#6369: Elektro

amy-såå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Linköpings
Slekiro-Qiiogra

I 26 REPSLAGAREGATAN 26

NYTT PRooRAM HVARJE
MÅNDAG

-".. -"- .R- -l- -1- ..... ."- -"- -l- -l- .l-
. . . I . . . - . n -

 

elc- eie sic-

 

 

l ,,.

 

 

 

 

 

 

 

Moosmnarnsususnsllsllxllaruxnaw-

 

 

 

 

 

 

 

PR ÖGRAM

 

 

 

 

Fr. o. m. Måndagen den 10 t. o. m. Torsdagen den 13 April 1911.

MUSIK:

l AFDELNINGEN:

af Direktör C. MEGGERLE och Fru G. HJORTH.

1- Automobiltäilingen à Värtan. w

l Svenska. motorklzub-biens hastighets-l

- taflan 1å Stora Värtan deltogo 23 vag-
nar.. Särskildt 1utniäirkte sig prins Wil-
helm med sin Benzvagin, hvilken. uto-:m
täiian gick 1 kilometer på. 36,6 sekun-
der.

Prins Vilhelm bäst.

 

Filmen återger förträffligt den spam-[frisk nordisk vinter-stämning.

nande. täflingen å. den jämna banan,
hrarjäante man på .köpet får .se ett fier-
tal isjakter och skridskioiselglaire kryssa
omkring på isen. Åsklå-darne .äro särh
deles talrika och öfver det hela hvilar

Nordiska idrottsbilder.

Till
Sörmlandsha-rtigparet, hartigen- i sinl
bil och
isen.

sist har man nöjet att återse

prinsessan Maria till fots på1

Hans och Greta.

Borta är bra men hemma är bäst.

Lilla Hans och Greta sitta surmulna
hemma. Ingenting .ar dem till lags)
Hans har fått för sig att han måste ut
i stora världen och han öfvertalar sin
lilla syster att med honom fly från hem-
met. De smyga. sig sakta ur hemmet
och ut på. landsvägen. Efter en tids
vandring, hvilken för deras smä- fötter
betecknar Hlångt ut i världen", kom-

3.

Mr Peok har lange .saknat sin s pelaf-
ton med sina .gamla vänner., men så-
som en gift man mä. han lyda. fruns pa-
roll, JlNo more77 (icke mera). Men
Peck får en dag lof att gå. till. en sjuk
vän. Kl. 10  du har igen., .sager mrs
Peck. Men. just. vid den. tiden är det
77högt tryck" och Peck kan -ej komma.
Mrs Peck anar .oråd och beslutar att

sPÄNNANDE!

ma de till en landtgård, där de knacka
på och. begära arbete. Detta beviljas.
yaf den humoristisk-e bonden, som har
lhjärtligt roligt vid ålsyn-e-n af de små
barnens förenad-e ansträngningar att
.sk-öta oxar och pl-oig. Die små .reda sig
dock förträffligt och visa sig -äifven kun-
na såväl .så som tröskai.

Men i hemmet har man saknat rym-

Lustspel.

lnspelat af American Biograf.

uppsöka sin man. Hon börjar pål Peoks
forna .stamkafe Peck är just där. Han
hör sin hustrus röst och skyndar ut
bakvägen. Då mrs Peck slutligen kom-
mer hem, ligger hennes man i dj-urp
sömn, men innan han gick till sängs
ställde han klockan fralm ett par tim--
mar. "Kvinnzn var har du varit intill
denna sena timma". Mrs Peck ser på

ll AFDELNINGEN:

lingarna och polisen sattes i rörelse för
att återfinna dem. Det .är ingen Vida-
re svårighet .att följa deras spåàr och de
två. gendarmerna få. äfven de: ett. godt
skratt ät de båda barnens ansvarsfulla
arbete. De "häktas" vederbörligen

och återföras till hemmet, som de nog

hela tiden saknat. Men pengar  de
förtjänat ojch det väro de stolta öfver.

mbytta roller.

 

 

klockan och blir förskräckt. N äfjiai, sä.-
gier Peok, om du1 lofvar att hädanefter
icke fiörbjulda mig att (besökal en .sjuk
van, så må detta vara glömt. Och
dai-vid blef det ock. Men .älnnu i dag
kan mrs Peck ej förstå var tiden blef
af den kvällen hon var på. jakt efter
Peck.

SENASTE NYHET!

4-lndianöiverfallet på diligensen.

Strid mellan indianer, cowboys och amerikanska trupper.

Stort spännande drama från indianernas vilda härjningar på prärien.

Öfverste Gordon och hans vackra. dot-w
ter Bella viäinta. på pfostvaginen, som
skall föra dem öfver prärien. Just som
de skola .åstad få: de. veta., att fientligt
simmade indianer äro i närheten, hvar-
för man råder dem att taga med sig ein
eskort af cowboys. Några cowboys
förklara. sig villiga att följa med. ln-
dianlelriia se triuimferande polstvagnen

5" Barnet som ireds

komma och flölja efter den .genom ber-  att få tag på. indianerna.

gren..

På slätten .angripa indianerna.. Från
båda håll växlas skott, och Bella ta-
ges till fånga.. En cowboys rider i sporr-
sträck till trupperna för att få hjälp;
de öfriga. forfiifrljaY indianerna. Dål Jim
uppnår truppernas kvarter och förkla-
rar hvad som inträffat, biegifvler sig en
kapten med en afdelning soldater i

lll AFDELNINGEN:

Amerikanskt nutidsdrama.

John Harris. och hans unga fru. lefva
tillsammans ett synnerligen lyckligt
familjelif, yttenligare förljwfvaidt af lil-
la Mary, enda. barnet och förialdrarnas
afjgu-d. Mein  tror sig fru H. har låtit
anledning att misstänka sin makes tro-
het, och från-den stundenwär det slut
med den husliga sälllheten.. Häftiga
scener hlöra. till ordningen. för dagen,
och slutligen flytta de bälda makarna

6.

 

Det frejdade italienska. lifr-egementet

.är säkerligen ett bland var-ldens skick-
ligaste
detta hänseende battre än ord. V i se
regementet i full parad rycka ut och vi

till häst, och vår bild talar i

ifrån hvarandra, medan skilsmässa för-
beredas.

Lilla Mary, som lider mest af den nya
ordningen och som därtill .är en myc-
ket förståndig flicka., uppgör snart en
plan .att åter .sammanföra föräldrarna.
Hon skrifvor ett bref till föräldrarna,
undertecknadt HSvarta Handen", den
beryktade forhrytareligan, och medde-
lande .att hon befann sig i nämnda-

lV ÅFDELNINGEN:

Ett oförväget rytteri.

följa det sedermera på de halsbrytan- Bland
de ridter, som göres öfver hinder ochi upp och ut för branta trapp-or.

den svåraste terräng. Det fordras ner-
ver .af stål och goda. hiäistar för att kom-
ma helskinnad från dylika löfningar.

En bild som alla böra se!

Lotta Back ,

eller

Emel-
lertid har en. annan cowboy nått fram
till indianerna-s läger och lyckats ble--
fria. flickan. Han far nu ast-ad med
henne allt hvad tygen hålla., men india-
nerna. vakna och förflölja de flyende.
Kapten-en får genom sin kikare syn.
på. Jack, som Hyr med den unga flic-
kany och kommer i sista minuten den
modige räddaren till hjälp,

mäklare.

bands våld, men att hon på vissa1 vill-
kor skulle frigifvas. Fru Har-ris, som
först mottager brefvet, blir utom sig
och sänder buid på mannen olclhi hjälper
till att verka trlöstlös. Men just under
de värsta isorgeuthr-otten anläder lilla
Mary, som genom .sin knepigt uttänkta
list vunnit sitt syftemål: att förena de
två., som .enligt den gudomliga. lagen
icke .skulle af m änniska-n åtskiljras.

Italienska kyrassierer.

 

se vi ryttare, som rida
Som
afslutning synes en afdelning af lifre-
gementet 1eskortera. sin konung. på en
utflykt.

.a n nat

Hvad en flickslgna kan ställa lill. - Mgcket putslusfig och skrällretancle skämlbilol.

 

 Långfredagen ingen föreställning.

 

 

 

 

Linköping 1911. Östgöfens Boktrynkeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain