#6363: Elektro

vv
.se

-.-..---

 

 

 Limit-69."th
8, i sin r 0 - få i 0  Y a

26 REPSLAGAREGATAN 26

err PROGRAM
MÅNDAGEN DEN i DECEMBER

sic- eie sia

 

 

 

 

 

 

 

vid

71

 

PROGRAM

Fr. o. m. Fredagen den l Dec. t. o. m. Söndagen den 3 Dec. 1911.
1. MUSIK.
i HVDELNINGEN.

N

.Enf

   

Den unge dragonkaptenen skall ut pä fältmanöver
till sin unga hustrus stora sorg. Ocn det värsta av allt:
hon får enligt order från översten att einga officerare få
medtaga sina hustrun, inte ens besöka honom. Efter ett
ömt farväl beger sig kaptenen iväg och i vackra bilderse
vi ett rörligt militärliv upprullas inför våra ögon.

Men unga frun beger sig efter, smyger sigin i man-
nens rum och överraskar honom där. Oversten irummet

 

   

Roligt kärleksraljeri med charmant spel.

0138.! Enligt riksoensurens bestämmande får denna bild ej visas för barn under lö år.

 

ärd i styrioart luftskepp.

Intressant och underhållande stereoskopisk bild.

Bååth ett tmanöu er

am SXer i. dragoniåqret.

 

 

 

bredvid anar oråd och misstankarna bekräftas, då han fin-
ner utställda till borstning på morgonen ej blott kaptenens
stövlar utan även ett par smä damskor.

GudVW Amor i egen person uppenbarar sig nu, och
efter mycket parlamenterande utvärkar han nåd för sina
skyddslingar. I en pikant slutscen se vi sedan den lille
skälmen se om och militäriskt bevaka de unga tuialkoven.

 

 

 

a;  f,

ll T-tVDELNiNGiEN.

Ett farväl eller Sjömannens brud.

John är en ringa daglönare hos Ethels far, men vinner ge-
nom sitt behagliga våisen den unga flickans kärlek. Men man
kan icke leva pä bara kärlek, och för sitt bifall till de ungas

förening göra Ethels föräldrar till tillkor, att John också skall,

"skaffa sig medel att försörja en hustru. Med glatt mod ger
sig denne ut i vida världen apä jakt efter lyckane) och tager
hyra som matros på ett skepp. Den jakten blir långvarig, och
under de är, som gå, komma stora förändringar för den vän-
tande Ethel.

Hennes hem drabbas av svära olycksöden. Fadern blir
frånrövad sin sista egendom, och när han vil! försvara den emot
tjuvarna, blir hans arm bruten, sä att han blir oförmögen till
arbete. Med fattigdomen häller även sjukdomen sitt inträdei

 

hemmet, och modern nedlägges på ett svårt plågoiäger. inför
detta skriande elände, och då som ett sista slag ett rykte sprider
sig, att johns skepp förlist med man och allt, giver Ethel slut-
ligen efter för faderns böner och skänker sin hand åt en väl-
burgen friare, som under tiden infunnit sig.

Men ryktet om johns död är osant, och en dag kommer
han oväntat tillbaka och finner Ethel utanför hennes nyavhem.
Det blir en smärtfylld förklaringens stund. Men det ord, Ethel
inför altaret givit, vill hon ej bryta, och de älskande skiljas för
alltid. -Ä Ethels make, som händelsevis kommit att bli
vittne till skilsmässan, visar sig rätt uppfatta förhållandet, och
vill genom sin godhet mildra det ödets slag, som ej kunnat
undgås.

5" Toto skaffar huset vatten. I

Muntrande skämtbild.

Skrattpjäs av rang.

 

m och iv AvDeLNiNor-iRNE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan rikscensuren nu godkänt nedanstående bild, men den icke
får visas för barn under 15 år och då en mängd personer icke kunnat

få biljetter till hittills givna föreställningar uppföres t. oi. m. söndag

färffgàäi
g äga

Sri
eefsä

 
    
    

 

 

 

(DG flm

e Djaevle).
Kinematograiiskt drama ai HERMAN BANG.

 

 

 

HUVUDPERSONERNA:

Far Cecchi . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .. Einar Rosenbaum.

Fritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Robert Dinesen.

Adolphe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Carl Rosenbaum.

Aimee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Edith Buemann.

Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tilley Christansen.

Aage Hertel.
Antoinette Winding.

Greve Laube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grevinnan Laube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Biografernas drottning

I fråga om djärva, och spännande situationer, handlingens kraft och uppfinningsrikedom
samt detaljernas utmäjslade form står denna bild ouppnådd.

 

harifdennaffbild med iiitta bilixlitfkallad:

Här skildras cirkusartisternas liv på och utom cirkus, deras vänskap och trogna kamratskap,
deras djärva och underbera trics, vilka ofta, och såsom i denna historia är fallet, sluta med en fruk-
tansvärd katastrof g här det dödsbringande hoppet från cirkuskupolen utan skyddsnät. Som en röd
tråd löper genom det hela en kärlekshistoria mellan cirkusartisten och den förnäma grevinnan.

Hela Europa uppmärksammar och talar om denna film, vars framställ-
ningskostnad uppgår till 15,000 kronor.

Under hela förra veckan har denna bild givits för fulla hus och press samt publik
har enhälligt vitsordat dess sällsynt stora värde.

Uppföres med ENSAMRÄTT å Linköpings Elektro-Biograf,

endast för personer över 15 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutmarsch.

Vid föreställningarne medverkar ett framstående musikkapell.

O B S I Då två av de ovannämnda bilderna icke få visas för barn under 15 år,
I c

äga barn icke tillträde till de närmaste föreställningar-ne. Allmänheten har
KIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIDIIIEIHD

 

 

nu ett ypperligt tillfälle att se hur rikscensuren ingriper.

PROGRAM 5 oRE.

" " - Vardagar kl. 6 7,30 och,9 e. m., Sön- och helgd. Matiné kl. 2 o. 330 e. m.
 till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

 

 

 

Läktaren och 1:sta plats 50 öre,
2:dra plats 35, 3:dje plats 25 öre.

BlLJETTPRlSElt-I W

En!!!EEUDEUHIIUEHIUUIIHDDDDEHDEUDBEUEDBEEEDUEBDDBEEIIIIIEEIUID

 

 

 

Linköping 1911. Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain