#6357: Elektro

Linköpings 

atektto-

Eiogra

26 REPSLAGAREGATAN 26

 

 

vv
:v

 

 

2.

Nytt program
Måndagen den 11 December.

 

 

 

 

PROGRAM

Fr. o. m. Måndagen den 4 Dec. t. o. m. Söndagen den 10 Dec. 1911.
MUSIK.

r AVDELNINGEN.

Iaktlopp vid i Kalmar.

Vackra naturscenerier.

3" Faunartls världsmästerskap

ellerl Hur tjuven blev förste marathonlöpare.

När upptäckten sker eftersättes han, men han själv råkar
komma in i en större hastighetstävlan, som pågår i grannskapet.

En trasig usling går förbi en klädeshandel och utbyter sina

kläder mot en skyltdockas utan att märka att ett plakat med en

jättestor

.5

  

i

 Det är i korthet sagt ett drama av sådan skärpa, klarhet eeli styrka, att den ej kan 

 I ilj;

7.

 

 

 

 

siffra angivande priset sitter på ryggen.
Skrattretande.

 

 

 

Hur tävlingen slutar, vad pris tjuven får och slutlig belöning ger
bildserien själv en god idé om i en rad tokroliga scener.

Roande.

ll FlVDELNlNCiEN.

En n vikansk finns ni av llrl anv.

Ett historiskt drama från upprorstiden i Mexiko.

Mexiko, som alltid varit skådeplatsen för inbördes
oro och tvistigheter, och historien vet att förtälja om
ett där fört skräckregemente, som man måste gå till
det mäktiga zarriket i öster för att finna motsvarig-
het till

På blotta misstanken, utan möjlighet att försvara
sig ha personer kastats i fängelse, ja dömts till döden.

Familjen Talamentez leva i lugn och ro, vitt skild
från alla politiska stämplingar, men avÅ någon anled-
ning väckes misstanken till liv att familjefadern kon-
spirerar med insurgenterna. Dråpslaget kommer: Tala-
mentez och hans två vuxna söner arresteras och föres
inför den spritälskande översten i mexikanska armén,
Cephis. Med sedvanlig myndighet och i sitt omtöck-
nade tillstånd dömer generalen de tre männen till dö-
den, vilken dom omedelbart går i fullbordan.

Talmentez maka, vorden änka, svär inför Cephis
att hämnas sin makes och sina söners oskyldiga blod
och förenar sig i denna avsikt med insurgenterna.

 

 

Med tanatisk livlighet deltager hon i deras planer och
görande, dock först och främst med den avsikten att
få släcka sin hämnd.

Och ögonblicket härför kommer. Kännande över-
stens svaghet för starka drycker, sänder änkan Tala-
mentez en förklädd spion till hans huvudkvarter. Spio-
nen nästlar sig in hos översten och de somna båda
på ett hotell, där översten övernattar.

Bud går till insurgenternas läger med budskap om
var den hatade motstandaren befinner sig. Innan in-
surgenterna dock hinna sätta sig i besittning av hans
person vaknar översten och finner till sin fasa att in-
surgenterna överumplat och intagit staden.

Feg, som han är, söker han sin räddning i flykten,
men änkan Talamentez är beredd därpå och får honom
inom kort i sitt våld. Nu är det hon som dömer och
domen är kort och gott: Skjutas! - Eden att hämnas
de oskyldiga är infriad. .

Intressant, spännande!

in och rv avDeLNrNeARNE.

 

 

Monopoldramat och heltimmesbilden

i.
0 l v
l ,L.

 

 

Modernt samhällsdrama i 3 rlelar neh 5ll avdelningar.

Liksom de flesta modärna samhällsdramerinne-

håller även detta både ljusa och mörka tavlor; ljuS
och skugga äro blandade med mästarhand, och för-
fattaren förstår att med färgerna på sin palett på ett

sanning oefterhärmligt sätt både tjusa och skaka,

väcka hos åskådaren sympati och medlidande, tårar
och vrede.
storien om den unge officeren, som under manöverll
inkvarteras hos den rike köpmannen och vinner den
unga dotterns oerfarna hjärta.
mardagar och ljusa juninätter svärma de båda unga
tills slutligen uppbrottsordern kommer, den älskade
drager bort, och hon, som skänkt honom allt, står

Hur tjusande och väl berättad är ej hi-

Under härliga som-

 

 

ensam, övergiven och glömdl

 lllerl stara omkostnader .ha vi åter lyckats erhålla en Sueeeslilml é"

m--W

 

 

Utstött av sin stränge  i

fader skall hon just i vågorna dränka sin skam och 
vanära, då hon i sista stund räddas, blott för att snart 
dö hos främlingar, s:dan hon givit livet åt sitt barn.

Och så komma förvecklingar av sällsamt slag;

ödet för detta barn under annat namn in i faderns 

hem, och genom denne yngling lider den nu till
hog värdighet komne officer-en straffet för sin ung-

doms brott.

Sällan torde man få se ett kärleksdrama,

  

där kärleken vid sjutton år skildrats i varmare, mera " 
smekande skiftningar, och de hårda slag, som drabba

den skyldige, kan icke den berömdaste romanförfat- 

tare bättre skildra.

tillräckligt beskrivas i and - den mäste ses!

Beskrivlung r) 5 äre i kassan.

Åter en Succesfilml

 

Vid föreställningarne medverkar ett framstående musikkapell.

 

 

PROGRAM 5 ÖRE.
 Vardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m., Sön- och helgd. Matiné kl. 2 0. 3,30 e. m.

Enligt rikscensurens bestämmelse få barn under l5 år icke se denna bild. i I

 

 

 

 

Slutmarsch.

 

till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

BILJETTPRISER:

W

 

 

Läktaren och 1:sta plats 50 öre,
2:dra plats 35, 3zdje plats 25 öre.

"W

 

Linköping 1911. Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain