#6345: Elektro

sia ei:- eie sia sia de sia sia sic- -sia sic- sic- sia sic- sie sia sic- sie sia sin sia sia sia sia sia sia si.- -aie sic- sie sie- sie sia sia sia

 

 

 

 

 

   Linköpings 
atektro-fbiogra

 

 

 

 

 

26 REPsLAGAREoATAN 26 :Xiågi Nyapngnmlonanguni6sem.

 

 

PROGRAM

Fr. o. m. Torsdagen den 30 Aug. t. o. m. Onsdagen den 6 Sept. 1911.
1. MUSIK.
l RVDELNINGEN.

2" lllll lill lill lllllälllil i llalil ll lll lll lll.

Naturens nycker. - Ovanliga sydländska scenerier.

Med 11 vi i vintras sä gott som saknade snö här uppe i [I i ltalien har lnan idkat vlntersport. Vår film visar Turin med
Bores hem and, hade medelhavsländernasa i Europa som Asien dess vackra byggnadsverk ocll dess utställning klädd i genuin
-f ja även Afrika haft synnerligen gott 0111 drivor. Snö- vinterskrud.
bollskastning i Jerusalem har ju omtalats vid flera tillfällen. Och

 

 

 

 

 

 

Synnerligen effektrika bilder.

o

Vetenskaplig film! Vetenskaplig film!

amg fluffen. 

Dess sammansättning, egenskaper och former.

Filmen askädliggör pa ett briljant sätt luftens beståndsde-
lar, syre ocll kvave, dessa gasers verkningar pa levande varel-
ser, pa eld etc., torbränmngsexperiment, framställning af ozon,

4.

j flytande lllft o. s. v. samt sistnämnda vätskas oerhörda frysnings-
töimaga.
j Intressanta bilder ur vetandets värld.

Hunden Bob som iörvandlingskonstnär.

Överlägsen djurdressyr.

n Bob, tydligen en lika humoristisk som intelligent vovve,
tipptraden soln patrlot, aböneman , fyrtorn, lindansare, glada
ankall, dlbarn, rökare, jockey, världsmästare, chaufför, gammal

 

kokett, vIHerrn 1sakf, vivör, slaktare 111. m. i som synes en
ganska omväxlande repertoar. Och allt gör han törstklassigt.
Enastående skämt- och dressyrnummer.

ll FlVDELNlNGEN.

Konstfilm! Konstfilm!

5"Al-izath, Tanits prästilma.

Storslaget, antikt drama från det gamla Kartago.

Kolorerad film.

 

 

 

 

Kal-tago, den bekanta llllmera förstörda staden, ligger Oraklets förutsägelse gär 1111 i fullbordan, och män-
i krig med rolnarne, och vi filma Kartagos män och stenen icke blott räddar staden, utan blir även anledning
kvinnor samlade i det praktfulla templet, bedjande 0111 till Arizaths egen lycka.
seger. Ett orakel förkunnar, att Kartago skall vinna seger, Handlingen är synnerligen spännande och drama-
onl Arizatll, Tanits prästinna, kan komma i besittning av j tiskt verkningsfull och spelet är ypperligt. Särskilt utmär-
mänstenen. Arizath lovar att göra vad mall fordrar av Ii ker sig Arizaths fralnståillarinna, en av ParisY mest fram-
hemä, (ächdllorj lyfkas också, genom att begagna sig av stående skädespelerskor.
sin änt an e stönlet, som ör val-"e man som serhenne - - -
till hennes slav, att bli inngehavarijnna av den märkliga BNI-.anti dyrbar utstyrsel" - Tidstrogen

mänstenen. iscensättning.

MUSIK. .

lll avDeLNlNGEN.

IDDDBDDDDDDUDDUUDUUUUDDDDDEDDUUDDUDUUDUCIDDUDDDDDDDUIJDDDDEIDI

1 hög sjö.

Etl ullramodernl amerikanskt drama.

Mollie älskar den framstående idrottslnannen Bob idrädlösbX till en bekant präst, soln i en oerhört snabb
Grant, president i YachtklubbenI och de båda ha kommit motorbåt skyndar de!! unga till mötes.
överens 0111 att knyta llymens band. Men Mollies fader Den förföljande angaren har nu nästan uppnått --Paula-Y
vill ej ge sitt tillstånd till dellna förening, enär han redan :f sa heter lustjakten g men när prästen anländer gå de
förut gett en vän löfte 0111 dotterns hand. De bada unga alskande ombord l motorbaten, och medan denna skjuter
äro emellertid ej sinnade att finna sig häri, lltan fly å ell rasande fart genom den upprörda sjön förrättar pastor
Grants magnifika lllstjakt för att bege sig tlll Newport och Jones vigseln. Och 1111 ha fadern och den misslyckade
där gifta sig. Fadern och den försmädde friaren förfölja frlaren intet annat att göra än att tlnna sig i vad som
flyktingarne a en snabbgäende ängare, och da de älskande redan var ett fllllbordat faktum.
se, att de icke äro i ständ att hinna undan, telegrafera de

 

 

 

 

 

 

 

7.

Briljant arrangerat sjöstycke.

 

 

 

1:1 DDUDIJBDIIUDCIDUDDUUDUUIIUDDDBDDDDIE]

 

 

IIIDHDDDUDHUDDUDDDDDDUDDDDDDUIDDDDDDDÖDDIZIDGDIJDDDDUUUIIDDDIJDDDI

IV RVDELNINGEN.

8" En järnvägslärtl i Alperna.

Storslagna scenarier.

Det är numera möjligt att få skåda den härliga alp- vid en färd med världens högsta järnväg över Penniniska
naturen även titan att lmderkasta sig lnödorlla och farorna alperna pä gränsen mellan Schweiz och Italien, förbi Gor-
af en bergbestigning. Var bildserie ger en livlig föreställ- nerglaciären samt med utsikt över de höga topparne
ning 0111 hllrll bekvämt man för det ändamålet kall ha det Monte Rosa (4,638 111.), Monte Cervln 111. fl.

Utmärkt klara och åskådliga bilder.

 

---OQO----- Ennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnlgl

---OO-----

 

 

 

 

 

i [vv-vx

9- Hembygdsfestlln på lllalmlln

den 18 Juni 1911.

I hög grad intressanta östgötabilder, som alla måste se.

Soul fortsättnng på de präktiga bilder från frih. Cederströms flygningar  Malmslätt, vilka
Elektro-Biografen de senaste veckorna varit i tillfälle att visa, följer nu en synnerligen lyckad bild-
serie från den i samband med dessa flygningar anordnade stora folkfesten den 18 sistl. juni. Malm-
slätt var då, soln alla minnas, besökt av flera tiotusental personer. Under det att lnan väntade pä
dagens stora evenemang, voro idrottstävlingar anordnade av båda regementenas idrottsföreningar.
Tiivlingarna följdes med stort intresse av folklnassan - i synnerhet där man en stund hade tillfälle
att iakttaga själva aflygbaroneny gladeligen hoppa kräka bland idrottsmännen. Bland de mera roande
numren voro säcklöpning, ämbarlöpning och Hgrötätnings, varjälnte lustiga clovner uppträdde, och
naturligtvis fattades ej militärmusik. Efter tävlingarna följde dans, som bedrevs med liv och lust av
ungdomen. På våra bilder kunna de många Linköpingsungdomarue med lätthet känna igen sig själva.

Våra bilder visa allt det trevligaste som förekom på denna
östgötarnes stora hembygdsfest.

Försumma därför ej att just nu besöka Linköpings Elektro-Biograf.

4:::Ä4b

X

10- Då lille Fritz skulle döpas. Gräslfåsiggåläame

Ett försigkommet spädbarn och en äventyrlig förföljelse.

 

 

 

11. Slutmarsch.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

 

 

 

 

 

 

 

nnnnnnnnnnnnnnnnnn PROGRAM 5 ÖRE. nununnnnnnnnnunnnn

" " - varna ar kl. 6 7,30 och 9 e. m., sön- och helga. Marine kl. 2 6. 3,30 e. m.
FW tål nedsattä biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

I
I
D
H
I " 4 I . Läktaren och 1:sta plats 50 2:dra plats 35 3:dje plats 25 öre. n
 Barn Under 12 år n n n 35,, r n 5: n u 15 n n
035.1 Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre. I

OBS.! Alla vardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre. g

I

D EEEEE!!gun:EEIDDDDIJDDUDIIIDDIIDBEIGE!! UDDEIIIDDIDEUDDEDEUUIIIIDDDI

 

Linköping 1911. Östgöiens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain