#6375: Elektro

ale alc- de

 

 

 

 

 

 

 

Linköpings

gicktto-

= 26 REPSLAGAREGATAN 26 =

NYTT PROGRAM HVARJE
MANDAG OCH TORSDAG

. I I I- -. -.- .l- ...- -I- y... ...-

 

 

 

 

 

de st- ale

i

Söiogta

 

 

 

 

 

 

 

ANOIDCXätitIlåiållåsllååIlåällåtttIlättllåellfltäIlåålläkxsf

 

 

 

 

 

 

I PR 0 GRAM

 

 

 

 

Fr. o. m. Torsdagen den 16 t. o. m. Söndagen den 19 Mars 1911.

MUSIK:

af Direktör C. MEGGERLE och Fru G. HJORTH.

l AFDELNINGEN:

l.Julien sedd i förhållande-till några .ai du förnämsta h-imlalmupama.

En lektion i astronomi. ä Öfverraskande illusion.

1. Månen kretsar omkring jorden, som i sin ordning rör
sig rundt solen. (Månen och jorden äro betydligt förstorade i
"förhållande till solen). 2. Huru sol- och månförmörkelse upp-
komma. 3. Jämförelse mellan solens, jordens och månens stor-
lek. (Månens diameter är fyra gånger mindre än jordens, hvars

j medeldniameter är 12,742 kilometer; solens diameter är 106 gånger
större ä-n jordens. 4. Planeterna omkring solen. 5. Solen, de
sju plan-etern, jorden och månen. 6. Halleys komets läge sist-
lidne sommar.

 

-Lärorika, fyndigt åstadkomna bilder ur rymden.

2-Syölän-öskt kustlanöskap.

.Hänförande scenerier från land och sjö.

, Hafvets poesi.

Det är en härlig natur filmen här upprullar för åskådaren.
Höga berg och djupa dalar, branta stränder och glittrande vat-
ten, blåa fjärdar och idylliska lunder, pittoreska bergsbyar och
-dito fisklägen, lifvet på land och på haf, soldis och kvällsskym-
ning, klockringning i ett gammalt tämpel f allt omslutes af
denna egendomliga stämning, som söderns himmel framtrollar.

"Långt i fjärran land i söder . . .tt

 

 

3- En fruktansvärd epidemi.

En förskräckelse, som gick öfver.

Lille Fritz ser sin pappa se och sin mamma med för-
resten - njuta rökandets behag och blef isynnerhet förtjust
öfver pappas skicklighet att blåsa ut röken genom näsan. Det
var så roligt, så det måste han försöka själf, och när han och
lilla syster bli ensamma, skall experimentet fullföljas. Resultatet
låter inte vänta på sig, och straffet följer i brottets spår.

t En Verkligt förstklassig film.

ll AFDELNINGEN:

 

Jm

Amerikansk konstfilm.

 

f

 

föröfvarne företagas, dock utan resultat.

1 Ett frieri.

2 George köper ring åt sin fästmö.
3 l juvelerarebutiken.
4. På väg till affären.
5. Störd hvila.
6 En juvelstöld är begången.
7 Obehaglig upptäckt.

8 På polisstationen.

9 Den funna handsken.

 

 

 

 

lll AFDELNINGEN:

Georg som detektiv.
11. Platsen för stölden undersökes.
12. Tjufvarne måste tagit vägen öfver taken.
13. En ledtråd.
14. Synen genom takfönstret.
15. På spaning.
16. Den misstänkta skuggan.
17. Mötet på krogen.
18. En glad gäst.
KONSTFILM!

---

I Uppseendeväckande nyhet. =

Fängslande drama i 35 afdelningar.

En stor juvelstöld har blifvit begången i Newyork och väckt ett kolossalt uppseende, ifriga spaningar efter
Vi få nu i dramat åtfölja en ung salongshjälte, Mr George, hvilken åtagit sig
den svåra uppgiften att afslöja förbrytarne, och se, huru han slutligen efter många äfventyr och strapatser når sitt mål.

 

 

 

.L
Amerikansk konstfilm. I

som detektiv.

 

 

19. Hattbytet.

20. På spåren.

21. Där rofvet skall delas.

22. En efterhängsen gynnare.

23. (gVi ha bytt hattars.

24. Låt närmare undersöka hans ärende. I
25. Ofverrumplad och bunden.

26. I-ljälplös.

27. Nu kunna vi arbeta i lugn.

28. Ett spännande ögonblick.

29. Med munnen lyckas han komma åt telefonaparaten.
30. På polisstationen.

31. ((Hands ups.

32. Brottslingarna arresterade.

33. Juvelerna äro återfunna.

34. Belöningen. .

35. Lyckans dag.

 

 

 

ll

öFvERLÄoseT-ispeu

 

TN UN waDOMSSYND.

 

 

Maxime de Vérac vistas i Paris för medicinska studier.
I rummet intill hans bor en ung arbeterska, som blifvit sjuk
genom öfveransträngning och umbäranden. Maxime, som är en
godhjärtad man, tager sig an den utblottade flickan och ägnar
henne den bästa omvårdnad, så att hon snart, frisk och stark,
kan återtaga sitt arbete. Men från medkänsla till kärlek är steget
ej långt, och snart uppstår ett ömmare förhållande mellan de
båda unga.

En dag kommer Maximes fader, en sträng gammal domare,
till Paris. Han får reda på sonens förbindelse och tvingar honom
att resa från staden, utan att taga farväl af den älskade.

lV AFDELNINGEN:

Non plus ultra .f

Ö" En intressant larv

eller

Sarven, puppau och jjärilen.
7.

Skädespel af Gaillard.

 

 

 

Några år senare är den forne studenten välbestäiid läkare
i Paris, och gift med en älsklig kvinna. Fru de Vérac råkar
vid ett besök i fattigkvarteret att träffa på just jeanne, får se
Maximers porträtt och får veta att det är hans barn, hon ser
framför sig... - Kort därefter får hon ett bref, att Jeanne ligger
för döden. Hon ilar dit, följd af mannen, som år svartsjuk och
vill se hvart hon går. De inkomma just som jeanne drar sin
sista suck. Nu följer en gripande scen och slutet blir att lille
Charles ej längre är fader och moderlös. -

Oerhördt gripande mänskligt drama.

Konstfilm .I i

L: Natur och vetenskap. I
Kinnematog afi i färger.
Den mest intressanta och lärorika naturbild som
den modärna kinematografien åstadkommit.

Nytt! i Öfverraskande!

SEMEN WEN Wålst

Säsongens mest komiska bild.
Alla som vilja skratta och hafva roligt i biografen böra se SIKENiEN TUPP.

 

 

 

PROGRAM 5 ORE.

 

 

 

FöREsTÄLLNiNoAR= nvsfasgsr kl. 6, 7,30 s. 9 s. m. sön.- o. Helga. Mstiné kl. 2 0. 3,30
e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.
Läktaren och llsta plats 50, 2:dra plats 35, 3zdje plats 25 öre.
15

 Barn under 12 år n

77 7) i 19 i! 7 7, 7, I,

OBSJ Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
. OBSJ Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast lO öre.
I! IIIlillIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIHUEIIDIIIHIIUI

 

Linköping 1911. Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain