#6378: Elektro

Sänk-pingis
åtektto-

= 26n REPSLAGAREGATAN 26 =

NYTT PROGRAM HVARjE
MÅNDAG OCH TORSDAG

-.- -I- -I- -"- -l- -2. -I- -"- -0- -"- -l-
n . I . I l s n . . s

 

  

 

 

 

sia

 

 

(Bisse  

 

 

 

 

 

 

 

Mdessas-llåéllå!llåällåéllåållällåällåixlläållåilläofamsV

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

      
  

 

 

 

Fr. o. m. Måndagen den 6 t. o. m. Onsdagen den 8 Mars 1911.

MUSIK:

af Direktör C. MEGGERLE och Fru G. HjORTH.

l AFDELNINGEN:

1- En tripp genom Berlin.

Denna förtjusande film visar oss nägra af de vackrasteV

och intressantaste partier från Tysklands hufvudstad. Vi se
några af Berlins finaste gator och torg med dess rörliga trafik.
Kejsar Wilhelms monument visas oss från alla synpunkter. Sedan
fortsätta vi till en af Berlins mest berömda parker med dess ståt-
liga alléer, till ett annat stort monument. Fontäner utkastande sina
vattenstrålar, och vackra blomsterplanteringar i förtjusande träd-
i gårdar. Till sluti visar bilden i oss det gamla Berlin med dess
gammalmodiga byggnader och affärshus och många andra gamla
partier, som i förening bilda en sammansättning af de mest in-
tagande och intressanta taflor.

Senaste Edison-nyhet!

 

 

2- Ett lyckans styibarn.

 arens SonI Z

Det nygifta, unga konstnärsparet lefveri stilla lycka. Att
få ett barn är deras högsta önskan, och den lyckan beredes dem
i sinom tid. Sköterskan, som det lilla barnet anförtrotts åt,
snafvar en dag i en trappa, med det sorgliga resultatet, att den
lille för all framtid blir krympling. Moderns känslor för barnet
undergår ingen förändring, men fadern plågas af. att ständigt se
den stackars krymplingen i sin närhet. Han blir sänd till ett
aflägset gymnasium, där han lider mycken spott och spe af kam-
raterna för sina lyten. Kärlek till konsten har han dock årft
efter fadern, och han ägnar sig med ifver åt att teckna. Så kom
mer ferierna och gossen återvänder till hemmet. Här undergå
faderns känslor gentemot sonen en plötslig förvandling, när han
en dag öfverraskar gossen, sysselsatt med målning. Han ser i
honom den blifvande store konstnären och slutar honom ömt
i sina armar.

Vackert och rörande drama.

.11 AFDELNINGEN;

3- i PÅ KOBFU.

Charmanta natur- och folklifsbilder.

1. Den grekiska kungafamiljen på Korfu. 2.

KONSTFlLM.

Påsken firas.

KONSTFILM.

4- JAKTHORN ET. i

Gripande handling.

Den unge mycket anlitade läkaren har gift sig med en
förtjusande vacker flicka, som håller mycket af sin man, men
ännu icke funnit sig till rätta i familjelifvets lugn. När därför
den unge ståtlige grefven vid det närliggande godset kommer
på besök och inbjuder det gifta paret till en storjakttillställning
ett par dagar senare, blir den unga fruns glädje stor, men däm-
pas genom mannens förklaring, att de icke komma att deltaga.

Dagen för jakten är inne. Läkaren har måst resa bort på
ett längre siukbesök. Den unga frun är ensam hemma och fal-
ler för frestelsen, då grefven plötsligt uppenbarar sig och ber
henne följa med på jakten, under förklaring, att hennes man
aldrig skall fä veta något därom. Snart är den vilda jakten i
full gång.

Sjukbudet visade sig ej tarfva någon längre tid, och snart
är läkaren åter hemma, där han mötes af underrättelsen om sin
frus flykt. I vagn följer han jaktsällskapet i spåren och upphin-

Fängslande, omväxlande.

 

 

Praktfulla natur- och jaktscener.

ner det utanför jakthyddan, dit damerna redan dragit sig tillbaka.
På sin fråga efter hustrun får han det svar, att hon icke är med,
och i vredesmod slår han grefven i ansiktet.

Duell är oundviklig, men .på vägen till duellplatsen faller
grefven af hästen och skadar sig svårt. En af grefvens tjänare
finner honom på vägen och skyndar att blåsa nödsignaler, hvilka
till slut höres af doktorn och hans sekundanter som redan länge
väntat på motståndaren. I hast begifva de sig åt det håll, hvar-
ifrån signalerna ljuda och finna till sist den skadade. Vid åsy-
nen hvem denne är, utkämpar läkaren en svår kamp med sig
själf, men plikten segrar öfver vreden och han skyndar att bringa
den nödställde hjälp.

Man och hustru sammanträffa senare. Det kommer till
förklaring, som slutar med att hustrun ber sin man om förlåtelse,
och lofvar bättring för framtiden.

Storslagna jaktbilder.

lll AFDELNINGEN:

5"jiktenskajuzts nyckjullhet.

Amerikanskt skådespel.

jack Taning står i begrepp att gifta sig med den kvinna
han älskar Ellen Browny. Då får han af sin fader uppdrag resa
till Transwaal för att reda upp en guldgrufveaffär. Ett gripande
afsked från den älskade och han anträder den långa färden.

Två år senare återvänder han till hemmet- som han
hoppas - lyckan. Den senare uteblir dock, ty Ellen, som ej

hört något af honom, har nyligen gift sig med William Cassie.
Genom en olycka under en ridt blir jack tvungen att en tid vår-
das i Ellens nya hem, och nu flammar den gamla kärleken åter
upp. Den äkta mannen, förtviflad öfver att se hustrun allt mera
fjärma sig honom, låtsar sig vara förälskad isin kusin, den
vackra Alice, och tack vare denna list lyckas han återeröfra sin
hustrus hjärta.

6- lru Petterssun åker rullskridslnr.

Den roligaste bild som visats.

IV AFDELNINGEN:

7. 

OJADALEN.

Från Col di Tenda till Ventimiglia.

En underbart vacker färd med storartade naturscenerier och många prof på mänskligt snille.
Man beundrar och förvånas. .

7c7i7olingm- på 

 

 

eller

 

 

tävlat-ägaI :Jocke med Eiliarn er schaviga .Budde med väckar-

dinlian på aeinliöjoingsmanöver.
Stort utstyrselstycke i många afdelningar med kolingskadrilj, boston,

maskerad och annat trefligt.
Handlingen utspelas vid Linköpings hamn, i Trädgårdsföreningen och uti stadens förnämsta balsalong.

Strix, båda förnämsta medarbetare, tjusiga jocke med
kikarn och schaviga Ludde med väckardinkan, ha för en
liten tid lämnat Albert Engströms idylliska Grisslehamn för
en manöver till alilla Stockholms eller vår egen goda
stad Linköping. Huru de båda celebra männen kommo
hit är en historia för sig. Alltnog: de ha kommit. En
morgon innan ännu tuppen hunnit gala ((klockan sjua vak-
nar jocke bland vedtrafvarne nere vid hamnen. Det gär
fort att göra toilett och så måste jocke ut på upptäcktsfärd
efter sin halfbror Ludde. Denne har funnit Morfeus i en

bastant lår bredvid ((jupiterw och sofver där oskuldens i

I ljufva sömn. Men jocke har medel att väcka kollegan med.

Så bär det af öfver isen under järnvägsbron där
saltomortalerna äro lätta att göra. På vägen uppåt staden
göres besök i Neumans tapet- m. m. handel, där lämpliga
mordverktyg anskaffas för de tusende nymornade tusen-
fotingar som hota att fördärfva dagen för-jocke och Ludde.

 

 

 

 

 

PROGRAM 5 ÖRE.

Om en stund få vi härefter se hur de båda äfven-
tyrarne på sin manöver kommit upp till utsiktstornet ivår
härliga trädgårdsförening. Det är förenadt med kullerbyttor
och andra äfventyr, men vi hoppas att resenärerna få nog
för mödorna genom det härliga panorama som här visar
sig för deras häpna blickar. Oclr så... Där göres ett
fynd. En biljett till en maskerad.

jocke och Ludde äro handlingens propaganda trogna
och så gno de allt hvad tygen hålla till - maskeraden.
De se nog litet för naturliga ut, men de öfriga maskerad-
besökarne - idel Linköpingsungdom i charmanta dräkter
- tro dock att de ha att göra med ett par ((utkläddai).
Detta är särskildt fallet med den oskuldsfulle unge tambur-
majoren, som därför icke alls lägger hinder i vägen då
äfventyrarne vid afskedet byta ut sina något luggslitna ha-
biter mot de varma och sköna päisverken.

 

 

 

FÖRESTÄLLNINGAR: Hvardagar kl. 6, 7,30 o. 9 e. m. Sön.- o. Helgd. Matiné kl. 2 o. 3,30
e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.
Läktaren och lista plats 50, 2:dra plats 35, 3zdje plats 25 öre.

 Barn" under 12 år ,,

1, I 0 DI 25, I, I, i!

OBSJ Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
088.! Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.
II IIIIIIIIIIIIIB!!!IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIII

 

Linköping 1911. Östgöiens Bomckeri.

IIIIIIIIIIIIIIIIII

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain