#6368: Elektro

I

 

   

 

   

alclztto -flbio gta

I 26 lREPSLACIÅREGÅTÅN 26 I

NYTT PRooRAM HvARJE
MÅNDAG

- s . . , I I -.- --..--

I!Ä

QS de elc- ele-

 

 

 

 

 

 

 

NAQXtrilla?IlåållåtllåällåsllåäIIår?llåållaålläiHänger

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM .I

 

m

  

 

Fr. o. m. Måndagen den 17 t. o. m. Söndagen den 23 April 1911.

MUSIK:

 ööling och konservering af ätbaia sniglar.

3.

l AFDELNINGEN:

Hästsport i vintertid.

Fransk industribild.

af Direktör C. MEGGERLE och Fru G. HJORTH.

 Trattäflingar i Borås.

Lille Fritz som negerpojke

eller Nöden har ingen lag eller Bättre brödlös än - utan blanksmörja.
Ett lustigt äfventyr, som alla måste ha roligt åt.

ll AFDELNINGEN:

4-.Iirn Bridgers strid med indianer.

lEtt äfventyrsdrama i vilda västern.
lndianflickan som blef trapperns brud.

i

Indianhofdingedottern HYellow .Bird7 7
(HGula fågeln I) råkar falla i en björn
grop, som anordnats alf den raske
trappe-rn Jim Bridger. Nar Jim kom-
mer for att vitt-ja grppen finner han i
stallet for den björn han väntat en fa-
.g-er flicka. Han lyckats radda henne
och .skyndar med henne till indianliagh
ret,  han oflverlämnar henne i hen-
nes faders hander.

Just som hörfdinigeln och Jim. .aro syis-
selsatta med att röka fredspipian kom-
ma ett pair rodskinn körande J,Yellow
Birds" broder, som kort förut såirats

 

af J im. Bridger. Nu blir det slut) på
freden, men i I Yellow Bird", som fat-
tat karlek til den hurtijge hvlite jaga-
ren, rad-dar honom uir stamifföirvanter-
nas hander.

Snart- upptacker J:Yellow Birds" bro-
der, .att systern har hemliga möte-n
med Jim. Flickans far underrättas. och
staminens krigare gåå: ut for .att taga
det djarfva "bleka-nsiktets, 7 skalp.
Flickan underrättar emellertid sin .als-

 

kade om faran., och yde fly tilli J imsi
blockhus, dar de vidtaga f-öirsvarsåt-
gärder. Snart är bl-ockhuset omring-

lll AFDELNINGEN:

- eller h-

adt aif indianer, hvilka mot detsamma
rikta en haftigmeld. Men blekansciktei-
na försvara sig tappert. De beiliälgrades
ammunition tager slut och deras öde
synes vara biesegladit - då raddlningen
ovantadt kommer. En skavaidron af
Förenta i taternas kavallieri under col.
Crookes bref-al, som befinner sig i trak-
ten, .lockas af det häftiga skjutandet
till platsen och förjagar snart röidskin-
nen. Hvarefter tältprasten gor J imi
och 7JYello-w Bird" till man och hustru.

Spännande handling. rik pa äfventyr.

HJÄR TERDAM

Guldgräfvaren, som fann sin brud i Monte Carlo.P

Romanen borjar i banken i den ame
rikanska staden C-oinklin. Bankkassor
Block vägrar farmaren Allen ett lån på.
5,000 dlollans. Kort darpå-1 får Block se
Allens dotter May, och han fattar ge
nast kälrlek till den sk-Öna flickan, men
hon .har redan fastman, den fattige,
men intelligente och mäktige Dick Har-
mon, och vill derfor ej lyssna till den.
elegante kassörens förklaringar. Block
söker emellertid att vinna fadern och
ger honom diarpå det begärda lånet;
Allen finner också den viils-irtuerade
bankinannien vara ett bättre 1parti .an
den fattige Dick, men May ar obeveki
lig.

Dick måste emellertid skapa sig en

 

Ett drama i två världsdelar.

framtid och beger sig till guldfälten
for 1att protva lyckan, Fortuna är ho-
nom dock ogunstig, och missunodig tee
legraferar han till ysin ialslkade, att hon
ej skall vänta på honom. N u. lyckas
andtligen Block Vinna Marys ja, och da-
gen for bröllopet utsattes.

J ust nar Block  på vzag till vigseln
kommer ett bud med ett telegram till
May. Då kassören finner att det .ar
från Diok, .som helt oforinodadt gjort
ett rikt guldfynd och nu. var på1 vag
hem, uraktliåter han att lämna bruden
detsamma. Vigsel nI -ager rum och brud-
paret anti-:ålder en resa till Europa.

En månad senare återse vi de nygifta
i Monte Carlo. Block har haft otur,

 

lV AFDELNINGEN:

men nu .skall han återvinna hvad han
förlorat. Otuiren -fortfar emellertid,
och snart är han ej blott ruinerad,
utan har också- dragit stora anvisning-
ar på banken dar hemma. Banken, te-
legrafiskt underrättad, begiar hos myn-
digheterna hans hiaktande, men han
"närddiarw  genom att hoppa ut ge-
nom ett fönster, dai-vid han skadar sig
till döds.

Dick, som nu blifvit rik och elegant,
har .afvenledes kommit till Monte Car-
ls, dar han upptäckt. :sin förra fästmö,
och en tid efteråt se vi de båda unga
återförenade och lyckliga hois gamle
Allen.

Äfventyrsrikt drama.

De heliga tämplen i Nikke.

 

 

En religiös medelpunkt i japan.

Nikke (eller Haehiisji, som den e- der, och 767 .byggdes det första buddha-

Wgents-ligen heter)  en af Japans for-

tamplet, men platsens förnämsta hel
gedomar .ai-yo ljejasus och Ijemtsus i
den första och tredje sju-gjunens af
Tokugavaidiynastien i grafvar, omkring

 

hvilka en mängd ytterst praktfulla och
dyrbara byggnad-er uppstått. Filmen
framställer en del intressanta in- och
exterior-er från dessa helgedomar med
förklarande svenska texter.

Synnerligen intressanta bilder från den uppgående solens land.

nåtmsta religiösa platser, bieliäigen 15
mil nordväst om Tokio. Staden har
haft sjintotampel .sed-an urminnes ti-
7.

Petter går som extra. i posten.. Någi- Ida,
ra synnerliga meriter .samlar han em el-
lertid ej, hvar-ken genom Hit och or-

dentlighet eller någe) siamvetsgrranna-
re iakttagande af ett cirkulär, som geV
nera]p-o-ststyrelsen funnit nlöidigt utsän-

allmänheten.. Det ser darfo-r klient ut
med Petters .framtid i verket, tills han
hittat på- att töiregifva släktskap med
en högre posittjiansteman. Många bli
dock ickel Petter-s söt-ebrödsdagar, ty

Slciler sem pesiljänsieman.

iniskarpande uppmärksamhet motldien f-öre,gi1fne slaktingen har fallit på

den otreiiiga idén att. oianmiilld gora
en liten inspektion på ort och ställe,
och Petter har oturen att först motta-
ga honom f- som alla andra.

En mycket roande skiiintbild.

 

 

 

 

 

 

i PROGRAM 5 oRE.

FöREsTÄLLNlNGAR; Hvardagar in. 6, 7,30 0. 9 e. m. sam 0. Helga. Manne ki. 2 0. 3,30
e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

 Barn under 12 år

I? I, 77 i I.

Läktaren och lista plats 50, 2:dra plats 35, 3zdje plats 25 öre.
9,

77 7 y, I,

OBS.! Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
OBSJ Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom vtillträde Iför endast 10 öre.

Linköping 1911.

Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain