#6370: Elektro

Knköplngs

atektto-Eiogra

= 26 REPSLAGAREGATAN 26 =

NYTT PRQGRAM HvARJE
MÅNDAG

 
 
 

de de de

 

  
 

 

 

 

 

 

IWW f"

 

 

ÅAOOvållatllåållåtåIlåtfllåållåtlläällåellåållåtlläoseW

 

 

 

 

 

 

 

PRÖGRAM

 

 

 

 

Fr. o. m. Måndagen den 3 t. o. m. Söndagen den 9 April 1911.
af Direktör C. MEGGERLE och Fru G. HJORTH.

MUSIK:

l AFDELNINGEN:

I" Kinematograiisk Veckorevy

visar leivande bilder till dagshändelserna världen rundt.
Kinematografiska Veckorevyn vet allt, ser allt!

läs världsnyheterna

segrade efter hård kamp (Paris).
Kapplöpning om Grand Prix (Nizza).
Parismoder: hårklädsel; visittoaletter.
Eldsvàda i textilfabrik i Barcelona.

Från terränglöpningarna i Bryssel (segrarne).

i 6er tidning!

K appkörning vid

 

 

Se dem å ålekiro-Biografen!

Domstolspresidenten van Maldechemsjordfästning (Bryssel).
Fotbollsfaflan mellan fransmän och engelsmän, de senare

Moskwa mellan trojkor, förspända dels

med hästar, dels med renar.

Roddöfning ai Oxfords studenter i Bourne-End (England).
Magasinsbrand vid Rue St. Sabine i Paris.
Franska förstärkningstrupper till Marocko fullborda sin

utrustning i Toulons hamn.

2"Pervinner en gris.

Våldsamt .lustig Linköpingsbild.

Los

viuerreros.

Häpnadsväckande prestationer.

Los Guerreros är namnet på ett världsberömdt mexi-
kanskt akrobatsällskap - en man och tre kvinnor - hvars
rykte fullt rättfärdigas och förklaras af de prestationer filmen
Man har ju vant sig vid att knappast anse

här återger.

 

ligt.
den måste ses.
Kinematografi i färger.

ll AFDELNINGEN:

någonting omöjligt på detta område, men Los Guerreros,
akrobatik öfverträffar verkligen allt hvad man tänkt sig möj-
Detta sällskaps konst kan ej åskådligt beskrifvas -

4"Kineser och cowboys.

Ur lifvet i amerikanskalvästern.

Den unge Ching Su lamnair det him-
melska riket, för att försöka sin lycka i
Amerika. Vid afresan formanar honom
hans fader att stadise helighålla sin
hår-piskar. Sonen reser, och vi åter-
finna honom i ett cowvboydiistrikt i
vilda vastern. En elegant dan-dy, som
kallar .sig inr Sander-:som har just kom-
mit till. platsen och på dennes anstif-
tan blir kinesen illa misshandlad tills
unga Nanny, jämte sin fiastman, -eow-
boyen John uppträder till hans skydd.

 Rikt på spännande situ: tioner.

5.

Spännande äfventyrsdrama.

Mr Sanderson blir förtjust i vackra trakt-en.
lNanny och lyckas locka :henne med siig och

ut pål en promenad, men den tacksam-
ine Ching har ögonen -öipipna och under-
rattlar John, och följden blir en allvar-
san] sammanstöitning mellan de bråda
rivalcrua.

Emellertid uppsattcs vid byns post-
kontor ett anslag, hvar-å iitlofviaisi 5,0010
.dollars till den som kan upptäcka och
gripa en kand förbrytare, som begått
ett postråln och som antagiels vara i

lll AFDELNINGEN:

f lör .sling- och snart :är han fast..

Mr Sanderison. får se anslaget
vidtager sina försiktighetsåtgar-
der, men den unge kineisein  honom
För att
detta, skall lyckas måste kinesen emel-
lertid offra sin heliga hårrpiska.

Nu får Ching tillfälle att på ett storr-
artadit satt visa sin tacksamhet mot
John och Nanny. De 5,000 dollars han
erhåller i belöning sätter de bålola tals-
kande i stånd att bilda eget hem.

ångelska boyscouts på äfning.

intressanta bilder ur riddarpojkarnes lif.

l likhet med hvad Ifallet ar vid den
HlJEli

boy-

upplostringsanstalten
erhåller de
scouts i den särskilda skolan, som upp-

f iranska

i?

Fl eche engelska.

Film thrte.
6.

 

Otack ar viiiifaldenis lön. Det gamla
ordspråket upp-repar sig vid alla till-
lallen och på alla platser.

Vi föras till en duglig, strätsam
smeds bostad, dar lifv-et hittills gått
sin dagliga gälqu iv lugn och lycka. .En
på villovägar kommen yrkeskamrat
låter iszmeden röna välvilja 1i sitt hem,
men blir offer förr sin goditrogenhet.
Under det han ar sysselsatt i sin in-
vidligganide sirreidja, blir han at skum-
.gornia genom liö-nstreit var-sefatt hans

7-Paraddag iRumänien.

Trupprevy inför kung Carol och drottning
Elisabeth ("Carmen Sylva").
Glänsande militärprakt.

Skuggorna på

rattats för deras rakning, en. särdeles

.grundlig uppfostran, dar allehanda
idrott -o-mviixlar med militära öfnin-

igar. F ilmen återgitver skilda moment
ur detta skollif.

:T I  Vår! 44?

Ett hemmets drama.

hustnu  honom otrogen och i raseri
skyndar han in och drifver på dörren
den falske vännen och sin pliktfiöirgia i-
na huistiru. :Donna senare :tar bittert
galda sitt f-elsteg. Mannen, som hon
följt, ärr en drinkar-e och spelare. Vid
ett tillfälle, då1 hon söker får honom
från krogen, kastar den brutale man-
nen ut henne på- gatan. Af  händelse
passerar smeden samtidigt förbi, men,
hans stackars vilsetörda hustru flyr
förtvitlad från. honom.

 

Reveljen går. v Exercis. - Målti-
den. f- Sportötningar med hvilostiun-
derna. -- Larmsiignale-n ljuider. ,-- För-
föilj-elsen. Ä Anläggning; af förband å
en sårad.

Film thrte.

rutan.

Smeden, som. trots allt icke kan
glömma. :den kvinna, han allskaiti, sitter
i hemmet och tanker tunga tankar.
Han iingrar nervöst med revolverrn och
nästa ögonblick skulle kanske sett
honom som död man, då han blir åter-
kallad till verkligheten af sitt lilla
barn, som vaknar. De mörka tankarne
vika vid barnets jolleir, och dåz den vil-
sieiforda hustrun- djupit ånger-full van-
der åter till honom, sluter han henne
rörd i sina armar,

Ett gripande drama ur verkligheten.

Charmant inspeladt.

lV AFDELNINGEN:

H 8.

l

Lehmans namsdag.

Dråplig skämtbild.

 

 

 

Linköping 1911. Östgötens Boktiyckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain