#6347: Elektro

I

i  Slinköpings 

 

Stefano-Stuga

, 26 REPSLAGAR EGATAN 26

 

 

 

 

 

 

 

 

vi! NYTT PROGRAM vv

...mv TORSDAGEN Den 14 sEPTEMBER

 

PROGRAM

Fr. o. m. Torsdagen den 14 Sept. t. o. m. Onsdagen den 20 Sept. 1911.
1. MUSIK.
l HVDELNINGEN.

Veckans nyheter.
3- En alltför tilltagsen älskare.

En särdeles muntrande framställning
om huru en alltför kärlekskrank älskare grundligen botades för sin åkomma.

 

 Verkligt skrattretande. 
ll RVDELNINGEN.

4" Bilder från Pisa.

En av de äldsta städer i Italien, med anor ända från den [j mindre än 4,3 in. frän lodlinjen), tydligen konstruerat för att
romerska forntiden, är det vid floden Arno liggande Pisa, im kmma hälla sig sä. Norr om kyrkan ligger Campo Saeto en
med omkring ett halft hundratusental invånare. Stadensstörsta kyrkogård med jord hämtad från jerusaleni. Bland andra myärk-
Sevärdhet är Piazza del Duomo med domkyrkan, uppförd af liga byggnader mä här nämnas palatset på Piazza die Cavalieri
vit marmor med svarta och färgade infällningar och världs- byggt pä ruinerna av det beryktade kungatornet, i vilket greve
bekant för sitt fritt liggande lutande torn, uppfört efter 1174, Ugolino della Ghevardesca, en tid enväldshärskare i Pisa, jämte
545 meter högt och med starkt lutande ställning (afvikande ej sina söner inneslöts och led hungersdöden 1288.

Vnmng-1111111 .

Dramatisk scen af Riche.
UPPTRÄDANDE;

 

 

 

 

(greve de. Lusignan ....................................... .. Herr Miziitmux.
(Jrand Michel ................................................. .. Herr Estikifanf.
Yvonne .......................................................... .. Fru Goldstein.

Yvonnes mor ................................................. .. Fru Nmi.

Den sköna Yvonne vill icke gifta sig med Grand
Michel, som är en grov, obehaglig man, men som hennes
nior uppmuntrar, och i denna föresats stärkes flickan ännu
mer sedan hon under ett jaktparti ute i skogen mött den vens hatt och mantel-, intränger i hans slott.
ädle unge greve de Lusignan i spetsen för ett stort jakt- Greven äterfår snart medvetandet, men när han an-

Hloch befria sin älskade, som föres till hans slott. Själv blir
sällskap. Greven kommer snart pa besök i Yvonnes hem.  länder till slot-tet finner han sin älskade i händerna på den

han sväth misshandlad av Michel, som överfaller honom ur
ett bakhall och slar honom sanslös samt sedan, iklädd gre-

hla11 mottages vänligt af niioduern, men sedan Michel under- rasande försmädde friaren. Med tjänarnes hjälp befriar han

rattat denna 0111 att den fornamengasten sattwendyrbar ring snart den olyckliga flickan, men skrämseln och fasan har

pa Yvonnes finger blirhon misstänksam och laserm dottern. varit henne för stark. Hon går till en bättre värld - lyck-
Grefven lyckas emellertid komma i förbindelse med lig i medvetandet att vara älskad.

 

 

 

 

Gripande lifstragedi.

e MUmK
uinvDeLmNeEN.

e[EEE] el- JIr n
Q l I l J Ii l

n o ge s xget gasa. -

l

Hundradollarssedeln som bragte i fängelse - automobilolyckan som återgav 
friheten och lyckan. -- Drama ur nutidslivet. å
[l

I

 

 

 

 

 

 

 

.ut
"T
n

.E-I

 

 

 

Toin kommer hem till de sina fran sjukhuset, frisk men Enda barnet, lilla Betty, maste sälja blommor för att bi-
titan pänningar. Den hjärtlöse värden hotar med vräkning, draga till familjens uppehälle, och en dag när hon ärnute
och Toni maste ut att söka arbete. Sådant gär dock ej att råkar hon överköras och svårt skadas av en automobil. Odet
fä i en hast, och han beger sig till stationen för att se sig fogar det sä att det är den rike.amerikai1a1-e11, som äger bilen
om efter nägon tillfällig förtjänst. En rik amerikanare stiger och som nu kör den skadade i rask fart till hennes bostad.
av tåget, och Tom får bära hans kappsäckar. Under vägen Den förtvivlade modern omtalar att mannen .sitter häktad,
berättar Tom sin belägenhet, och da ainerikanaren tycker om och anierikanaren lyckas iitverka att Tom, atlöljd av tva vakt-
hans förtroendcgivande utseende, ger han honom efter för- konstaplar, får bege sig hem för att taga avsked av den, som
rättat värv en hundradollarssedel. man trodde döende flickan. I 

Glad skyndar Tom till en krog för att fä sedeln växlad. Tom kommer, igenkänner aine-rikanareu, och 11-11 drojler
Krögaren söker emellertid bedraga honom vid växlingen, brak det ej länge innan den bedin-aglige krogarenlsitter inom .las
uppstär, och följden blir att Tom blir häktad och dömd. och bom, medan Tom fri atervänder till sin familj. Lillav

Hans familj kastas av värden pä gatan, men finner enjjBetty tillfrisknar, Tom erhaller tack vareI anierikanaren en god
enkel fristad hos en godhjärtad landtman. utkomst, och solen lyser äteri hemmet efter de dystra dagarna.

1-Ef

Särdeles gripande, briljant iscensatt stycke.

r 1 ii 1 1 t 1.1 i.
I: in. I. .[Efgllnf]F I. . e .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstsäsongens stora slagnummer.
Egen fotografering. Non plus ultra!

Vär kontinentalaste badort är som bekant Mölle. Vem
har ej i tidningarue läst om eller hört berättas den ena hi-
storien efter den andra om det fria liv som förcs här nere
och som denna sommar haft en omfattningI som aldrig förr?

Tusentals svenskar, danskar och tyskar ha där till-
bringat sin semester och vara bilder visa hur de Khulleroni
biillew tuiiila om bland de salta bränningarne eller klättra
omkring och bli brunstekta pa klipporna. Bilderna demen-
tera ock tydligare än ord de ständigt återkommande pasta-

endena att im är det slut med all den utbasunerade härlig-
heten med geniensamhetsbad och annat (tsamröref.

Där är liv och där är glam, där  ras och där är
flirt i vatten och på land. Den som varit vid Mölle fär vid
äsynen av dessa bilder äteriippliva sommarens angenämaste
minnen och den som ej varit där fär nu en den allra bästa
föreställning oiu (f-livet i Möller.. De unga vackra sjönym-
fer som till slut (exponeraff sig framför kinematografkame-
ran vinka sä bedärande och ropa: "Välkomna till oss!

 

 

 

lV HVDELNINGEN.

9" Krokodiifånyst vid
Klangfloden. i

Intressanta bilder från tropiken.
Kinematografi i färger.

lakten på krokodiler är som man kan förstå ganska farlig, I ken. Så fär man vara med om kanotrodd i den av yppig växt-
och det förvånar att infödingaina väga sig ut i strid med dessa lighet kantade floden, far se huru kroken utlägges och repen
fruktansvärda bestar i bräckliga kanoter och utan egentliga för- döljas samt fär morgonen därpå deltaga i en ny utfärd för att
Svarsnwdejl vittja flotten, därvid denne befinnes ha haft beräknad pähälsning.
Filmen ätergifver först huru det tillgär attafpalmstammar Späret upptäckes, och snart är odjuret fångadt och vederbörli-
tillverka den lilla flotte, pä vilken betet sedan skall läggas. Vi- gen förpassadt till de sälla jaktniarkerna.
dare ser man huru betet, en fägel, fästes vid den väldiga kro-

Praktfulla scenerier. H Äventyrlig jakt.

Lehmann gör affär.

En dräplig skämtbild, däri en ung man för att göra en stackars gatusäljare en tjänst köper af denne, innan han beger
sig in i balsalen, ett par kitt-tuber, som stoppas i fickorna. Hvad verkan blir, nar tuberna ga sönder, därom lämnar filmen i en
mängd genomroliga scener besked.

10.

Befängda, skrattretande scener.

11. I Slutmarsch.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIIIIUDIJDIJIIIIDDIJDDDIIIJIJ  5  EDIUIDDIIIIIIIIIIEIIIIIII
E

II " " - vardagar in. 6, 1,30 Och 9 e. in., sön. och helga. Manne ki. 2 0. 3,30 e. m.

g  till nedsatta biljettpriser, kilt 6, 7,30 och 9 e. rn. vanliga biljettpriser.

n " " i, U . Läktaren och 1:sta plats 50 2:dra plats 35 3:dje plats 25 öre.

n  Barn under 12 år n n n 35:, :I n i n n 15 n

n 035.! Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.

s 085.! Alla vardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

EEE SEEEDQEDBBSEIIIIIIIIIDUIIIIIIIIIIIIIIDDDIIIIIIIIIIIIIIDIIDIIIIIEIHIIIIIIIIIII

 

Linköping 1911. östgoiens Boktrycken.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain