#6373: Elektro

å .   Linköping-gsm å

atektm-fbiogra
få Z..  2.: å

I NYTT PROGRAM HVARJE

QWWWI MÅNPAG .On  IWWEE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mellallxllasllallasllarllalllasllåellasllaosw

PROGRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr. o. m. Söndagen den 26 t. o. m. Onsdagen den 29 Mars 1911.
MUSIK: af Direktör C. MEGGERLE och Fru G. HJORTH.

- I AFDELNINGEN:

Kinernatografisk Veckorcvy

visar lefvande bilder till dagshändelserna världen rundt.

Kinematografiska Veckorevyn vet allt, ser allt!
.Bi-is världsnyheierna i åder tidning!
Se dem å ålekiro-Biografen!

Karnevalen i Fiume, Italien. Den stora eldsvådan i Kuskundjik, Turkiet, hvarvid 110 hus nedbrunno. Explo-
sion och brand i ett järnvägståg i närheten af Perm, Ryssland. Samt af särskildt intresse i betraktande af de här förestående
flygningarne: Flera luftseglingsbilder dels från Renaux färd, Paris -Clermont-w-Ferrand, hvarigenom han vann ett Pris på
100,000 francs, dels från en ballongresa af grefve de la Vaulx, där man samtidigt med ballongen får se ett aeroplan susa fram
genom luften. Parismoder m. m.Å

verc-RARH. I i viTAoRAPn.

2" W Lyckans vägar

eller Mjolkflickans roman.
Amerikanskt lustspel. - Muntrande handling, öfverlägset speladt!

ll AFDELNINGEN:
NYTT! NYTT! NYTT!

3? Skatten i skogen

Från franska revolutionens dagar. 4

Baron DiAix trör till skaran af kunglighetens trogna an- ]I och lägger som en talisman i skrinet också den ring, han fått
hängare och är därför under franska revolutionens dagar utsatt af den unga flickan. Så låter han en Ziguenerska spå baronens
för den häftigaste förföljelse från republikanernas sida, hans dotter; hon läser i hennes hand sagan om den i skogen ned-
gods äro konfiskerade och han har förlorat hela sin stora för- gräfda skatten och beskrifver, hvar baronen f skattens rätte
mögenhet. Baronen äger en ung dotter, somv emellertid är äl- ägare Ä skall kunna återfinna den.
skad af och älskar tillbaka en ung republikan, ty wför hjärtat Baronen, hans dotter och ett par tillgifna tjänare skynda
existerar ingen politikw. Den unge mannen begär flickans hand till ort och ställe, där de snart finna skrinet, med hvilket de
hos hennes far, men får naturligtvis ett förbittradt nej -- aldrig skynda hem. Undersökningen af dess innehåll bringar också i
skall han samtycka, så länge inte republikanerna ha godtgjort dagen ringen. Flickan nödgas erkänna, att hon gifvit bort kle-

de honom tillfogade oförrätterna. noden med sitt hjärta, och då i samma ögonblick den unge re-
Detta yttrande uppväcker hos republikens anhängare en publikanen och hans förespråkare infinna sig, slutar allt på bästa
tanke, som han skyndar att realisera. Han gräfver i skogen ned vis 4 fadern ger med sig af kärlek till sitt barn, och de båda

en skatt, motsvarande värdet af baronens indragna egendomar, unga få hvarandra.
En Vacker och stämningsfull bildserie.

lsblookaden i Norrström.

När Bore härskar i hufvudstaden.

4.

Nyligen berättade dagstidningarna, hurusom stora ismas- eller omöjliga ställningar, och det hela bildar ett ogenomträng-
sor hopat sig på Stockholms ström och helt och hållet blocke- ligt bälte tvärs öfver segelleden. - Blockaden varade ganska
rat densamma, så att sjöfarten delvis måste inställas. Vår film länge, men nu är den bruten af vind och ström.
visar mäktigheten af denna blockad. Väldiga isblock ligga in- . ..
skrufvade i hvvarandra, stå på kant eller intaga andra möjliga . En Svensk bild for dagen-

lll ÄFDELNINGEN:

5. i "Oiotinbuåshapet

Den unge musikerns kärlekssaga.
Bild ur storstadslifvet.

En begåfvad, men fattig violinist ger lektioner åt den engagement i ett stort konst- och nöjesetablissement.

rike bankirens dotter, och så småningom utvecklar sig en Hans forna älskade kommer emellertid åter hem från
ömmare känsla mellan de båda unga. Flickans välvillige pensionen, glad och frisk; till synes har hon glömt sin lilla
fader ger vika för dotterns böner och söker att taga reda roman. Kort därefter anmäler sig en elegant baron som
på, huruvida han skulle kunna skänka sin dotters hand åt friare. l-lan får ja och förlofningen eklateras. Baronens
musikern, på hvars begåfning och framtid han tror. Idetta tidigare förbindelse får trösta sig bäst hon kan.

syfte besöker han den unge mannens hem, men det intryck Så en afton göra bankiren med familj och blifvande
han här får, bestämmer honom för att absolut förhindra  måg besök i samma etablissement, där vår musiker uppträ-

ifrågasatta förbindelsen. Flickan sättes i pension och för- der. Plötsligt får den unga flickan höra en välbekant me-

äldrarna hoppas att hon skall glömma. lodi, hon följer de lockande ljuden, och snart står hon fram-
Den unge musikern blir emellertid omhändertagen för sitt hjärtas utvalde, som hon ingalunda glömt, fastän

af intresserade maecenater, och det dröjer ej länge innan hon .trodde så. Baronen, som följt efter, ser att han nu är

han vunnit ett berömdt namn och därmed en god ställning öfverflödig och - försvinner.

äfven i ekonomiskt hänsende. Han har fått ett lysande Intressant drama.

 

 

 

IV AFDELNINGEN: -

Ö. i Engelskt badortslif.

Pikanta badscerjer vid Scarborugh. - Storslagna strchvger.

Scarborough är Englands förnämsta badort och en af de lustelser af alla slag. Folklifvet är glänsande och rikt, naturen
mest eftersökta rekreationsorterna i hela Norra Europa. Där frikostig med sina håfvor; vi beundra bland annat en sällsynt,
utvecklas ett hypermodärnt badortslif i all dess skiftande bro- terassformigt lagd promenadväg inåt landet och nere vid stran-
kighet med hvila och flirt, bad och segling, promenader och för- den hafvets våldsamma kamp mot vågbrytarna.

En präktig bildserie.

7- Ständigt allt högre.

En öfverdängare på stafsprång.

Lika lustig som i vissa detaljer "uppseendeväckande" humoresk.

 

 

 

 

 

 

:nunnnnnnnnnnnnnn PROGRAM 5 ÖRE. unnunnnnnnnnnnunun

FÖRESTÄLLNINGAR: Hvardagar kl. 6, 7,30 o. 9 e. m. Sön.- o. Helgd. Matiné kl. 2 o. 3,30
e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.
" " " . Läktaren och lista plats 50 2:dra plats 35 3zdje plats 25 öre.
1  Barn under 12 år I , , . 15

I, M 7, I il I! 7 1, I) 3!

038.! Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
OBSJ Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast IO öre.
:Hi III!IllIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIDEEIIIIIIIDIIIIDIDHEIIIIIIIIIIIIIEIIIHIIIHIIH

 

 

 

Linköping 1911. Östgötens Boktiyckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain