#6374: Elektro

Linköpingses-g
Stefano-

: 26 REPSLAGAREGATAN 26 I

err PROGRAM HvARJE
MÅNDAG oci-i TORSDAG

- - . . . . . - - . .

 

 

 

  
 

fbiogra

 

 

 

 

 

 

 

AAeossllåiållåällåållåållååliåei!ällåellåellåtillsrosaV

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

 

 

Fr. o. m. Måndagen den 20 t. o. m. Onsdagen den 22 Mars 1911.
MUSIK: af Direktör C. MEGGERLE och Fru G. HjORTH.
i AFDELNINGEN; I

Den meiistofeliske Liormely,

Fenomenalt akrobatnummer.

2.

Söerus indianer.

Där den stora Amazonfloden slingrar sig fram.

Rödskinnens tillvaro är blott en tidsfråga. Är från år min-
skas deras antal och den dag är icke aflägsen, då det om den
röde mannen skall heta: (edet var en gångs. Inom republiken
Peru finnas dels en del vilda indianer kvar, dels ett par fredliga
stammar, hvilka bland annat sysselsättas vid kaffeskörden.

Intressanta och sällsynta bilder.

3- En gammal ungkarls missöden

eller En apparat som gjorde effekt.

Gustaf Duponschard kan icke spara på slantarna. Då
hans farbror nekar honom ett län på lumpna 25 louisdorer, an-
nonserar han att farbrodern vill gifta sig. Denne får nu så
många besök af (medelålders damen, att han beder brorsonen
hjälpa sig ur dilemman, hvilket denne också gör mot hederlig
vedergällning. .

I Dråpligt Skämt. .

 

ll ÅFDELNINGEN:

Amerikansk konstfilm.

 

Detta amerikanska lustspel tillhör en af de bilder som
gisslar människonaturens dubbelhet och falskhet. Innehållet
är i korthet följande: Den unge miljonärsonen är förälskad
i en talangfull ung flicka. Dä han en dag anhåller om hen-
nes hand, blir han skrattande tillbakavisad. För att besegra
kärlekskvalen, företager miljonärsonen, klädd såsom en bättre
arbetare, en fotvandring genom Pennsylvanien. Här lär han
känna en ung, vacker och älsklig landtflicka. Den unge
och galante mannen förälskar sig i landtflickan och hans
kärlek blir besvarad. Dagar och veckor fly hän. Då kom-

 

 

 

i ---

---

n sommarsaga.

IEustspei. z ,

Hufvudrollerna innehafves af de måst Iomtyckta skådespelarne.

H mer bref från den förnäma damen:

 

 

H mera eldigt än det första, och han reser utan tanke på hen-

 

Amerikansk konstfilm.

((Kom äter.
mig. Kom och du skall icke få neja. Vår miljonärson står
nu i valet ock kvalet. Landtflickan kan i sin oskuld ej för-
stå hvad som går åt honom. Dä kommer ett nytt bref,

jag ångrar

ne han lämnar kvar, utan afsked, utan ett ord, och då den
oskuldsfulla flickan läser det ibrådskan af miljonärsonen
tappade brefvet, ser hon med sina stora, klara ögon ut 1
rymden och öfver hennes läppar smyga orden:

"En sommarsaga".

 

 

 

m AFDELNINGEN;

5.

"Monoyrammet".

Ur en ridande Kanadisk polismans lif.

Kinematograferad af EDISON, Newyork.

Robert Morton, en ung polisman i Nord Vest Canada,
har sett för djupt i sin chefs, john Marschells, dotter Ruths
ögon och har därför åt henne afstått första platsen i sitt hjärta.
Ruth å sin sida är ej heller osårad af Amors pilar. De båda
unga måste dock säga sig själfva att de ha litet hopp om att få
hvarandra, då en händelse inträffar som med ett slag ändrar det
hela. På Ruts uppmaning har Morton skuggat hennes broder
Harry Marschall. En dag finner han denne vid spelbordet. Då
.inga förmaningar hjälpa, befaller han, såsom en kanadisk polis-

- man med oinskränkt rättighet, Harry att lämna spelsalen. Harry
lofvar hämnd, och efter att hafva upptäckt sin systers och Mor-
töns kärlek, underrättar han fadern därom. john Marschalls
dotter kan ej gifta sig med en underordnad polisman, men han
kan befordras om han får tillfälle att utmärka sig. Marschall
låter kalla Morton samt meddelar honom att ett djärft poströf-
veri har ägt rum inom distriktet. Kan Ni uppspåra den djärfva
poströfvaren så kan Ni vinna befordran och har rätt att anhålla
om min dotter Ruths hand. Glad stiger Robert Morton till häst
samt börjar genast, medan spåret är färskt, sitt vanskliga upp-
drag. Lyckan står honom bi, troligtvis är poströfvaren en ny-
börjare i yrket, eller ock är han allt för säker för upptäckt så
snart. Nog af, han öfverraskar honom vid en skogsdunge där
han gömt en del penningar. Då han vill fly undan hejdar Mor-
ton honom med ett välriktat skott. Då Morton böjer sig öfver
den särade, ryggar han förskräckt tillbaka. Den som ligger ut-
sträckt framför honom på marken är hans chefs son, Ruths bro-
der, Harry Marschall.

 

 

Tusende tankar jaga varandra i Mortons hjärna. Säger
han chefen sanningen gör han honom och Ruth olyckliga för
all tid, och kommer han åter utan att ha utfört det honom an-
förtrodda uppdraget mister han Ruth och med den all vidare
befordran. Under det dessa tankar gå genom Mortons hufvud
har han förbundit john Marschall med en näsduk med sitt eget
monogram i. Han hjälper john till häst, hvarefter denne rider
hem, där han som vanligt mottages af fadern och Ruth med
hjärtlighet. Kort därefter kommer Morton samt lämnar sin chef
den nedslående underrättelsen att han visserligen uppspårat,
förföljt och sårat poströfvaren, men icke förmått tillfångataga
honom. Ruth vill lägga sig utför Morton, men den uppbrakte
och vrede Marschall visar henne upp på sitt rum. Hon går in
till john, hvilken hon finner sysselsatt med att tvätta ett sår å
armen. Den blodiga bindeln kastar han å golfvet. Ruth upp-
tag-er den och då hon ser monogrammet förstår hon allt. Hon
skyndar ned för att för fadern omtala sin upptäckt. Chefen är
just upptagen med att utskrifva Mortons afskedsbetyg såsom
varande oduglig till polistjänst i Canada. Morton ser och anar
hennes afsikt samt ålägger henne tystnad. Då höres ett skott.
Det kommer från johns rum. Trots Ruths och Roberts ansträng-
ningar skyndar Marscliall dit. Såsom en blixt står sanningen
framför honom. Ofverväldigad af sorg och smärta, men ock af
tacksamhet öfver Mortons upphöjda och ädla handling, räcker
han denne handen.

lV AFDELNINGEN:

 

 

 

IE; :: == tiil
Ö.

Vattenfall i Norge.

Turisternas land par preference är ju Norge, hvars sär-
egna vilda natur gifvetvis- är föremål för den lifligaste beundran.
Ett framträdande drag i det norska landskapets karaktär utgör
som bekant vattenfallen, hvilkas mäktiga inslag i naturens skön-
het är synnerligen påfallande. Våra bilder ge en utmärkt före-
ställning om de gigantiska vattenmassor, som brusa nedför de
norska fjällens ryggar eller lekande smyga sina abrudslöjorf) lodÅ
rätt ned mot sjöar och vattensamlingar. "

Storartade naturscenerier. Praktfulla vattenkaskader.

Et -läl

 

..-

 

 

 

 

 

PROGRAM 5 ÖRE.

7- En misslyckad list.

"Mannen och hans öfverman".

Herr Dufroussard har mottagit invit till några vänner på
ett parti bridge, då underrättelse kommer från hans svåger, skå-
despelaren Lucien Citry, att denne ämnar göra ett besök. För
att ej behöfva försmnma den kära bridgen placerar nu herr
Dufroussard vid sitt skrifbord en figur, så mycket som möjligt
liknande herr D. själf. Samtidigt fäster han på dörrens yttersida
ett tillkännagifvande, att han ej får störas under arbetet. Och
så smiter han. . .

Svågern anländer, och jämte frun iakttager han genom
nyckelhålet herr D:s oförtrutna arbete. Men så kan Lucien ej
afhålla sig från att gå in för att hälsa och så är missdådaren
afslöjad. 4- Men nu komma de båda syskonen öfverens om att
spela den pliktförgätne ett spratt, och dråplig är den scen, som
utspelas vid hr D:s återkomst.

En mycket rolig "familjeafton".

 

 

 

FÖRESTÄLLNINGAR: Hvardagar kl. 6, 7,30 0. 9 e. m. Sön.- o. Helgd. Matiné kl. 2 o. 3,30
e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

 Barn under 12 år

i!

Läktaren och lista plats 50, 2zdra plats 35, 3zdje plats 25 öre.
15

I, I I! 9) 9 77 9, 77

OBSJ Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.

OBS.!

Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

 

Linköping 191 l.

Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain