sitt palats.
Men den sköna Tahoser flyr för att söka återfinna Poeri, utan
hvars kärlek hon ej kan lefva. Emellertid föl-råder Moses, israe-
Iiternas lagstiftare, för Farao den skönas tillflyktsort, i gengäld
hvarför han erhåller löfte om Israels befrielse ur träldomen.

Farao, som ej kan trösta sig efter Tahosers flykt, beslutar
Sig för att göra henne till drottning af Egypten och sänder henne

EttL storslaget och tidstroget drama, utfört .af framstående sceniska förmågor.

När man "passerar linien".

Sjölif under ekvatorn.

Alla känna de sedvänjor och upptåg, som förekomma om-
bord på ett fartyg, när detta passerar alinient, d. v. s. ekvatorn.
Neptunus själf med sin treudd tronariall sin härlighet på däcket,
tillseende att de stackars syndare, som nu för första gängen
passera linien, bli vederbörligen behandlade. Det är ingen sär-
deles mild behandling de måste underkasta sig, såsom framgår

6.

i Barifolkefl.

 Negerstani i egyptiska Sudan. "

Kinematografien gör för hvarje dag allt större landvinnin-
gar. Nu har en af denna konsts experter trängt in i Central-
Afrikas innersta delar. hvadan vi äro i tillfälle att visa omväx-
lande scener från en af Baritolkets byar. Barifolket besitter en
viss grad af bildning, samt idkar jordbruk, boskapsskötsel, fiske
och jakt. Männen gå mästadels nakna, liksom de ogifta kvin-
norna; de gifta kvinnorna bära .ett getskinn öfver gördeln. Bland
filmens taflor må nämnas en kuriös vagga och en lika egendom-
lig förraringsbod, barnen vaktade boskapen, tillverkning af gry-
tor, rhäheta, en oaptitlig rätt, samt en synnerligen komisk bild,
där stammens höfding och hans gemål utstyrt sig enligt euro-
peiskt mode för att taga emot en vetenskaplig expedition. Höf-
dingen är klädd i cylinder-hatt och idamunderkjol samt gemålen
i stor hatt med plym och  en näsdukl.

intressanta "folkbilder".

PROGRAM i

Fr. o. m. Måndagen den 27 Febr. t. o. m. Onsdagen den 1 Mars 19111

af Direktör C. MEGGERLE och Fru G. HJORTH.
l ÅFDELNINGEN:

 

Il TELEGRA-M-l DAGSBILD
För sportens vänner.

2- Autumnhiltällingen
Göteborg- Stockholm..

Prins Vilhelm som bilist.

Med stort intresse har följts automobiltällan mellan Göte-
borg och Stockholm och i hvilken bl. a. här-tigen af Söderman-
land deltog. Vi äro i tillfälle att visa starterna från Lorensberg.
Den sista startaren som synes å bilden är prins Vilhelm. Vidare
ser man när de täiflande bilerna jaga landsvägen fram utanför
Nflöllåndal och slutligen åter-gifter filmen de tällandes passerande
a oras.

 

ll AFDELNINGEN:

mumies roman.

Drömmen tillbaka till Fal-aos dagar.
(Efter Theophile .Gautiers berömda roman.)

UPP-rRÄDANDE;

Miss California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Mumen
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lord Evendale

Hr joubé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 

Briljanta bilder som alla måste se.

 

O
I .
Kapten Drake är emellertid icke död, utan kommer efter
araber-nas öfverfall åter till sans, men ensam som han är i den
öde öknen förirrar han sig och vet snart icke hvar han är hemma.
Fem år ha för-gått. Den förr så ståtlige kaptenen har un-
der sitt ensamma ökenlif förvildats och förslöats. En soldat-
karavan påträffar af en händelse den stackars mannen och till-
fängatager honom efter en vild jakt. De finna att han är en
hvit man liksom de själfva, men hvem ärhan? En soldatknapp,
som hittas bland hans trasor, upplyser om, att han måste ha
varit soldat.

l sä fall, skall han igenkänna sin gamla kära flagga? Det
rycker till i hans ansikte, han är en af dem, han är brittisk
officer. Fyra veckor senare är karavanen i Kartum, där kapten
Drakes återfinnande offentliggöres Löjtnant Wells förräderi
kommer i dagen och hans tillämnade förlofning med generalens
dotter lgår om intet. Kapten Drake uppträder på platsen i tid
att afslöja sin rivals usla handlingssätt.

 

 

konstfilm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . Farao

som ett tecken på kunglig rang och värdighet en gyllene lotus-
blomma.V Alltjäint drömmande ser lord Evendale Tahoser ryckas
ur sma armar.

Farao dukar under af ett fälttägs ansträngningar och Ta-
hoser blir drottning öfver Egypten. Men hon kan ej glömma
skalden Poäri och dör af sinnesrörelsen, dä hon återser honom.

l detta ögonblick upphör lord Evendales dröm, men han
bevarar minnet däraf och beslutar att göra slut på en tillvaro,
som hädanefter förefaller honom odräglig. Då får han besök
af en gammal vän till hans familj, lord Gover, som i sällskap
har sin dotter Ellen, hvilken är en lofvande afbild af den sköna
Tahoser.

Ofverraskad och intagen af Ellens skönhet, glömmer lord
Evendale sin dröms Tahoser och gifter sig med den unga en-

 

rf--V-r- Sällsynt sevärdhet. 
IV AFDELNINGEN:

 

gelskan.

af den ypperliga framställning af en dylik .rdöpelseaktu vi här
äro i tillfälle att visa. Och det intressanta i dessa bilder för-
minskas ingalunda därigenom, att de järnväl upptaga en del
egendomliga lekar af de negrer som tillhöra besättningen och
som till sist bli mera grundligt än för dem själfva behagligt
fullfjädrade.

sansllsrlsalsnte
" isstag pà person

eller .
Rammelbuljong och mässingsoppa
i i egen matsal.
Högkomisk fars i flera akter.

 

 

mmimmläd

 

 

 

 

Linköping 191 .

 

Östgötens Boktzyckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain